• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

TOT DE RAAD VAN HET ALGEMEEN SECRETARIAAT VAN DE BISSCHOPPENSYNODE

Eerbiedwaardige broeders,

Wij worden getroffen door een grote vreugde, omdat heden ons weer de aangename gelegenheid gegeven wordt u persoonlijk te ontvangen, u die naar de stad gekomen bent om samen de zaken aangaande de bisschoppensynode te bespreken. Uw huidige bijeenkomst, waarvan het doel is 'werk te verrichten ten dienste van de algemeen secretaris van de bisschoppensynode' Bisschoppensynodes, Ordo Synodi Episcoporum celebrandae (20 aug 1971), 13. art.13, par. 5; A.A.S. LXIII, 1971, p. 704, heeft voor u misschien nogal wat ongerief meegebracht, aangezien het nodig was hiervoor uw dagelijkse bezigheden een weinig te onderbreken; derhalve betuigen wij u gaarne onze dankbaarheid.

Bij het zien van u komt bij ons vanzelf de gedachte op aan de zitting van de vorig jaar gehouden bisschoppensynode. Deze gaf niet alleen een nieuw en zeer voortreffelijk getuigenis van de kerkelijke gemeenschap, maar verschafte ook een zo overvloedige rijkdom aan kennis van raadgevingen en voorstellen, die zeker van ons eist, dat hij wordt aangewend tot voordeel van heel de Kerk. Daarom ook behaagt het ons zeer van deze gelegenheid gebruik te maken reeds nu te berichten, dat eerstdaags het H. Paus Paulus VI - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Evangelii Nuntiandi
Over de Evangelisatie in de Moderne Wereld
(8 december 1975)
zal worden uitgegeven waarmee wij in een keuze uit de rijkdom van de pastorale wijsheid van de vorige synode van die hoofdstukken die het meest beantwoorden aan de eisen van de gehele Kerk het volk Gods zullen aansporen om de praktische taak op zich te nemen bij het uitvoeren van bepaalde werken die van het grootste gewicht zijn.

Richten wij nu onze toespraak op de komende bisschoppensynode, waarvan wij besloten hebben de algemene vergadering te stellen op september 1977. Het onderwerp dat behandeld zal worden, beperkt zich tot deze kwestie: Over het geven van catechese in onze tijd, vooral aan kinderen en jongeren.

Het is overduidelijk, dat dit onderwerp noodzakelijk samenhangt met de kwesties waarover in de vorige synode is gediscussieerd. Inderdaad bestaat de werkzaamheid van de pastorale Kerk niet alleen in de verkondiging van het heil, maar kijkt zij er ook op toe, dat degenen die de boodschap van het heil ontvangen hebben ook de rijpheid van het christelijke leven bereiken en 'gedijen door de ware kennis van God' (Kol. 1, 10) en 'in de genade en de kennis van onze Heer en Heiland, Jezus Christus' (2 Pt. 3, 18).
Wij weten goed, zoals ook u als pastores bijna dagelijks ervaart, hoe belangrijk en hoe ingewikkeld de kwestie is van het geven van catechese in deze moderne maatschappij, die zozeer veranderd is en voortdurend aan veranderingen onderhevig blijft.
Wij kunnen evenwel stellen, dat de catechese er de laatste tijd erg op vooruit is gegaan. Maar de moeilijkheden zijn maar al te goed bekend waarmee de pastores van zovele zielen op dit ge bied van apostolische ijver overstelpt worden. Er zijn immers problemen gesteld die nog niet voldoende zijn opgelost en waarover velen elkaar bezorgd en ernstig vragen stellen, niet zonder nadeel voor een efficiƫnte en ongehinderde pastorale werkzaamheid. Hierbij komt nog, dat in deze zaak vaak wegen bewandeld en methoden gehanteerd worden die niet voldoende de echte boodschap van het goddelijk woord en de integriteit van de juiste leer in acht schijnen te nemen.
De komende zittingen van de synode worden bijeengeroepen om deze zeer ernstige kwesties te overwegen; en hiervan verwacht heel de Kerk vol vertrouwen een gezaghebbend oordeel, opdat nieuwe wegen worden ontsloten voor een passend onderricht aan Christenen en aangepast aan de geestelijke behoeften van iedere leeftijd. Het is nu overbodig te vermelden, hoezeer wij uw inspanningen, eerwaardige broeders, in de raad van het algemeen secretariaat van de synode waarderen en hoezeer wij de zorg schatten die u besteedt bij het meewerken aan het naar behoren voorbereiden van de komende synode zelf. Wendt daarom vol ijver uw zorg aan, dat niet voorbijgegaan wordt aan hoofdzaken van het voorgestelde onderwerp die werkelijk belangrijk zijn, maar geeft u moeite, opdat alle onderdelen van de debatten in geschikte volgorde en in heldere uiteenzetting hen ten dienste staan die de studie en het onderzoek naar dit onderwerp zullen moeten beginnen.
Dit was het, wat wij u, eerbiedwaardige broeders, te zeggen hadden, getuigend van onze hoge waardering en onze broederlijke liefde. Voorts behaagt het ons de gebeden die wij van harte voor u storten, opdat van boven van de Vader u rijkelijk verlichtende bijstand ten deel valt, te bekrachtigen met de apostolische zegen, die wij met zeer veel liefde aan allen toekennen.

Document

Naam: TOT DE RAAD VAN HET ALGEMEEN SECRETARIAAT VAN DE BISSCHOPPENSYNODE
Soort: H. Paus Paulus VI - Toespraak
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 28 november 1975
Copyrights: © 1976, Archief van Kerken jrg. 31, nr. 11, p. 489-491
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test