• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
I.1

Deze liturgische plechtigheden van het Paastriduum worden steeds gevierd onder leiding van een priester, en nooit onder leiding van een diaken of leek.

I.2

Op deze dagen waarop geen woord- en communievieringen zijn toegestaan, kan men wel samenkomen voor het bidden van de getijden. De enige woord- en communieviering op Goede Vrijdag is de door het Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Missale Romanum
Editio typica tertio emendata 2002/2008 (6 oktober 2008)
voorziene liturgische viering ter herdenking van het lijden en sterven van de Heer; van deze viering dient altijd een priester de celebrant te zijn.

I.3

Gedurende het Paastriduum wordt - i.p.v. voor vieringen met kleine groepen gelovigen - gekozen voor slechts één viering en wel in een centrale kerk, waar deze plechtigheid in volle omvang en luister gevierd wordt. Per bisdom wordt aangegeven in welke parochiekerken deze vieringen plaats vinden. Wel kan overal het getijdengebed gebeden worden. Ook passende vroomheidsoefeningen zijn mogelijk.

Kleine religieuze communiteiten, nieuwe katholieke bewegingen en bewoners van verzorgingstehuizen worden uitdrukkelijk uitgenodigd om zich aan te sluiten bij de vieringen in parochieverband. Waar de leden van de religieuze gemeenschap door ziekte of ouderdom verhinderd zijn om aan deze vieringen buitenshuis deel te nemen, kan in hun eigen kapel de liturgie van deze dagen gevierd worden, maar alleen wanneer een priester beschikbaar is.

I.4

Wel kan steeds het overeenkomstige uur van het getijdengebed gebeden worden. Ook andere vroomheidsoefeningen kunnen plaatsvinden, zoals op Goede Vrijdag het bidden van de kruisweg (eventueel onder leiding van een leek), maar aan de uitingen van godsvrucht mag niet de voorrang gegeven worden boven de plechtige liturgische viering van het lijden en sterven van de Heer. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Directorium over volksvroomheid en liturgie. Principes en richtlijnen (9 apr 2002), 143 Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Directorium over volksvroomheid en liturgie. Principes en richtlijnen (9 apr 2002), 140-151. Dit Directorium geeft verder verschillende suggesties voor uitingen van vroomheid tijdens het Paastriduum, nr. 140-151

I.5

Het verdient aanbeveling dat zij die niet aan de liturgische plechtigheden in de parochiekerk kunnen deelnemen (bijv. wegens ziekte, ouderdom of verblijf in een verzorgingstehuis), in staat worden gesteld via de moderne communicatiemiddelen om de liturgische plechtigheden van deze dagen in de betreffende kerk te volgen. H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Brief, Over de heiliging van de zondag, Dies Domini (31 mei 1998), 54. In dit Apostolisch Schrijven over de zondag "Dies Domini" (1998) wees de zalige Paus Johannes Paulus II uitdrukkelijk op het belang van radio- en televisie-uitzendingen van de zondags liturgie. Deze aanbevelingen zijn ook van toepassing op het Paastriduum, met inachtneming van de bijzondere regelingen die voor deze dagen gelden: "Gelovigen die als gevolg van ziekte of handicap, dan wel om andere ernstige redenen verhinderd zijn, dienen zich op afstand op de best mogelijke manier van harte te verenigen met de viering van de zondags mis, bij voorkeur door het lezen van de gebeden en de lezingen die het missaal voor die dag aangeeft, en tevens door naar de eucharistie te verlangen. In heel veel landen geven radio en televisie de mogelijkheid zich met een eucharistieviering te verenigen op het moment, dat deze in een kerk of kapel plaatsvindt. Door een dergelijke uitzending te volgen vervult men nog niet zijn zondagsplicht. Deze immers vergt de deelname aan de broederlijke samenkomst waarbij men op dezelfde plaats bijeenkomt en waar men de eucharistische communie kan ontvangen. Voor hen echter die verhinderd zijn aan de eucharistie deel te nemen en dus vrijgesteld zijn van het vervullen van de zondagsplicht, vormt de televisie- of radio-uitzending een kostbaar hulpmiddel, vooral als deze aangevuld wordt door de grootmoedige dienst van de bijzondere bedienaren die de eucharistie aan zieken brengen en hun daarmee een groet en de solidariteit van de hele gemeenschap overdragen. Op die wijze brengt de zondagsmis ook voor die gelovigen rijke vrucht voort en kunnen zij de zondag beleven als de echte 'dag des Heren' en de 'dag van de Kerk'." Paus Benedictus XVI, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Het Sacrament van de Liefde - Over de Eucharistie, bron en hoogtepunt van het leven en de zending van de Kerk, Sacramentum Caritatis (22 feb 2007), 57. Paus Benedictus XVI tekent daarbij aan: "Terwijl het zeer lofwaardig is dat oude en zieke mensen door de radio- en televisie-uitzendingen deel kunnen nemen aan de zondagsmis, geldt dat niet op dezelfde manier voor hen die zichzelf door dergelijke uitzendingen willen dispenseren van het gaan naar de kerk om aan de eucharistieviering in de bijeenkomst van de levende Kerk deel te nemen."

I.6

Het communiceren in het Paastriduum is een bijzondere uiting van deelname aan het sacramentele leven van de Kerk, want de paasvieringen zijn de oorsprong en kern van het christelijke leven Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 2042. Daarom vraagt de Kerk dat iedere gelovige, nadat hij tot de Eerste Communie is toegelaten, ten minste eenmaal per jaar, de heilige Communie ontvangt, met name in de Paastijd, tenzij het om een goede reden in een andere tijd van het jaar gebeurt Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 920 Vgl. Catechismus-Compendium, Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk (28 juni 2005), 631. ook het derde van de Vijf geboden van de Kerk. Men dient zich op deze Communie voor te bereiden door het Sacrament van de Verzoening Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1389 om eventuele zware zonden eerlijk te belijden Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 989.

Een bijzondere zorg moet uitgaan naar degenen die niet ter kerke kunnen gaan (met name zieken en mensen met een beperking), opdat zij thuis of in een verzorgingstehuis in staat gesteld worden om de heilige Communie te ontvangen. De kerkelijke documenten bevelen uitdrukkelijk aan, dat hun de heilige Communie wordt gebracht vanuit de avondmis op Witte Donderdag, gedurende de hele dag op Goede Vrijdag en in het Paasoctaaf. Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, De voorbereiding en viering van het Paasfeest - Rondzendbrief, Paschalis sollemnitatis (16 jan 1988), 53.59.104

Document

Naam: DE VIERING VAN HET PAASTRIDUUM: ENKELE ASPECTEN VAN DE LITURGIE VAN HET LIJDEN, STERVEN EN VERRIJZEN VAN DE HEER
Soort: Nederland
Auteur: Nederlandse Bisschoppenconferentie
Datum: 22 februari 2012
Copyrights: © 2012/2014, Nationale Raad voor de Liturgie
Liturgische Documentatie dl. 8/11
Bewerkt: 6 maart 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test