• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Ze is het boek van Gods geboden, ze is de wet die eeuwig duurt. Die haar onderhouden, verwerven het leven; die haar niet opvolgen, vinden de dood.
Bekeer u, Jakob, en houd eraan vast, ga op naar de glans van haar licht!
Geef uw trots niet aan anderen prijs, laat uw voorrecht niet aan vreemden.
Gelukkig zijn wij, Israël: ons is geopenbaard wat God behaagt!'
Houd moed, mijn volk dat de naam Israël draagt.
Gij werd aan de heidenen verkocht, maar ge zijt niet verloren. Omdat ge Gods toorn had opgewekt, zijt ge aan uw vijanden uitgeleverd.
Ge hebt uw schepper geërgerd door niet aan Hem, maar aan demonen te offeren.
De eeuwige God die u voedsel gaf, zijt ge vergeten. Jeruzalem dat u heeft grootgebracht, hebt ge bedroefd.
Het zag Gods toorn over u komen en zei: `Luistert, buren van Sion: een groot leed zond God over mij.
Want ik zag hoe de eeuwige God mijn kinderen gevangen liet wegvoeren.
Met vreugde had ik hen grootgebracht, in tranen en droefheid zag ik hen gaan.
Laat niemand spotten met mij, een weduwe, door iedereen verlaten, eenzaam om de zonden van mijn kinderen. Zij keerden zich af van Gods gebod,
bekommerden zich niet om zijn wetten, volgden Gods voorschriften niet op en hielden zich niet aan zijn leer.
Weest welkom, buren van Sion, maar denkt aan mijn kinderen, gevangenen weggevoerd door de eeuwige God.
Hij stuurde een ver volk op hen af, onbeschaamd, met een onverstaanbare taal, zonder eerbied voor oude mensen, zonder medelijden met kinderen.
De geliefde zonen van de weduwe werden weggesleept, de eenzame werd van haar dochters beroofd.
Hoe zou ik u kunnen helpen?
Hij die de rampen over u bracht, zal u ook van uw vijand verlossen.
Kinderen, gaat heen, gaat maar heen, ik blijf achter, alleen.
Ik heb het kleed van de vrede verwisseld voor het kleed van boete en gebed. Ik blijf roepen tot de eeuwige God, zolang als ik leef.
Houdt moed, kinderen, roept tot God: Hij zal u van de vijand bevrijden.
Ik verwacht uw redding van de eeuwige God; de Heilige zal mij verblijden: weldra ontfermt zich over u uw redder, de eeuwige God.
In tranen en droefheid zag ik u heengaan, maar tot mijn vreugde en blijdschap brengt God u voorgoed bij mij terug.
Sions buren hebben uw ballingschap gezien, nu gaan ze uw redding aanschouwen, uw roem en uw luister, geschonken door de eeuwige God.
Kinderen, verdraagt geduldig Gods toorn die u heeft getroffen. Ge zult weldra de ondergang zien van uw vervolgers en uw voet op hun nek zetten.
Mijn geliefde kinderen moesten ongebaande wegen gaan, weggevoerd als een kudde, buitgemaakt door de vijand.
Houdt moed, kinderen, en roept tot God; die u dit aandeed, zal weer aan u denken.
Weleer was uw enige gedachte God te verlaten. Zoekt Hem nu met al uw krachten.
Want die u deze rampen zond, zal u ook bevrijden en met eeuwige blijdschap vervullen.'
Houd moed, Jeruzalem; die u een naam gaf, zal u troosten.
Wee die u mishandelden en blij waren met uw val!
Wee de steden waar uw kinderen slaven waren. wee de stad die uw zonen gevangen hield.
Al was ze blij om uw ondergang en verheugd over uw val, ze zal treuren over haar eigen verwoesting.
Ik maak een eind aan de uitgelatenheid van haar talrijke bevolking, haar trots zal omslaan in droefheid.
Want de eeuwige God stort vuur over haar uit gedurende lange tijd; demonen zullen er wonen gedurende lange tijd.
Kijk naar het oosten, Jeruzalem, naar de vreugde die God u brengt.
Daar zijn de zonen die u verlieten; van oost en west komen zij weer bijeen, op het woord van de heilige God, jubelend over zijn heerlijke redding.

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test