• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

VERKLARING OVER HET AFSTAND DOEN VAN HET AMBT ALS BISSCHOP VAN ROME, DE OPVOLGER VAN PETRUS

Luister naar de verklaring door de Paus in het Latijn,
voorgelezen door hemzelf tijdens het Consistorie
van maandag 11 februari 2013.

Video

Dierbare medebroeders,

Ik heb jullie in dit consistorie niet slechts bijeengeroepen voor drie heiligverklaringen, maar ook om jullie een besluit mee te delen dat van groot belang is voor het leven van de Kerk. Nadat ik herhaalde malen mijn geweten voor God heb getoetst ben ik tot de zekerheid gekomen, dat mijn krachten door het voortschrijden van mijn leeftijd niet meer in staat zijn om op gepaste wijze het Petrusambt uit te oefenen.

Ik ben mij zeer wel bewust van het feit dat dit ambt door zijn geestelijke wezen niet alleen door woorden en daden mag worden uitgeoefend, maar evenzeer niet minder ook door lijden en door gebed. Maar de wereld, die zo snel verandert, wordt vandaag door kwesties die voor het geloofsleven van zeer groot belang zijn, heen en weer geslingerd. Om dan tóch het scheepje van Petrus te kunnen sturen en het Evangelie te verkondigen, zijn zowel de kracht van het lichaam alsook de kracht van de geest onmisbaar, krachten die in de afgelopen maanden zodanig zijn verzwakt, dat ik mijn onvermogen moet toegeven, om het mij toevertrouwde ambt nog langer goed te kunnen vervullen. In het volle bewustzijn van de ernst van deze kennisgeving verklaar ik daarom in volledige vrijheid, dat ik afstand doe van het ambt als bisschop van Rome, de opvolger van Petrus, dat mij door de handen van de kardinalen op 19 april 2005 werd toevertrouwt, zodat vanaf 28 februari 2013 om 20.00 uur, de Stoel van de Heilige Petrus vacant zal zijn, en dat dus door diegenen aan wie die taak toekomt het conclaaf voor de keuze van een nieuwe Paus bijeen dient te worden geroepen.

Lieve medebroeders, ik dank jullie met heel mijn hart voor alle liefde en werk waarmee gij samen met mij de last van mijn ambt hebt gedragen, en ik vraag jullie om vergiffenis voor al mijn fouten. Laten we nu de Heilige Kerk in de zorg van de Opperherder, onze Heer Jezus Christus, aanbevelen. En vragen we zijn heilige moeder Maria dat ze de kardinalen bij de keuze van de nieuwe Paus met haar moederlijke goedheid wil bijstaan. Wat mij zelf aangaat, zo wil ik ook in de toekomst de Heilige Kerk van God, met heel mijn hart door een leven van gebed blijven dienen.

In het Latijn (versie 14-02-2013)

Fratres carissimi

Non solum propter tres canonizationes ad hoc Consistorium vos convocavi, sed etiam ut vobis decisionem magni momenti pro Ecclesiae vita communicem. Conscientia mea iterum atque iterum coram Deo explorata ad cognitionem certam perveni vires meas ingravescente aetate non iam aptas esse ad munus Petrinum aeque administrandum.

Bene conscius sum hoc munus secundum suam essentiam spiritualem non solum agendo et loquendo exsequi debere, sed non minus patiendo et orando. Attamen in mundo nostri temporis rapidis mutationibus subiecto et quaestionibus magni ponderis pro vita fidei perturbato ad navem Sancti Petri gubernandam et ad annuntiandum Evangelium etiam vigor quidam corporis et animae necessarius est, qui ultimis mensibus in me modo tali minuitur, ut incapacitatem meam ad ministerium mihi commissum bene administrandum agnoscere debeam. Quapropter bene conscius ponderis huius actus plena libertate declaro me ministerio Episcopi Romae, Successoris Sancti Petri, mihi per manus Cardinalium die 19 aprilis MMV commisso renuntiare ita ut a die 28 februarii MMXIII, hora 20, sedes Romae, sedes Sancti Petri vacet et Conclave ad eligendum novum Summum Pontificem ab his quibus competit convocandum esse.

Fratres carissimi, ex toto corde gratias ago vobis pro omni amore et labore, quo mecum pondus ministerii mei portastis et veniam peto pro omnibus defectibus meis. Nunc autem Sanctam Dei Ecclesiam curae Summi eius Pastoris, Domini nostri Iesu Christi confidimus sanctamque eius Matrem Mariam imploramus, ut patribus Cardinalibus in eligendo novo Summo Pontifice materna sua bonitate assistat. Quod ad me attinet etiam in futuro vita orationi dedicata Sanctae Ecclesiae Dei toto ex corde servire velim.

Ex Aedibus Vaticanis, die 10 mensis februarii MMXIII

In het Latijn (versie 11-02-2013)

Fratres carissimi

Non solum propter tres canonizationes ad hoc Consistorium vos convocavi, sed etiam ut vobis decisionem magni momenti pro Ecclesiae vitae communicem. Conscientia mea iterum atque iterum coram Deo explorata ad cognitionem certam perveni vires meas ingravescente aetate non iam aptas esse ad munus Petrinum aeque administrandum.

Bene conscius sum hoc munus secundum suam essentiam spiritualem non solum agendo et loquendo exsequi debere, sed non minus patiendo et orando. Attamen in mundo nostri temporis rapidis mutationibus subiecto et quaestionibus magni ponderis pro vita fidei perturbato ad navem Sancti Petri gubernandam et ad annuntiandum Evangelium etiam vigor quidam corporis et animae necessarius est, qui ultimis mensibus in me modo tali minuitur, ut incapacitatem meam ad ministerium mihi commissum bene administrandum agnoscere debeam. Quapropter bene conscius ponderis huius actus plena libertate declaro me ministerio Episcopi Romae, Successoris Sancti Petri, mihi per manus Cardinalium die 19 aprilis MMV commissum renuntiare ita ut a die 28 februarii MMXIII, hora 20, sedes Romae, sedes Sancti Petri vacet et Conclave ad eligendum novum Summum Pontificem ab his quibus competit convocandum esse.

Fratres carissimi, ex toto corde gratias ago vobis pro omni amore et labore, quo mecum pondus ministerii mei portastis et veniam peto pro omnibus defectibus meis. Nunc autem Sanctam Dei Ecclesiam curae Summi eius Pastoris, Domini nostri Iesu Christi confidimus sanctamque eius Matrem Mariam imploramus, ut patribus Cardinalibus in eligendo novo Summo Pontifice materna sua bonitate assistat. Quod ad me attinet etiam in futuro vita orationi dedicata Sanctae Ecclesiae Dei toto ex corde servire velim.

Ex Aedibus Vaticanis, die 10 mensis februarii MMXIII

Document

Naam: VERKLARING OVER HET AFSTAND DOEN VAN HET AMBT ALS BISSCHOP VAN ROME, DE OPVOLGER VAN PETRUS
Soort: Paus Benedictus XVI - Toespraak
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 10 februari 2013
Copyrights: © 2013, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Vert.: drs. Willie Bierman
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test