• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

DECREET TEGEN HET COMMUNISME

Aan de Opperste Heilige Congregatie werd gevraagd:

 1. Is het geoorloofd lid te worden van een communistische partij of die te begunstigen Vgl. Heilig Officie, Kiezen van afgevaardigden, die het communisme ondersteunen (25 mrt 1959);
 2. Is het geoorloofd boeken, tijdschriften, dagbladen of vlugschriften, die de communistische leer of actie verdedigen, uit te geven, te verspreiden of te lezen of in deze te schrijven;
 3. Kunnen de gelovigen, die wetens en willens daden stellen zoals onder 1 en 2 genoemd, tot de Sacramenten worden toegelaten;
 4. Worden gelovigen, die de materialistische en antichristelijke leer der communisten belijden en bovenal zij die deze verdedigen of verspreiden, ipso facto als afvalligen van het katholieke geloof, getroffen door een excommunicatie op bijzondere wijze aan de Heilige Stoel voorbehouden?

Hunne Hoogwaardige Eminenties belast met de verdediging van geloof en zeden hebben, na advies van de Eerw. Heren Consultoren, in de plenaire zetting op Dinsdag (in plaats van Woensdag) 28 Juni 1949 gehouden, besloten, dat te antwoorden is:

 • Op vraag 1. Neen. Het communisme immers is materialistisch en anti-christelijk; de communistische leiders verder, ook al beweren zij tegelijkertijd met hun mond niet tegen de godsdienst te zijn, tonen zich echter hetzij door hun leer hetzij door hun daden verbitterde tegenstanders van God, met ware geloof en de Kerk van Christus te zijn.
 • Op vraag 2. Neen. Dit is immers verboden krachtens het Canonieke Recht. Vgl. Wetboek, Codex Iuris Canonici (1917) (27 mei 1917), 1399. canon 1399 van het Kerkelijk Wetboek
 • Op vraag 3. Neen. Te verstaan volgens de gewone beginselen betreffende het weigeren der Sacramenten aan hen die niet in de juiste gesteltenis verkeren.
 • Op vraag 4. Ja.

En op de eerstvolgende Donderdag op de 30ste dag van dezelfde maand in hetzelfde jaar heeft Zijn Heiligheid door de Goddelijke Voorzienigheid Paus Pius XII in de gewone audiëntie aan Zijn Excellentie de Hoogwaardige Assessor van het Heilig Officie verleend, de hem voorgelegde beslissingen van Hunne Hoogwaardige Eminenties goedgekeurd en bevolen deze in de officiële volgende Acta Apostolicae Sedis openlijk ter kennis te brengen.

Gegeven te Rome, op 1 Juli 1949

Petrus VIGORITA,
Notarius van de Opperste Heilige Congregatie van het Heilige Officie.

 

Document

Naam: DECREET TEGEN HET COMMUNISME
Soort: Heilig Officie
Datum: 1 juli 1949
Copyrights: © 1949, Akten van Z.H. Paus Pius XII,, Uitgeverij ’t Groeit, Antwerpen, pp. 402-403
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test