• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

SESSIE VIII - ERRORES JOHANNIS WYCLIF
8e Zitting

De materiële substantie van het brood en evenzo de materiële substantie van de wijn blijven in stand in het Sacrament van het altaar.

De bijkomstige eigenschappen van het brood blijven niet zonder subject in hetzelfde Sacrament.

Christus is in hetzelfde Sacrament niet identiek en naar werkelijkheid in de eigen lichamelijke aanwezigheid.

Wanneer een bisschop of priester zich in toestand van doodzonde bevindt, dan wijdt hij niet, hij consacreert niet, hij voltrekt {geen Sacrament} en doopt niet.

Het wordt niet in het Evangelie bevestigd, dat Christus de Mis ingesteld zou hebben.

God moet de duivel gehoorzamen.

Als een mens terecht berouwvol is, is elke uitwendige Biecht voor hem overvloedig en nutteloos.

Als de paus van tevoren {door God als verloren} gekend en slecht is, en dientengevolge een onderdeel van de duivel is, heeft hij over de gelovigen geen macht, die aan hem door iemand gegeven is, behalve toevallig door de keizer.

Na Urbanus VI moet niemand als Paus worden erkend, maar men moet naar het gebruik van de Grieken onder de eigen wetten leven.

Het is in strijd met de Heilige Schrift, dat kerkelijke mannen bezittingen hebben.

Geen hoogwaardigheidsbekleder moet iemand excommuniceren, tenzij die van tevoren weet dat hij door God geëxcommuniceerd is: en degene die zo excommuniceert, wordt hierdoor ketters of geëxcommuniceerd.

Een hoogwaardigheidsbekleder die een clericus excommuniceert, die een beroep heeft gedaan op de koning of de raad van het koninkrijk, is daardoor een verrader van de koning en het koninkrijk.

Zij, die nalaten te verkondigen of te luisteren naar het woord Gods wegens excommunicatie van mensen, zijn geëxcommuniceerd, en zij worden bij het oordeel van God als verraders van Christus beschouwd.

Het staat een diaken of priester vrij het woord van God te verkondigen zonder machtiging van de Apostolische Stoel of van een katholieke bisschop.

Niemand is een burgerlijk heerser, niemand is hoogwaardigheidsbekleder, niemand is bisschop, zolang hij in de toestand van doodzonde is.

Tijdelijke heersers kunnen naar eigen goeddunken wereldlijke goederen weghalen van de Kerk, wanneer de bezitters gewoonlijk misdrijven plegen, dat wil zeggen wanneer zij uit gewoonte, niet alleen metterdaad misdrijven plegen.

Mensen uit het gewone volk kunnen naar eigen inzicht heersers die misdrijven plegen terechtwijzen.

Tienden zijn zuivere aalmoezen en de parochianen kunnen die wegens de zonden van hun hoogwaardigheidsbekleders naar eigen inzicht weghalen.

Speciale gebeden, toegepast op één persoon door hoogwaardigheidsbekleders of religieuzen, zijn voor dezelfde niet meer van voordeel dan de algemene gebeden, mits de overige zaken gelijk zijn.

Iemand die een aalmoes brengt aan de Broeders, is door die daad geëxcommuniceerd.

Als iemand binnengaat in een of andere privé-orde, zowel van bezittenden als van bedelenden, wordt hij dwazer en minder geschikt tot de betrachting der geboden Gods.

De heiligen, die privé-ordes instellen, hebben juist door het instellen gezondigd.

Religieuzen die leven in privé-ordes, behoren niet tot de christelijke religie.

De Broeders zijn eraan gehouden door werk van hun handen in hun levensonderhoud te voorzien, en niet door het bedelen. -  

{Veroordeling, die in beide teksten daar is toegevoegd:}

Het eerste deel is vol van schande en vooringenomenheid, voor zover het zo algemeen en zonder onderscheid spreekt;
en het tweede is fout, voor zover het verkondigt dat bedelen niet toegestaan is aan de Broeders.

Allen zijn simonistisch die zich verplichten te bidden voor anderen, als die hen in tijdelijke omstandigheden helpen.

Het gebed van degene die van tevoren {door God als verloren} gekend is, heeft voor niemand waarde.

Alle dingen komen voort uit absolute noodzakelijkheid.

Het vormsel van jongeren, de wijding van geestelijken en de wijding van plaatsen worden voorbehouden aan de paus en de bisschoppen vanwege het verlangen naar tijdelijke winst en eer.

Universiteiten, studiehuizen, colleges, de verlening van academische graden en de leerambten in diezelfde zijn ingevoerd door een leeg heidendom; zij baten slechts de Kerk, zoals de duivel dat doet.

De excommunicatie van de paus of van welke hoogwaardigheidsbekleder dan ook moet niet worden gevreesd, omdat dat een veroordeling van de antichrist is.

Zij die kloosters stichten zondigen, en zij die intreden, zijn duivelse mannen.

De clerus rijk maken is tegen de regel van Christus.

Paus Silvester en keizer Constantijn maakten een fout door de Kerk rijkelijk te begiftigen.

Allen uit de orde der bedelmonniken zijn ketters, en allen die hen aalmoezen geven zijn geëxcommuniceerd.

Zij die in een religieuze gemeenschap of een orde intreden, zijn daardoor ongeschikt de goddelijke voorschriften in acht te nemen en dientengevolge ook ongeschikt om het rijk der hemelen te bereiken, tenzij zij van diezelfde afvallen.

De paus met al zijn clerici die bezit hebben zijn ketters, omdat zij bezit hebben, en ook degenen die instemmen met hen, namelijk alle wereldlijke heersers en de overige leken.

De Kerk van Rome is de synagoge van satan, noch is de paus de eerste en onmiddellijke plaatsvervanger van Christus en van de apostelen.

Brieven met decreten zijn apocrief en leiden weg van het geloof in Christus, en de clerici die deze bestuderen, zijn dwazen.

De keizer en de wereldlijke heersers zijn verleid door de duivel, om de Kerk de verrijken met wereldlijke goederen.

De keuze van de paus door de kardinalen is door de duivel ingevoerd.

Het is niet heilsnoodzakelijk te geloven, dat de Roomse Kerk de hoogste onder andere kerken is.

[Veroordeling:]

Het is een fout, als onder de Roomse Kerk wordt verstaan de algemene kerk of het algemene concilie, of in zoverre men het primaat van de Hoogste Pontifex over de andere particuliere kerken ontkent.

Het is dwaas te geloven in de aflaten van de paus en de bisschoppen.

Eden zijn ongeoorloofd, die gezworen worden om menselijke contracten en de burgerlijke handel te bekrachtigen.

Augustinus, Benedictus en Bernardus zijn veroordeeld, tenzij zij hiervoor boete  hebben gedaan, dat zij bezit hadden en ordes instelden en intraden, en zo zijn allen ketters, vanaf de paus tot de laatste religieus.

Alle ordes zijn zonder onderscheid door de duivel ingesteld.

Document

Naam: SESSIE VIII - ERRORES JOHANNIS WYCLIF
8e Zitting
Soort: Concilie van Konstanz
Datum: 4 mei 1415
Copyrights: © 2017, Stg. InterKerk
Vert. uit het Latijn: George Dölle pr., Lucas Verlinden, Bram Witvliet
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test