• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
GENEZING VAN EEN LAMME
Toen Jezus op zekere dag onderricht gaf, zaten er ook farizeeën en wetgeleerden bij, die gekomen waren uit alle plaatsen van Galilea en Judea en uit Jeruzalem. En de kracht des Heren deed Hem genezingen verrichten.
Bekijk vers 17 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 5)
 
Op dat ogenblik kwamen er enige mannen aan die op een bed een verlamde man met zich meedroegen. Zij trachtten hem binnen te brengen en voor Jezus neer te leggen.
Bekijk vers 18 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 5)
 
Maar omdat ze vanwege de menigte geen weg vonden waarlangs ze hem konden binnenbrengen, gingen ze het dak op en lieten hem met bed en al door een opening in het tegeldak midden tussen het volk zakken, voor de voeten van Jezus.
Bekijk vers 19 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 5)
 
Toen Jezus hun geloof zag, zei Hij: 'Vriend, uw zonden zijn u vergeven.'
Bekijk vers 20 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 5)
 
Maar de schriftgeleerden en farizeeën vroegen zich af: 'Wat is dat voor iemand, die zo godslasterlijk spreekt? Wie anders kan zonden vergeven dan God alleen?'
Bekijk vers 21 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 5)
 
Jezus wist, dat zij zo redeneerden en sprak tot hen: 'Wat redeneert gij toch bij uzelf?
Bekijk vers 22 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 5)
 
Wat is gemakkelijker te zeggen: uw zonden zijn u vergeven; of te zeggen: sta op en loop?
Bekijk vers 23 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 5)
 
Welnu, opdat ge zult weten, dat de Mensenzoon macht heeft op aarde zonden te vergeven' - en nu sprak Hij tot de lamme - : 'Ik zeg u, sta op, neem uw bed op en ga naar huis.'
Bekijk vers 24 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 5)
 
Onmiddellijk stond hij voor aller ogen op, nam het bed waarop hij gelegen had mee en ging God verheerlijkend naar huis.
Bekijk vers 25 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 5)
 
Iedereen stond er versteld van en ze verheerlijkten God; vol ontzag zeiden zij: 'Wij zijn vandaag van ongehoorde dingen getuigen geweest.'
Bekijk vers 26 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 5)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test