• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

NORMAS NONNULLAS
Enkele wijzigingen in de normen betreffende de verkiezing van een Paus

Met de apostolische brief in de vorm van een Motu proprio Paus Benedictus XVI - Motu Proprio
De electione
Enkele wijzigingen in de normen betreffende de verkiezing van een Paus
(11 juni 2007)
op 11 juni 2007 te Rome in het derde jaar van ons pontificaat hebben wij enkel normen bepaald die met afschaffing van de normen, voorgeschreven bij H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Universi Dominici Gregis
Over de Sede Vacante van de Heilige Stoel en keuze van de Paus van Rome
(22 februari 1996)
van de Apostolische Constitutie H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Universi Dominici Gregis
Over de Sede Vacante van de Heilige Stoel en keuze van de Paus van Rome
(22 februari 1996)
, door onze voorganger de zalige Johannes Paulus II gepromulgeerd, opnieuw de door de traditie bekrachtigde norm vastgesteld volgens welke voor een geldige verkiezing van een Paus steeds de meerderheid van tweederde van de stemmen van de aanwezige kieskardinalen vereist is.

Het belang in aanmerking genomen om het beste verloop te garanderen van hetgeen, hoewel van een andere gewicht, de verkiezing van een Paus betreft, in het bijzonder een zekere interpretatie en uitvoering van enkele bepalingen, bepalen wij en schrijven wij voor dat enkele normen van de Apostolische Constitutie H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Universi Dominici Gregis
Over de Sede Vacante van de Heilige Stoel en keuze van de Paus van Rome
(22 februari 1996)
en wat ikzelf heb bepaald in bovengenoemde Paus Benedictus XVI - Motu Proprio
De electione
Enkele wijzigingen in de normen betreffende de verkiezing van een Paus
(11 juni 2007)
, worden vervangen door de volgende normen:

H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Universi Dominici Gregis
Over de Sede Vacante van de Heilige Stoel en keuze van de Paus van Rome
(22 februari 1996)
. “Ik verorden bovendien dat vanaf het ogenblik waarop de Apostolische Stoel legitiem vacant is, men vijftien volle dagen wacht op de afwezigen alvorens het conclaaf te beginnen; wij laten overigens aan het college van kardinalen de mogelijkheid om het begin van het conclaaf te vervroegen, als vaststaat dat alle kieskardinalen aanwezig zijn, evenals de mogelijkheid het begin van de verkiezing, als er graverende motieven zijn, enkele dagen te verschuiven. Echter na het verstrijken van maximaal twintig dagen vanaf het begin van de sede vacante zijn alle aanwezige kieskardinalen gehouden over te gaan tot de verkiezing”.

H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Universi Dominici Gregis
Over de Sede Vacante van de Heilige Stoel en keuze van de Paus van Rome
(22 februari 1996)
. “Vanaf het ogenblik dat het begin van de werkzaamheden van de verkiezing is bepaald, tot aan de publieke afkondiging van de verkiezing van de Paus, of in ieder geval tot wanneer de nieuwe paus het heeft verordend, dienen de verblijven van de Domus Sanctae Marthae, evenals en in het bijzonder de Sixtijnse Kapel en de plaatsen die bestemd zijn voor de liturgievieringen, op gezag van de Kardinaal Camerlengo en in externe samenwerking met de vice-Kardinaal Camerlengo en de substituut van het Staatssecretariaat, voor alle niet bevoegde personen gesloten te zijn overeenkomstig hetgeen is bepaald in de H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Universi Dominici Gregis
Over de Sede Vacante van de Heilige Stoel en keuze van de Paus van Rome
(22 februari 1996)
.

In het gehele gebied van Vaticaanstad en ook bij de gewone werkzaamheden van de bureaus die hierbinnen zijn gevestigd, dient alles gedurende voornoemde periode zo te zijn geregeld dat de discretie en het vrije verloop van alle activiteiten die verband houden met de verkiezing van de paus, gegarandeerd zijn. In het bijzonder dient men, ook met behulp van de prelaten kamerheren ervoor te zorgen dat de kieskardinalen gedurende het traject van de Domus Sanctae Marthae naar het Vaticaans Apostolisch Paleis door niemand worden benaderd."

