• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

PATERNAS VICES ERGA
Decreet over het invoegen van de naam van St. Jozef in de Eucharistische Gebeden II, III en IV

Prot. N. 215/11/L

Bij de uitoefening van de vaderlijke zorg jegens Jezus, heeft Sint Jozef van Nazareth, geplaatst aan het hoofd van het Gezin van de Heer, de taak in de heilseconomie vanwege de genade op schitterende wijze vervuld. En in de grootste gehechtheid aan het begin van de mysteries van het menselijk heil is hij een model van de vrijgevige nederigheid, die het christelijk geloof voert tot grootse doelen, en een getuigenis van de algemeen-menselijke en eenvoudige deugden, die noodzakelijk zijn opdat mensen goede en ware volgelingen van Christus zouden zijn. Door middel van deze deugden is deze rechtvaardige man, die op de meest beminnelijke wijze zorg gedragen heeft voor de Moeder van God en zich blijmoedig heeft gewijd aan de opvoeding van Jezus Christus, geworden tot hoeder van de kostbaarste schatten van God de Vader. Hierdoor is hij eveneens door de eeuwen heen onophoudelijk vereerd door het volk Gods als steun van dat mystieke lichaam dat de Kerk is.

De lekengelovigen in de Katholieke Kerk hebben voortdurend devotie betoond jegens Sint-Jozef en met plechtige riten en een onophoudelijke eredienst de gedachtenis van de zeer zuivere Bruidegom van de Moeder Gods en in het bijzonder van de hemelse Patroon van de gehele Kerk geëerd zodanig dat reeds de Zalige Paus Johannes XXIII ten tijde van het Allerheiligste Oecumenisch Concilie Vaticanum II heeft Congregatie voor de Riten
Novis hisce temporibus
Opnemen van St. Jozef aan de Canon van de Eucharistie
(13 november 1962)
diens naam toe te voegen aan de aloude Romeinse Canon.

Paus Benedictus XVI heeft de zeer vrome wensen, schriftelijk aan hem gericht en afkomstig uit velerlei plaatsen, ontvangen en welwillend goedgekeurd en Paus Franciscus heeft dit recentelijk bevestigd, voor ogen houdend de volledige gemeenschap der Heiligen, die, eertijds met ons pelgrim in de wereld, ons naar Christus leiden en ons met Hem verenigen.

Daarom, en na aandachtig het hier uiteengezette bestudeerd te hebben, bepaalt deze Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Discipline van de Sacramenten van harte, krachtens de bevoegdheid aan haar toegekend door Paus Franciscus, dat de naam van Sint-Jozef, Bruidegom van de Heilige Maagd Maria, van nu af aan in de Eucharistisch Gebeden II, III en IV van de Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Missale Romanum
Editio typica tertio emendata 2002/2008 (6 oktober 2008)
wordt toegevoegd en dit na de naam van de Heilige Maagd Maria door toevoeging van de volgende woorden:

  • in Eucharistisch Gebed II "ut cum beáta Dei Genetrice Virgine María, beáto Ioseph, eius Sponso, beátis Apóstolis" -  “opdat, tezamen met de Heilige Maagd Maria, Moeder van God, met de Heilige Jozef, haar Bruidegom, met de heilige Apostelen”;
  • in Eucharistisch Gebed III: "cum beatíssima Virgine, Dei Genetrice, María, cum beáto Ioseph, eius Sponso, cum beátis Apóstolis" - “met de Allerheiligste Maagd Maria, Moeder van God, met de Heilige Jozef, haar Bruidegom, met de heilige Apostelen”;
  • in Eucharistisch Gebed IV: "cum beáta Vírgine, dei Genetrice, María, cum beáto Ioseph, eius Sponso, cum Apóstolis" - “met de Heilige Maagd Maria, Moeder van God, met de Heilige Jozef, haar Bruidegom, met de Apostelen”.

 

Wat betreft de teksten die in het Latijn zijn opgesteld, moeten bovengenoemde formules worden gebruikt, die bij dezen worden verklaard tot standaard-teksten. Deze Congregatie zal weldra zelf voorzien in vertalingen in de meest verspreide westerse talen; wat de vertalingen in de andere talen betreft dienen deze door de Bisschoppenconferenties naar de normen van het recht vervaardigd te worden en door de Apostolische Stoel door middel van deze Congregatie erkend te worden.

Niettegenstaande al wat hiermee in strijd mocht zijn.

Uit de gebouwen van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Discipline van de Sacramenten, 1 mei 2013, Sint-Jozef Arbeider

Antonius Kardinaal Cañizares Llovera,
Prefect

Arturus Roche, Aartsbisschop
Secretaris

Tekstaanpassingen in enkele belangrijke talen:

Engels

In Eucharistic Prayer II:
"that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with blessed Joseph, her Spouse, with the blessed Apostles...";

In Eucharistic Prayer III:
"with the most Blessed Virgin Mary, Mother of God,
with blessed Joseph, her Spouse, with your blessed Apostles and glorious Martyrs...";

In Eucharistic Prayer IV:
"with the Blessed Virgin Mary, Mother of God,
with blessed Joseph, her Spouse, and with your Apostles...".

Spaans

En la Plegaria eucarística II:
«con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo san José, los apóstoles y...»;

En la Plegaria eucarística III:
«con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo san José, los apóstoles y los mártires...»;

En la Plegaria eucarística IV:
«con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo san José, con los apóstoles y los santos...».

Italiaans

Nella Preghiera eucaristica II:
«insieme con la beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con san Giuseppe, suo sposo, con gli apostoli...»;

Nella Preghiera eucaristica III:
«con la beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con san Giuseppe, suo sposo, con i tuoi santi apostoli....»;

Nella Preghiera eucaristica IV:
«con la beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con san Giuseppe, suo sposo, con gli apostoli...».

Portugees

Na Oração Eucarística II:
"com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os bem-aventurados Apóstolos...";

Na Oração Eucarística III:
"com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os bem-aventurados Apóstolos...";

Na Oração Eucarística IV:
"com a bem-aventurada, Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os Apóstolos...".

Frans

Dans la Prière eucharistique II:
« avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec saint Joseph, son époux, les Apôtres ... »;

Dans la Prière eucharistique III:« auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec saint Joseph, son époux, les Apôtres ... »;

Dans la Prière eucharistique IV:
« auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de saint Joseph, son époux, des Apôtres ... ».

Duits

Eucharistisches Hochgebet II:
"mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, dem seligen Joseph, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln...";

Eucharistisches Hochgebet III:
"mit der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem seligen Joseph, ihrem Bräutigam, mit deinen heiligen Aposteln...";

Eucharistisches Hochgebet IV:
"mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem seligen Joseph, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln...".

Pools

II Modlitwa eucharystyczna:
«z Najświętszą Bogurodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, Jej Oblubieńcem, ze świętymi Apostołami...»;

III Modlitwa eucharystyczna:
«z Najświętszą Dziewicą, Bogurodzicą Maryją, ze świętym Józefem, Jej Oblubieńcem, ze świętymi Apostołami...»;

IV Modlitwa eucharystyczna:
«z Najświętszą Dziewicą, Bogurodzicą Maryją, ze świętym Józefem, Jej Oblubieńcem, z Apostołami...».

Document

Naam: PATERNAS VICES ERGA
Decreet over het invoegen van de naam van St. Jozef in de Eucharistische Gebeden II, III en IV
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Auteur: Antonio Kard. Cañizares Llovera
Datum: 1 mei 2013
Copyrights: © 2013, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Vert. vanuit het Latijn: Dr. Jörgen Vijgen
alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test