• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Dit zijn de nakomelingen van Esau, ook Edom geheten.
Esau was gehuwd met Kanaänitische vrouwen, met Ada, een dochter van de Hethiet Elon, met Oholibama, een dochter van Ana, de zoon van de Chiwwiet Sibon,
en met Basemat, een dochter van Ismaël en een zuster van Nebajot.
Ada schonk Esau Elifaz; Basemat schonk hem Reuël,
en Oholibama schonk hem Jeus, Jalam en Korach. Dat zijn de zonen van Esau, die in Kanaän geboren werden.
Esau nu verliet zijn broer Jakob, met zijn vrouwen, zonen en dochters en al zijn huisgenoten, met zijn bezittingen, met al zijn vee en alle eigendommen die hij in Kanaän verworven had, en trok naar een ander land.
Hun bezit was zo groot, dat zij niet bij elkaar konden blijven; het land waar ze rondzwierven, kon hen en hun kudden niet onderhouden.
Esau - ofwel Edom - vestigde zich in het Seirgebergte.
Dit zijn de nakomelingen van Esau, de vader van Edom, in het Seirgebergte.
De namen van Esau's zonen zijn Elifaz, zoon van Esau's vrouw Ada, en Reuël, de zoon van Esau's vrouw Basemat.
Elifaz' zonen zijn Teman, Omar, Sefo, Gatam en Kenaz.
Timna, een bijvrouw van Esau's zoon Elifaz, baarde Amalek. Dat zijn de zonen van Esau's vrouw Ada.
Reuëls zonen zijn Nachat, Zerach, Samma en Mizza. Dat zijn de zonen van Esau's vrouw Basemat.
Zonen van Esau's vrouw Oholibama, de dochter van Ana, de zoon van Sibon, zijn Jeus, Jalam en Korach.
Dit zijn de stamhoofden van de zonen van Esau. De zonen van Elifaz, Esau's eerstgeborene, zijn de stamhoofden Teman, Omar, Sefo, Kenaz,
Korach, Gatam en Amalek; deze zonen van Ada zijn de stamhoofden van Elifaz in Edom.
Zonen van Esau's zoon Reuël zijn de stamhoofden Nachat, Zerach, Samma en Mizza; deze zonen van Esau's vrouw Basemat zijn de stamhoofden van Reuël in Edom.
Zonen van Esau's vrouw Oholibama zijn de stamhoofden Jeus, Jalam en Korah; dit zijn de stamhoofden van Esau's vrouw Oholibama, dochter van Ana.
Dat zijn dus de zonen van Esau of Edom, en dat zijn hun stamhoofden.
Dit zijn de zonen van de Churriet Seir, de oorspronkelijke bewoners van het land: Lotan, Sobal, Sibon, Ana,
Dison, Eser en Disan. Dit zijn de stamhoofden van de Churrieten, de zonen van Seir, in Edom.
Zonen van Lotan zijn Chori en Hemam; Timna is Lotans zuster.
Zonen van Sobal zijn Alwan, Manachat, Ebal, Sefo en Onam.
Zonen van Sibon zijn Ajja en Ana; deze laatste ontdekte de hete bronnen in de woestijn, toen hij de ezels van zijn vader Sibon weidde.
Zonen van Ana zijn Dison en Oholibama, eigenlijk Ana's dochter.
Zonen van Dison zijn Chemdan, Esban, Jitram en Keran.
Zonen van Eser zijn Bilhan, Zaawan en Akan.
Zonen van Disan zijn Us en Aran.
Zij allen zijn stamhoofden van de Churrieten: Lotan, Sobal, Sibon, Ana,
Dison, Eser en Disan. Dat zijn de stamhoofden van de verschillende Churrietenstammen in Seir.
En dit zijn de koningen, die in Edom geregeerd hebben, voordat de Israëlieten een koning hadden.
Koning in Edom was Bela, zoon van Beor; zijn stad heette Dinhaba.
Bela werd na zijn dood opgevolgd door Jobab, zoon van Zerach, uit Bosra.
Jobab werd na zijn dood opgevolgd door Chusam, uit het gebied van de Temanieten.
Chusam werd na zijn dood opgevolgd door Hadad, zoon van Bedad, die Midjan in de vlakte van Moab verslagen heeft; zijn stad heette Awit.
Hadad werd na zijn dood opgevolgd door Samla, uit Masreka.
Samla werd na zijn dood opgevolgd door Saul, uit Rechobot aan de rivier.
Saul werd na zijn dood opgevolgd door Baäl-chanan, zoon van Akbor,
Baäl-chanan, zoon van Akbor, werd na zijn dood opgevolgd door Hadad; zijn stad heette Pau; zijn vrouw heette Mehetabel; zij was een dochter van Matred, de dochter van Me-zahab.
Dit zijn de namen van Esau's stamhoofden, gerangschikt naar familie, woonplaats en naam: Timna, Alwa, Jetet,
Oholibama, Ela, Pinon,
Kenaz, Teman, Mibsar,
Magdiel en Iram. Dat zijn de stamhoofden van Edom met de woonplaatsen die ze in het land bezetten. Dat is de stam van Esau, de vader van de Edomieten.

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test