H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Universi Dominici Gregis
Over de Sede Vacante van de Heilige Stoel en keuze van de Paus van Rome
(22 februari 1996)
. “Om tegemoet te komen aan persoonlijke en ambtelijke behoeften in verband met het verloop van de verkiezing dienen de secretaris van het college van Kardinalen, die fungeert als secretaris van de vergadering van kiesgerechtigden, de meester van de pauselijke liturgievieringen met acht ceremoniemeesters en twee religieuzen, belast met het pauselijke secretariaat, een door de Kardinaal-deken of een hem vervangende Kardinaal gekozen geestelijke beschikbaar te zijn en dus passend gehuisvest te zijn in daarvoor geschikte vertrekken binnen de grenzen waarvan sprake is bij H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Universi Dominici Gregis
Over de Sede Vacante van de Heilige Stoel en keuze van de Paus van Rome
(22 februari 1996)
van onderhavige H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Universi Dominici Gregis
Over de Sede Vacante van de Heilige Stoel en keuze van de Paus van Rome
(22 februari 1996)
.”

H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Universi Dominici Gregis
Over de Sede Vacante van de Heilige Stoel en keuze van de Paus van Rome
(22 februari 1996)
. “Alle bij H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Universi Dominici Gregis
Over de Sede Vacante van de Heilige Stoel en keuze van de Paus van Rome
(22 februari 1996)
en H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Universi Dominici Gregis
Over de Sede Vacante van de Heilige Stoel en keuze van de Paus van Rome
(22 februari 1996)
van onderhavige Apostolische Constitutie genoemde personen, die om welke reden dan ook en op welk tijdstip dan ook door wie dan ook kennis mochten krijgen van hetgeen direct of indirect de handelingen van de verkiezing betreft en in het bijzonder hetgeen betrekking heeft op de stemmingen van de verkiezing zelf, zijn tot strikte geheimhouding verplicht tegenover iedereen die geen deel uitmaakt van het college van kieskardinalen: met dat doel dienen zij voor het begin van de werkzaamheden van de verkiezing de eed af te leggen op de wijze en volgens de formule die in het H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Universi Dominici Gregis
Over de Sede Vacante van de Heilige Stoel en keuze van de Paus van Rome
(22 februari 1996)
zijn aangegeven”.

H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Universi Dominici Gregis
Over de Sede Vacante van de Heilige Stoel en keuze van de Paus van Rome
(22 februari 1996)
. “De bij H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Universi Dominici Gregis
Over de Sede Vacante van de Heilige Stoel en keuze van de Paus van Rome
(22 februari 1996)
en H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Universi Dominici Gregis
Over de Sede Vacante van de Heilige Stoel en keuze van de Paus van Rome
(22 februari 1996)
van onderhavige H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Universi Dominici Gregis
Over de Sede Vacante van de Heilige Stoel en keuze van de Paus van Rome
(22 februari 1996)
aangegeven personen moeten na naar behoren over de betekenis en de omvang van de af te leggen eed op de hoogte te zijn gesteld vóór het begin van de werkzaamheden van de verkiezing voor de Kardinaal Camerlengo of een andere door hem gedelegeerde Kardinaal in aanwezigheid van twee apostolische apostolische protonotarii uit het aantal deelnemers op het passende ogenblik de eed volgens de volgende formule uitspreken en ondertekenen:

Ik N. N. beloof en zweer het absolute geheim te bewaren tegenover ieder die geen deel uitmaakt van het college van kieskardinalen, en dat voor eeuwig, tenzij ik expliciet een speciale machtiging van de nieuwe gekozen Paus of van zijn opvolgers daartoe krijg, omtrent alles wat direct of indirect de stemmingen en het tellen van de stemmen voor de verkiezing van de Paus aangaat.

Ik beloof en zweer eveneens mij ervan te onthouden gebruik te maken van elk audio-visueel instrument ter registratie van hetgeen in de periode van de verkiezing zich afspeelt binnen Vaticaanstad, en vooral hetgeen direct of indirect op wat voor wijze ook behoort tot de werkzaamheden in verband met de verkiezing.

Ik verklaar deze eed uit te spreken in het bewustzijn dat een inbreuk hierop voor mij de straf van excommunicatie “latae sententiae”, voorbehouden aan de Apostolische Stoel, met zich zal meebrengen”.

Zo helpe mij God en deze heilige Evangelieën, waarop ik mijn hand leg.

