• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Zegeliederen in de hemel
Wat ik daarna hoorde, was als de machtige stem van een grote menigte uit de hemel. En zij riepen:
'Alleluja!
Het heil en de eer en de macht zijn van onze God,
want waarachtig en rechtvaardig zijn zijn oordelen.
Hij sprak het oordeel over de grote hoer,
die met haar hoererij de aarde ten verderve voerde.
Hij heeft het bloed van zijn dienstknechten aan haar gewroken.'
En andermaal riepen zij:
'Alleluja!
Haar rook stijgt op in de eeuwen der eeuwen.'
En de vierentwintig oudsten en de vier dieren wierpen zich neer en aanbaden God, die op de troon is gezeten en zeiden: 'Amen, Alleluja!'
En een stem ging uit van de troon en sprak:
'Looft onze God,
al zijn dienstknechten, gij die Hem vreest, gij kleinen en groten!'
Toen hoorde ik een geluid als van een grote menigte en als het gedruis van vele wateren en als het dreunen van zware donderslagen, en zij riepen:
'Alleluja!
De Heer, onze God, de Albeheerser heeft zijn koningschap aanvaard.
Laat ons blij zijn en juichen
en Hem de eer geven:
de tijd is gekomen voor de bruiloft van het Lam
en zijn bruid heeft zich al klaargemaakt.” (
Voor haar bruidskleed kreeg ze smetteloos, blinkend lijnwaad; zinnebeeld van de goede daden van de heiligen.)
En de engel zei tot mij:
'Schrijf op:
zalig zijn die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal van het Lam.'
En hij voegde eraan toe: 'Dit zijn de eigen woorden van God.'
Toen viel ik voor zijn voeten neer om hem te aanbidden, maar hij zei: 'Dat nooit! Aanbid God alleen. Ik ben slechts een dienstknecht zoals gij en uw broeders die het getuigenis van Jezus bezitten.'
- Het getuigenis van Jezus immers is het dat de profeten bezielt.
Christus overwinnaar. De ondergang van de beide beesten
Toen zag ik de hemel open, en daar was een wit paard, en zijn berijder heet ‘Getrouw en Waarachtig’, en Hij oordeelt en voert oorlog met gerechtigheid.
Zijn ogen vlammen als vuur; op zijn hoofd draagt Hij vele diademen, daarin een naam gegrift die niemand kent dan Hij alleen.
Hij is gehuld in een mantel gedoopt in bloed. En zijn naam luidt: ‘Het Woord Gods'.
Op witte paarden volgen Hem de hemelse machten, gekleed in smetteloos, wit lijnwaad.
Uit zijn mond komt een scherp zwaard dat de volken zal slaan. Hij zal ze weiden met een ijzeren staf. Hijzelf treedt de perskuip van de wijn van de grimmige toorn van God, de Albeheerser.
En op zijn mantel en op zijn dij staat een naam geschreven: ‘Koning der koningen en Heer der heren'.
Daarna zag ik een engel die stond op de zon. Met machtige stem riep hij tot alle vogels die vliegen in het zenit:
'Komt, verzamelt u aan de grote maaltijd van God,
om te eten het vlees van koningen en krijgsoversten
en het vlees van helden en het vlees van paarden en ruiters,
het vlees van allen, vrijen en slaven, kleinen en groten.'
Toen zag ik het beest en de koningen der aarde met hun legers, die zich hadden verzameld om oorlog te voeren tegen de Ruiter op het witte paard en zijn legermacht.
Maar het beest werd gegrepen, en met hem de valse profeet - die voor hem de wonderen had gedaan waardoor de mensen verleid werden het teken van het beest aan te nemen en zijn beeld te aanbidden. Levend werden beide geworpen in de vuurpoel die gloeit van zwavel.
En de overigen werden gedood door het zwaard uit de mond van de Ruiter, en alle vogels verzadigden zich aan het vlees van de gevallenen.

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test