• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

DE KERK VAN ALLE VOLKEREN EN EEN ALTIJD DUREND PINKSTEREN
Aan het einde van de laatste algemene bijeenkomst van de 13e Algemene Gewone Bisschoppensynode

Dierbare broeders en zusters,

voordat ik mijnerzijds mijn dank uitspreek, wil ik nog iets aankondigen.

In de context van de bespiegelingen van de bisschoppensynode “De nieuwe Evangelisatie voor het doorgeven van het christelijke geloof” en ter afsluiting van het reflexie-proces over de thematieken van de priesterseminaries en de catechese, wil ik aankondigen dat ik, na gebed en na zorgvuldige overweging, heb besloten de bevoegdheid over de priesterseminaries (voor de seminaries en studie-inrichting) over te dragen van de Congregatie voor de Katholieke Opvoeding naar de Congregatie van de Clerus Vgl. Paus Benedictus XVI, Motu Proprio, Waarmee de Apostolische Constitutie 'Pastor Bonus' wordt gewijzigd en de bevoegdheid over seminaries van de 'Congregatie voor de Katholieke Opvoeding' wordt overgedragen aan de 'Congregatie voor de Clerus', Ministrorum institutio (16 jan 2013) en de bevoegdheid over de catechese over te dragen van de Congregatie van de Clerus naar de Pauselijke Raad voor de Bevordering van de Nieuwe Evangelisatie. Vgl. Paus Benedictus XVI, Motu Proprio, Waarmee de Apostolische Constitutie 'Pastor Bonus' wordt gewijzigd en de bevoegdheid inzake de catechese wordt overgedragen van de 'Congregatie voor de Clerus' naar de 'Pauselijke Raad voor de bevordering van de Nieuwe Evangelisatie', Fides per doctrinam (16 jan 2013)

De betreffende documenten zullen als een apostolische brief in de vorm van een Motu Proprio volgen om de betreffende bevoegdheidsgebieden en bevoegdheden te definiëren. Laat ons de Heer daarom bidden, dat Hij, met medewerking van de gehele Kerk, deze drie dicasteries van de Romeinse Curie bij hun belangrijke missies zal begeleiden.

Omdat ik ondertussen het woord heb, wil ik graag van de gelegenheid gebruik maken om aan de nieuwe kardinalen mijn allerhartelijkste gelukwensen uit te spreken. Door dit huidige kleine consistorie wil ik het consistorie voltooien dat in februari jongstleden plaats vond met het oog op de Nieuwe Evangelisatie, als een teken dat uitdrukking geeft aan de universaliteit van de Kerk en dat laat zien dat de Kerk, de Kerk van alle volkeren is, dat ze alle talen spreekt en de Kerk is van een alsmaar voortdurend Pinksteren: niet de Kerk van een bepaald continent, maar een Universele Kerk. Het was mijn bedoeling, om juist daaraan uitdrukking te geven, aan de Universaliteit van de Kerk; en dat is ook het mooiste zichtbaar in deze synode. Het was voor mij verheffend, troostrijk en bemoedigend om hier de Universele Kerk te zien, in al haar lijden, bedreigingen, gevaren, maar ook alle vreugdevolle ervaringen van de tegenwoordigheid van de Heer, ook onder zware omstandigheden.

We hebben gehoord hoe de Kerk ook vandaag nog groeit en leeft. Ik denk bijvoorbeeld aan al datgene wat over Cambodja verteld werd, waar de Kerk en het geloof zich als nieuw voordoen; of ook over Noorwegen en talrijke andere landen. We zien dat de Heer ook daar, waar men er niet op rekende, present en machtig is en dat de Heer ook door ons werk en onze reflecties werkt.

Ook als de Kerk tegenwind ervaart, voelt ze toch in de eerste plaats het waaien van de Heilige Geest die ons help en ons de juiste weg wijst; en zo zijn wij met nieuw enthousiasme op weg en danken de Heer dat hij ons deze waarlijk katholieke ontmoeting schonk.

Ik dank allen: de synodevaders, de auditoren die vaak op werkelijk ontroerende wijze getuigden, de experts, de afgevaardigde broeders die ons geholpen hebben. We weten dat we allemaal Christus en zijn Evangelie verkondigen en in deze moeilijke tijd willen strijden voor de Waarheid van Christus en zijn verkondiging. Voor alles wil ik echter de voorzitters bedanken, die ons mild en doortastend hebben geleid, de relatanten die dag en nacht gewerkt hebben. Ik denk wel eens dat het tegen het natuurrecht ingaat om ook ’s nachts te werken, maar wanneer ze het vrijwillig doen, dan kan men alleen maar bedanken en we moeten daarvoor zeer dankbaar zijn. En tenslotte dank ook aan onze onvermoeibare en creatieve secretaris-generaal.

Deze Bisschoppensynodes
Propositiones van de 13e Gewone Bisschoppensynode over de nieuwe evangelisatie
(27 oktober 2012)
zijn een Testament, een gift, aan mij gegeven, om alles te verwerken tot Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Evangelii Gaudium
Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie
(24 november 2013)
, dat uit het leven komt en nieuw leven moet voortbrengen. Daar hopen we op en daar bidden we voor; in ieder geval gaan we verder met de hulp van de Heer. Ik dank jullie allemaal. Velen van ons zullen elkaar in november terug zien - ik denk daarbij aan het consistorie.

Dank u wel.

Document

Naam: DE KERK VAN ALLE VOLKEREN EN EEN ALTIJD DUREND PINKSTEREN
Aan het einde van de laatste algemene bijeenkomst van de 13e Algemene Gewone Bisschoppensynode
Soort: Paus Benedictus XVI - Toespraak
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 27 oktober 2012
Copyrights: © 2012, Libreria Editrice Vaticana / © 2013 Stg. InterKerk
Vert. vanuit het Duits: drs. Willie Bierman; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test