• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Geslachtslijst van Jezus Christus,
zoon van David, zoon van Abraham.
 
Abraham was de vader van Isaak,
Isaak van Jakob,
Jakob van Juda en zijn broers;
 
Juda was de vader van Peres en Zerach,
die uit Tamar geboren werden;
Peres was de vader van Chesron,
Chesron van Aram,
 
Aram van Amminádab,
Amminádab van Nachson,
Nachson van Salmon,
 
Salmon van Boaz, die uit Rachab geboren werd;
Boaz was de vader van Obed, geboren uit Ruth;
Obed was de vader van Isaï en Isaï van David, de koning.
 
David was de vader van Salomo, die geboren werd uit de vrouw van Uría;
 
Salomo was de vader van Rechabeam,
Rechabeam van Abia,
Abia van Asa,
 
Asa van Josafat,
Josafat van Joram,
Joram van Uzzia,
 
Uzzia van Jotam,
Jotam van Achaz,
Achaz van Hizkia,
 
Hizkia van Manasse,
Manasse van Amon,
Amon van Josia,
 
Josia van Jechonja en zijn broers
in de tijd van de Babylonische ballingschap.
 
Na de Babylonische ballingschap
werd Jechonja de vader van Seáltiël,
Seáltiël van Zerubbabel,
 
Zerubbabel van Abiúd,
Abiúd van Eljakim,
Eljakim van Azor,
 
Azor van Sadok,
Sadok van Achim,
Achim van Eliud,
 
Eliud van Eleazar,
Eleazar van Mattan,
Mattan van Jakob.
 
Jakob nu was de vader van Jozef, de man van Maria, en uit haar werd geboren Jezus die Christus genoemd wordt.
 
In het geheel zijn er dus van Abraham tot David veertien geslachten, van David tot de Babylonische ballingschap ook veertien geslachten en van de Babylonische ballingschap tot de Christus eveneens veertien geslachten.
Geboorte van Jezus
De geboorte van Jezus Christus vond plaats op deze wijze. Toen zijn moeder Maria verloofd was met Jozef, bleek zij, voordat ze gingen samenwonen, zwanger van de heilige Geest.
Omdat Jozef, haar man, rechtschapen was en haar niet in opspraak wilde brengen, dacht hij er over in stilte van haar te scheiden.
Terwijl hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer die tot hem sprak: “Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen; het kind in haar schoot is van de heilige Geest.
Zij zal een zoon ter wereld brengen die gij Jezus moet noemen, want Hij zal zijn volk redden uit hun zonden.”
Dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden wat de Heer gesproken heeft door de profeet, die zegt:
Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon ter wereld brengen
en men zal Hem de naam Immanuël geven
.
Dat is in vertaling: God met ons.
 
Ontwaakt uit de slaap deed Jozef zoals de engel van de Heer hem bevolen had en nam zijn vrouw tot zich.
Toch had hij geen gemeenschap met haar, totdat zij een zoon ter wereld bracht; en hij noemde Hem Jezus.

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test