• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
PAULUS BISSCHOP
DIENAAR DER DIENAREN GODS
SAMEN MET DE VADERS VAN HET CONCILIE
TER BLIJVENDE HERINNERING

Onder de wonderbare uitvindingen van de techniek,die het menselijk vernuft, met Gods hulp, uit het geschapene tot stand heeft weten te brengen, vooral in onze tijd, zijn er sommige, waarvoor onze Moeder de Kerk een grote belangstelling toont en waaraan zij naar bijzondere zorg wijdt. Het zijn de uitvindingen, die vooral op het geestesleven van de mens betrekking hebben en die nieuwe mogelijkheden bieden voor het gemakkelijk doorgeven van allerlei berichten, ideeën en leerstellingen. Een zeer voorname plaats onder deze uitvindingen wordt ingenomen door de communicatiemiddelen, die krachtens hun aard niet slechts de afzonderlijke personen, maar grote massa's en heel de mensheid kunnen bereiken en beïnvloeden, zoals de pers, de film, de radio, de televisie en dergelijke. Deze kunnen daarom terecht publiciteitsmiddelen worden genoemd.

Onze Moeder de Kerk weet, dat deze middelen, als men zo goed gebruikt, de vooruitgang van de mensheid krachtig kunnen bevorderen, omdat ze in hoge mate bijdragen tot de ontspanning en de ontwikkeling van de geest en tot de uitbreiding en bevestiging van het koninkrijk Gods. Zij weet echter ook, dat men deze middelen kan gebruiken op een wijze, die in strijd is met de bedoeling van de Schepper en nadelig voor de mensen zelf; en het is voor haar een reden tot diepe droefheid, dat een verkeerd gebruik ervan aan de mensheid zo dikwijls schadelijke gevolgen heeft berokkend.

Daarom beschouwt deze heilige Synode, in aansluiting op de waakzame zorg van pausen en bisschoppen op dit zo belangrijke gebied, het als haar taak, de voornaamste problemen, die met de publiciteitsmiddelen verband houden, te behandelen. Zij koestert bovendien de hoop, dat deze uiteenzetting van haar leer en discipline bevorderlijk zal zijn niet alleen voor het heil van de gelovigen, maar ook voor de vooruitgang van heel de mensheid.

Document

Naam: INTER MIRIFICA
Over de publiciteitsmedia
Soort: 2e Vaticaans Concilie - Decreet
Datum: 4 december 1963
Copyrights: © 1964, Ecclesia Docens nr. 0711, uitg Gooi & Sticht
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test