• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Laatste vermaningen
De broederlijke liefde hoort bij de dingen die altijd moeten blijven.
En vergeet de gastvrijheid niet; door haar hebben sommigen zonder het te weten engelen onthaald.
Denkt aan hen die gevangen zijn als waart ge met hen in de gevangenis, en aan hen die mishandeld worden, want ook gij hebt een lichaam.
Het huwelijk is iets kostbaars; laten we het allen in ere houden en de trouw respecteren. Gods oordeel zal komen over ontuchtigen en echtbrekers.
Leeft niet alleen voor geld, weest tevreden met wat ge hebt. God zelf heeft gezegd: Ik laat u niet alleen, Ik zal u nooit in de steek laten.
Daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen:
De Heer is mijn helper,
ik heb niets te vrezen.
Wat kan een mens mij aandoen?
Gedenkt uw leiders, die u het eerst het woord van God verkondigd hebben. Haalt u weer hun leven en de afloop van hun leven voor de geest; neemt een voorbeeld aan hun geloof.
Jezus Christus is dezelfde gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid.
Laat u niet van de wijs brengen door allerlei vreemde theorieën. Wij steunen terecht op Gods genade, niet op spijzen; zij die het daarin zochten, hebben er geen baat bij gevonden.
Wij hebben een altaar waarvan de priesters van de tabernakel niet mogen eten.
Zoals ge weet, verbrandt men buiten de legerplaats de lichamen van de dieren, waarvan het bloed door de hogepriester in het heiligdom wordt gebracht.
Daarom heeft ook Jezus buiten de stadspoort geleden, om het volk te heiligen door zijn eigen bloed.
Laten wij ons dan bij hem voegen, buiten de legerplaats, en zijn versmading dragen,
want wij hebben hier geen blijvende stad, maar zijn op zoek naar de stad van de toekomst.
En door Jezus willen wij God voortdurend een lofoffer brengen, de hulde namelijk van lippen die zijn naam prijzen.
Vergeet ook nooit elkaar goed te doen en te helpen, want dat zijn de offers die God behagen.
Gehoorzaamt uw leiders en voegt u naar hen; zij zijn dag en nacht in de weer voor het heil, want zij zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid. Zorgt ervoor dat zij hun taak met voldoening kunnen vervullen. Als zij steeds moeten zuchten en klagen, zou dat voor u niet voordelig zijn.
Bidt voor ons. Wij vertrouwen dat ons geweten zuiver is, daar we ons in alle opzichten goed trachten te gedragen.
Ik vraag uw gebed vooral in de hoop, dat ik dan des te eerder aan u zal worden teruggegeven.
Slot
Moge de God van de vrede,
die onze Heer Jezus, de grote herder der schapen,
door het bloed van een eeuwig verbond heeft teruggebracht uit de dood,
u bevestigen in alle goeds
om zijn wil te doen.
Moge Hij in ons uitwerken
wat Hem behaagt door Jezus Christus.
Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwen der eeuwen!
Amen.
Ik bid u, broeders, neemt mijn woord van aansporing goed op, want ik heb u maar kort geschreven.
Weet dat onze broeder Timóteüs in vrijheid is gesteld. Als hij tijdig komt, zal hij mij vergezellen als ik u bezoek.
Groet al uw leiders en alle heiligen. De broeders uit Italië laten u groeten.
De genade zij met u allen!

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test