• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

CONSTANS NOBIS STUDIUM
Herindeling van Congregaties en oprichting van de Congregatie voor de Sacramenten en de goddelijke Eredienst

Het is onze voortdurende zorg en toeleg geweest, vooral in de jaren die volgden op het Tweede Vaticaans Oecumenisch Concilie, de Romeinse Curie zo in te richten, dat de instellingen waarover zij beschikt om het welzijn en de vooruitgang van de algemene Kerk te behartigen al hun taken op efficiënte wijze kunnen vervullen en steeds beter aan de sterk toenemende pastorale noden kunnen beantwoorden. Daarvan was het eerste gevolg, dat wij door de uitvaardiging van de apostolische constitutie H. Paus Paulus VI - Apostolische Constitutie
Regimini Ecclesiae Universae
Over de Romeinse Curie (15 augustus 1967)
volgens de wensen van het Concilie Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het herderlijk ambt van de bisschoppen in de Kerk, Christus Dominus (28 okt 1965), 9 een nieuwe en uitvoeriger algemene regeling hebben aangegeven ten aanzien van de heilige congregaties, rechtbanken, secretariaten, officies en andere organen van de curie Vgl. H. Paus Paulus VI, Apostolische Constitutie, Over de Romeinse Curie, Regimini Ecclesiae Universae (15 aug 1967) die wel de oudere vormen of structuren op verstandige wijze veranderde, maar toch de mogelijkheid openliet voor invoering van andere vormen of eventuele afschaffing.

Deze vormen weer in herinnering te brengen, lijkt ons niet nodig, aangezien ze te gelegener tijd werden verordend en gepubliceerd. Vgl. H. Paus Paulus VI, Apostolische Constitutie, Congregatie voor de Riten wordt gesplitst in een Congregatie voor de Gewijde Eredienst en een Congregatie voor de Heiligverklaring, Sacra Rituum Congregatio (8 mei 1969) Vgl. H. Paus Paulus VI, Motu Proprio, Oprichting van de Pauselijke Raad voor de pastorale voor migranten en mensen onderweg, Apostolicae Caritatis (19 mrt 1970) Vgl. H. Paus Paulus VI, Apostolische Brief, Aan Jean Kardinaal Villot, Staatssecretaris - Over de oprichting van de Pauselijke Raad "Cor Unum", Amoris officio (15 juli 1971) Vgl. H. Paus Paulus VI, Motu Proprio, Taken van de Apostolische Kanselarij worden overgebracht naar het Pauselijk Secretariaat, Quo Aptius (27 feb 1973) Maar het is wellicht wel goed eraan te denken, als er momenteel meerdere veranderingen in het kerkelijk bestuur plaatsvinden, dat ook de ontwikkelingen in de huidige maatschappij zeer snel in hun werk gaan. Van de andere kant echter is de zorg en ijver van de kerk nog veel groter, die zich namelijk inspant door het tijdig toepassen van de geschikte middelen met die ontwikkeling als een teken destijds rekening te houden en zo de bovennatuurlijke zending, die haar door haar goddelijke Stichter is toevertrouwd, te behartigen. Wij worden immers gedreven door de besliste opzet, dat genoemde structuren, die immers van nature een dienende functie hebben, aan alle leden van het volk Gods ten dienste staan.

Uit de ervaringen die wij hebben opgedaan sinds 1969 - het jaar waarin wij de 'Heilige Congregatie voor de goddelijke Eredienst' instelden Vgl. H. Paus Paulus VI, Apostolische Constitutie, Congregatie voor de Riten wordt gesplitst in een Congregatie voor de Gewijde Eredienst en een Congregatie voor de Heiligverklaring, Sacra Rituum Congregatio (8 mei 1969) - is het overduidelijk geworden dat de wederzijdse betrekkingen tussen deze congregatie en de 'Congregatie voor de tucht van de Sacramenten' zo nauw zijn en zozeer samenvallen, dat eerst het idee bij ons is opgekomen en dan het vaste besluit is gerijpt, dat het nuttig, ja zelfs noodzakelijk zou zijn de materie van deze twee dicasteries aan één nieuw instituut toe te vertrouwen. Het gaat immers in zekere zin om één theologische realiteit, waarvan het liturgisch-cultische of pastorale gedeelte zozeer met het canonieke en juridische verbonden is, dat zij nauwelijks van elkaar te scheiden zijn. Daarom zijn wij ervan overtuigd, dat door een geschikter samenbundeling van die taken die tot nu toe door die twee dicasteries werden uitgevoerd de vernieuwing van de heilige liturgie, die door het Tweede Vaticaans Concilie wijselijk werd verordend en die reeds grote vorderingen heeft gemaakt, alsook de juiste uitvoering van een zo grote onderneming, waaraan wij voorzeker blijvend menen te moeten meewerken en waaruit zo vele en zo goede vruchten van godsdienstig leven over het hele volk Gods zijn voortgekomen, nog meer gebaat zouden zijn en kunnen groeien.

