• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

TOT DE ASSEMBLEE VAN DE VERENIGDE NATIES

Met instemming van alle bisschoppen zond de Paus ter herinnering aan zijn reis de volgende speciale boodschap naar de vergadering van de Verenigde Naties.
Als boodschapper van het evangelie van vrede zijn wij de oceaan overgestoken voor een ontmoeting met de achtenswaardige vergadering van de Verenigde Naties. Wij hadden ons zeer wel door middel van anderen en op andere wijze tot u, leden van deze organisatie, kunnen wenden om onze gedachten ken· baar te maken. In ons leefde echter een vurig ver­langen u persoonlijk te ontmoeten en het woord tot u te richten teneinde rechtstreeks onze hoogachting te betuigen zowel voor u als voor het werk, waaraan gij uw krachten wijdt.

Gij vormt een assemblee van de vrede, die tot doel heeft tussen de volken, die met gelijke rechten in u vertegenwoordigd zijn, eensgezindheid in vrede, vei­ligheid en wederzijdse samenwerking te bevorderen en te beschermen, en de dreiging van oorlog af te wenden.

Er is geen beter systeem denkbaar om voor het wel­zijn van de gehele mensheid te zorgen dan het uwe, dat gebaseerd is op eerbied voor het recht, de ge­rechtvaardigde vrijheid en de menselijke waardig­heid, en dat de misdadige waanzin van de oorlog en de vernietigende woede van de tirannie wil uitroeien. De structuur van het grote bouwwerk, dat gij hebt opgericht, kan natuurlijk altijd verbeterd worden, maar het kan niet worden afgebroken zonder gevaar van onherstelbare schade.

"Zo buitengewoon schoon is het geschenk van de vrede, dat er ook op het gebied van de tijdelijke en aardse dingen niets heerlijkers is, waarnaar men zou kunnen verlangen, niets beters is om te bezitten" H. Augustinus, Over de Stad Gods, De Civitate Dei. 19,11

Moge gij ijverig en geduldig voortgaan te werken voor dit onschatbare goed voor de mensheid, voor een verdere ontwikkeling van zoveel heilzame initia­tieven die getuigen van liefdevolle en altijd waak­zame bezorgdheid. Wij weten maar al te goed dat uw weg, die gericht is op het hoogste doel, niet zelden voert door grote moeilijkheden en bittere ervaringen, daarom verdienen uw inspanningen onze liefdevolle belangstelling, onze oprechte lof en krachtige aan­moediging.

Eveneens uit naam van de vaders van het Tweede Vaticaans Oecumenisch Concilie, dat thans in Rome bijeen is, brengen wij u een vredesboodschap, woor­den van goedheid en troost. Weest er vast van over­tuigd, dat de katholieke Kerk u het beste toewenst in uw arbeid ter bevordering van de vrede in gerech­tigheid; dat zij u terzijde staat in hartelijke sym­pathie, met geestelijke steun en in voortdurende hoop op succes. Zij wil niets liever dan in de harten der mensen de vlam van de broederlijke liefde ontsteken en brandend houden, hiervoor verleent zij gaarne haar volle medewerking.

Moge de God van de vrede u, en het nobele werk waaraan gij uw krachten wijdt, met zijn voortdu­rende bescherming terzijde staan.

De 4e oktober van het jaar 1965, het derde jaar van ons pontificaat.

Paus Paulus VI

Document

Naam: TOT DE ASSEMBLEE VAN DE VERENIGDE NATIES
Soort: H. Paus Paulus VI - Brief
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 4 oktober 1965
Copyrights: © 1965, Katholiek Archief, 20e jrg. nr. 46, 1190-1192
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test