H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Universi Dominici Gregis
Over de Sede Vacante van de Heilige Stoel en keuze van de Paus van Rome
(22 februari 1996)
. "Nadat volgens de voorgeschreven riten de uitvaart van de overleden Paus is gevierd, komen na voorbereiding van hetgeen noodzakelijk is voor een geregeld verloop van de verkiezing, alle Kardinalen op de dag, zoals bepaald bij H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Universi Dominici Gregis
Over de Sede Vacante van de Heilige Stoel en keuze van de Paus van Rome
(22 februari 1996)
van onderhavige H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Universi Dominici Gregis
Over de Sede Vacante van de Heilige Stoel en keuze van de Paus van Rome
(22 februari 1996)
, bijeen voor het begin van het conclaaf in de basiliek van de heilige Petrus in het Vaticaan, of elders al naargelang tijd en plaats deel te nemen aan een plechtige Eucharistieviering met de votiefmis Pro elegendo Papa ('Voor de keuze van een Paus'). Dit dient op een passend uur in de morgen te worden gedaan, zodat in de middag hetgeen in de H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Universi Dominici Gregis
Over de Sede Vacante van de Heilige Stoel en keuze van de Paus van Rome
(22 februari 1996)
van deze H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Universi Dominici Gregis
Over de Sede Vacante van de Heilige Stoel en keuze van de Paus van Rome
(22 februari 1996)
wordt voorgeschreven, kan plaatsvinden.”

H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Universi Dominici Gregis
Over de Sede Vacante van de Heilige Stoel en keuze van de Paus van Rome
(22 februari 1996)
. “Van de Cappella Paolina van het apostolisch paleis, waar zij zich op het passende uur in de middag verzamelen, begeven de kieskardinalen zich in koorkledij in plechtige processie, onder het aanroepen van de bijstand van de Heilige Geest met het gezang Veni Creator, naar de Sixtijnse Kapel, de plaats van het verloop van de verkiezing. Aan de processie nemen deel de vice-Camerlengo, de auditor-generaal van de Apostolische Kamer en twee leden beide colleges van de apostolische protonotarii uit het aantal deelnemers, van de prelaten auditores van de Rota Romana en van de prelaten clerici van de Kamer.”

H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Universi Dominici Gregis
Over de Sede Vacante van de Heilige Stoel en keuze van de Paus van Rome
(22 februari 1996)
: “Daarom zal het de zorg van het college van Kardinalen, werkend onder het gezag en de verantwoordelijkheid van de Camerlengo, bijgestaan door de bijzondere Congregatie, waarvan sprake is bij H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Universi Dominici Gregis
Over de Sede Vacante van de Heilige Stoel en keuze van de Paus van Rome
(22 februari 1996)
van onderhavige H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Universi Dominici Gregis
Over de Sede Vacante van de Heilige Stoel en keuze van de Paus van Rome
(22 februari 1996)
, zijn dat binnen genoemde kapel en belendende percelen alles tevoren in gereedheid is gebracht, ook met de externe hulp van de vice-Camerlengo en de substituut van het Staatssecretariaat, zodat een reguliere verkiezing en discretie in dezen gegarandeerd zijn."

H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Universi Dominici Gregis
Over de Sede Vacante van de Heilige Stoel en keuze van de Paus van Rome
(22 februari 1996)
. “Indien er ook maar enige inbreuk op deze norm mocht worden gedaan, laten dan de schuldigen weten dat zij de straf van excommunicatie latae sententiae, voorbehouden aan de Apostolische Stoel, oplopen.”

H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Universi Dominici Gregis
Over de Sede Vacante van de Heilige Stoel en keuze van de Paus van Rome
(22 februari 1996)
. “Met afschaffing van de zogenaamde wijzen van verkiezing “per acclamationem seu inspirationem” en “per compromissum”, is de vorm van verkiezing van een Paus van nu af aan alleen maar “per scrutinium”.

Daarom bepalen wij dat voor de geldige verkiezing van een Paus minstens tweederde van de stemmen vereist is, berekend op grond van de aanwezige kiezers die hun stem uitbrengen.”

H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Universi Dominici Gregis
Over de Sede Vacante van de Heilige Stoel en keuze van de Paus van Rome
(22 februari 1996)
. “De procedure van de stemming verloopt in drie fasen, waarvan de eerste, die men voorafgaande stemming kan noemen, bevat:

  1. de voorbereiding en de verdeling van de stembiljetten door de ceremoniarii - intussen weer de aula binnengeroepen samen met de secretaris van het college van Kardinalen en de meester van de pauselijke liturgievieringen - die er minstens twee of drie aan iedere kieskardinaal overhandigen;
  2. het uitloten onder alle kardinalen van drie stemopnemers, drie, belast met het verzamelen van de stemmen van de zieken, kort “infirmarii" genoemd, drie revisoren; deze loting wordt publiek verricht door de laatste Kardinaal-diaken, die vervolgens de negen namen trekt van hen die deze functies moeten verrichten;
  3. indien bij de loting van de stemopnemers, infirmiarii en revisoren de namen van kieskardinalen worden getrokken die door ziekte of om een andere reden verhinderd zijn om deze taak te vervullen, dan dienen in hun plaats de namen te worden getrokken van anderen die niet verhinderd zijn. De eerste drie die worden uitgeloot, zullen als stemopnemer fungeren, de volgende drie als "infirmarii", en de andere drie als revisor. ”