Daarom hebben wij de hele kwestie nauwgezet bestudeerd en hebben wij de mening van ernstige en ervaren mannen gevraagd en, gezien de gelegenheid zich voordoet - zoals gezegd - om eenheid te scheppen in de taken die tot de tucht van de Sacramenten en die welke tot de goddelijke Eredienst behoren, hebben wij besloten de congregaties die er eerst waren te vervangen door één nieuw dicasterie. Derhalve bepalen wij het hierna volgende:

Art. 1

De Heilige Congregatie voor de tucht van de Sacramenten en de Heilige Congregatie voor de goddelijke Eredienst houden in de huidige vorm op te bestaan.

Art. 2

Een nieuwe heilige congregatie wordt ingesteld, die de naam zal dragen van 'Heilige Congregatie voor de Sacramenten en de goddelijke Eredienst'.

Art. 3
Deze nieuwe congregatie, aan het hoofd waarvan een kardinaal-prefect zal staan, bijgestaan door een secretaris, wordt onderverdeeld in twee delen of secties, één voor de tucht van de Sacramenten en één voor de goddelijke Eredienst. Voor beide wordt een ondersecretaris aangewezen.
Art. 4

De eerste sectie krijgt tot taak de materie die voorheen tot de Heilige Congregatie voor de tucht van de Sacramenten behoorde zoals was vastgesteld in de apostolische constitutie H. Paus Paulus VI - Apostolische Constitutie
Regimini Ecclesiae Universae
Over de Romeinse Curie (15 augustus 1967)
H. Paus Paulus VI - Apostolische Constitutie
Regimini Ecclesiae Universae
Over de Romeinse Curie (15 augustus 1967)
, de andere sectie krijgt tot taak de materie die voorheen tot de Heilige Congregatie voor de goddelijke Eredienst behoorde, zoals in de apostolische constitutie H. Paus Paulus VI - Apostolische Constitutie
Sacra Rituum Congregatio
Congregatie voor de Riten wordt gesplitst in een Congregatie voor de Gewijde Eredienst en een Congregatie voor de Heiligverklaring (8 mei 1969)
, H. Paus Paulus VI - Apostolische Constitutie
Sacra Rituum Congregatio
Congregatie voor de Riten wordt gesplitst in een Congregatie voor de Gewijde Eredienst en een Congregatie voor de Heiligverklaring (8 mei 1969)
, was bepaald.

Art. 5

Alles wat wij in deze, onze constitutie voorschrijven, zal vanaf 1 augustus aanstaande van kracht zijn. Deze, onze bepalingen en voorschriften zullen nu en in de toekomst geldig en bindend zijn, zonder dat andere tegengestelde apostolische constituties en verordeningen door ons en onze voorgangers uitgevaardigd of andere voorschriften, ook wanneer zij bijzondere vermelding verdienen, daar afbreuk aan doen.

Gegeven te Rome, bij de Sint Pieter, 11 juli 1975, in het dertiende jaar van ons pontificaat.

PAULUS PP. VI

Document

Naam: CONSTANS NOBIS STUDIUM
Herindeling van Congregaties en oprichting van de Congregatie voor de Sacramenten en de goddelijke Eredienst
Soort: H. Paus Paulus VI - Apostolische Constitutie
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 11 juli 1975
Copyrights: © 1975, Archief van Kerken
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test