H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Universi Dominici Gregis
Over de Sede Vacante van de Heilige Stoel en keuze van de Paus van Rome
(22 februari 1996)
: “De stemopnemers tellen alle stemmen die ieder heeft gekregen, en als niemand minstens tweederde van de stemmen in die stemming heeft bereikt, dan is de Paus niet gekozen; als daarentegen blijkt dat één minstens tweederde heeft gekregen, dan heeft men een canoniek geldige verkiezing van een Paus”.

H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Universi Dominici Gregis
Over de Sede Vacante van de Heilige Stoel en keuze van de Paus van Rome
(22 februari 1996)
.: "Als de stemmingen waarvan bij de H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Universi Dominici Gregis
Over de Sede Vacante van de Heilige Stoel en keuze van de Paus van Rome
(22 februari 1996)
, H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Universi Dominici Gregis
Over de Sede Vacante van de Heilige Stoel en keuze van de Paus van Rome
(22 februari 1996)
en H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Universi Dominici Gregis
Over de Sede Vacante van de Heilige Stoel en keuze van de Paus van Rome
(22 februari 1996)
van bovengenoemde H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Universi Dominici Gregis
Over de Sede Vacante van de Heilige Stoel en keuze van de Paus van Rome
(22 februari 1996)
sprake is, geen resultaat hebben, dan dient er een dag te worden besteed aan gebed, reflectie en dialoog; bij de volgende stemmingen hebben met inachtneming van de in H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Universi Dominici Gregis
Over de Sede Vacante van de Heilige Stoel en keuze van de Paus van Rome
(22 februari 1996)
van dezelfde H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Universi Dominici Gregis
Over de Sede Vacante van de Heilige Stoel en keuze van de Paus van Rome
(22 februari 1996)
bepaalde orde, alleen de twee namen die bij de voorafgaande stemming een meerderheid van stemmen hadden gehaald, passief kiesrecht en mag men niet afwijken van de bepaling dat voor een geldige verkiezing, ook bij deze stemmingen, de gekwalificeerde meerderheid is vereist van minstens tweederde van de stemmen van de aanwezige en stemmende Kardinalen. Bij deze stemmingen hebben de twee namen die passief kiesrecht hebben, geen actief kiesrecht.”

H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Universi Dominici Gregis
Over de Sede Vacante van de Heilige Stoel en keuze van de Paus van Rome
(22 februari 1996)
. “Wanneer de verkiezing canoniek heeft plaatsgevonden, roept de laatste van de Kardinalen-diaken de secretaris van het college van de Kardinalen, de meester van de pauselijke liturgievieringen en twee cerimoniarii de aula van de verkiezing binnen; vervolgens vraagt de Kardinaal-decaan of de eerste van de Kardinalen in orde en anciënniteit namens het hele college van de kiezers de instemming van de gekozene met de volgende woorden: Acceptasne electionem de te canonice factam in Summum Pontificem? - Aanvaardt u uw canonieke verkiezing tot Paus? En onmiddellijk na de instemming te hebben gekregen vraagt hij hem: Quo nomine vis vocari? - Hoe wilt u worden genoemd? Dan stelt de meester van de pauselijke liturgievieringen, met de functie van notaris en met twee cerimoniarii een document op betreffende de aanvaarding van de nieuwe Paus en de naam die hij heeft aangenomen.”

Wij verordenen dat alle wat wij in deze apostolische brief in de vorm van een Motu proprio hebben besloten, in al zijn onderdelen wordt nageleefd, ongeacht welke tegengestelde bepalingen ook.

Dit document wordt van kracht onmiddellijk na de publicatie ervan in L’Osservatore Romano. N.v.d.r.: Publicatiedatum is 25 februari 2013

 

Gegeven te Rome bij Sint Pieter, 22 februari 2013, het achtste jaar van mijn pontificaat.

BENEDICTUS PP. XVI

 

Document

Naam: NORMAS NONNULLAS
Enkele wijzigingen in de normen betreffende de verkiezing van een Paus
Soort: Paus Benedictus XVI - Motu Proprio
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 22 februari 2013
Copyrights: © 2013, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Vert. vanuit het Latijn: drs. H.M.G. Kretzers; Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test