• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De viering van Pasen wordt in de paastijd voortgezet. De vijftig dagen immers vanaf de zondag van de Verrijzenis tot Pinksterzondag worden in vreugde gevierd als was het één feestdag of liever “één grote zondag”. Vgl. Congregatie voor de Riten, Algemene normen voor het liturgisch jaar en de algemene Romeinse kalender, Normae universalis de Anno liturgico et de Calendarium Romanum (21 mrt 1969), 22

De zondagen van deze tijd worden als zondagen van Pasen beschouwd en genoemd en hebben voorrang op alle feesten des Heren en op alle hoogfeesten. Hoogfeesten die met deze zondagen samen vallen, worden op de voorafgaande zaterdag gevierd. Vgl. Congregatie voor de Riten, Algemene normen voor het liturgisch jaar en de algemene Romeinse kalender, Normae universalis de Anno liturgico et de Calendarium Romanum (21 mrt 1969), 5.23 Vieringen ter ere van de heilige maagd Maria en andere heiligen die in de week vallen, kunnen niet plaatsvinden op deze zondagen. Vgl. Congregatie voor de Riten, Algemene normen voor het liturgisch jaar en de algemene Romeinse kalender, Normae universalis de Anno liturgico et de Calendarium Romanum (21 mrt 1969), 58

Voor de volwassenen die tijdens de Paaswake de Sacramenten van de christelijke initiatie hebben ontvangen, geldt deze gehele tijd als een periode van mystagogische catechese. Overal waar pas gedoopten zijn, zal men zich derhalve houden aan wat in de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst
Orde van dienst van het Doopsel van volwassenen
Ritus van de christelijke initiatie der volwassenen ()
Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, Ritus van de christelijke initiatie der volwassenen, Orde van dienst van het Doopsel van volwassenen, 37-40.235-239 wordt voorgeschreven. Overal echter wordt in het octaaf van Pasen in het eucharistisch gebed een voorbede gehouden voor de pasgedoopten.

Gedurende de gehele paastijd zal men in de zondagse Eucharistievieringen voor de pasgedoopten aparte plaatsen reserveren te midden van de gelovigen. Alle pasgedoopten zullen trachten met hun peter en meter hieraan deel te nemen. Zij zullen in de homilie en, naargelang van de omstandigheden, in de voorbede worden vermeld. Tot besluit van de periode van de mystagogie, omstreeks Pinksteren, zal men volgens de gewoonten van de streek een viering houden. Vgl. Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, Ritus van de christelijke initiatie der volwassenen, Orde van dienst van het Doopsel van volwassenen, 235-237 Vgl. Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, Ritus van de christelijke initiatie der volwassenen, Orde van dienst van het Doopsel van volwassenen, 238-239 Het is passend dat op deze zondagen van Pasen de kinderen hun Eerste Communie ontvangen.

In de Paastijd zullen de priesters de gelovigen, die reeds in de Eucharistie zijn ingewijd, de zin leren van het kerkelijk voorschrift in deze tijd de heilige Communie te ontvangen. Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 920 Ten zeerste wordt aanbevolen dat vooral in het Paasoctaaf aan zieken en gebrekkigen de heilige Communie wordt gebracht.

Op plaatsen waar de gewoonte bestaat bij gelegenheid van de paasviering de huizen te zegenen, zal dit geschieden door de pastoor of door andere priesters of diakens die door hem zijn afgevaardigd; dit is voor hen een gelegenheid om hun pastorale bediening uit te oefenen. Congregatie voor de Riten, Decreet over de liturgische vernieuwing van het Hoogfeest van Pasen en de gehele Goede Week, Maxima redemptionis nostrae mysteria (16 nov 1955), 24 De pastoor gaat naar deze woningen om aan elk gezin een pastoraal bezoek te brengen, met de bewoners te spreken en met hen een ogenblik in gebed door te brengen; hierbij gebruikt hij de teksten die in het "Boek van de Zegeningen" staan. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Over de zegeningen, De benedictionibus (1 jan 1984). caput I, II, "Ordo benedictionis annuae familiarum in propriis domibus"  In de grote steden zal men zorgen voor de mogelijkheid om verscheidene gezinnen bijeen te brengen en een gemeenschappelijke viering van deze zegening voor allen te houden.

Overeenkomstig de verschillen van plaatsen en volkeren zijn er talrijke volksgebruiken, verbonden aan de Paastijd, die soms een grotere aantrekkingskracht op het volk uitoefenen dan de heilige liturgie zelf; deze zijn geenszins te onderschatten, aangezien zij het voor de gelovigen mogelijk maken hun godsdienstige mentaliteit uit te drukken. De bisschoppenconferenties en de plaatselijke ordinarissen moeten er dan ook voor zorgen dat dergelijke gebruiken die de godsvrucht blijken te bevorderen, op zo goed mogelijke wijze met de heilige liturgie in over eenstemming worden gebracht, dieper doortrokken worden van de geest der litur gie, in zekere zin uit de liturgie voortvloeien en het volk naar de liturgie toe leiden. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 13 Cf. CCD, "Orientamentie proposte per la Celebrazione dell'Anno Mariano" (April 3, 1987), nn. 3, 51-56.

Deze heilige tijd van vijftig dagen wordt besloten met de zondag van Pinksteren waarop herdacht worden: de gave van de heilige Geest aan de apostelen, de aanvang van de kerk en het begin van haar zending naar alle talen, volken en rassen. Vgl. Congregatie voor de Riten, Algemene normen voor het liturgisch jaar en de algemene Romeinse kalender, Normae universalis de Anno liturgico et de Calendarium Romanum (21 mrt 1969), 23

Aanbeveling verdient de verlengde vigiliemis op de vooravond die niet, zoals de Paaswake, een doopkarakter heeft, maar gekenmerkt wordt door een aanhoudend en vurig gebed naar het voorbeeld van de apostelen en leerlingen, die eensgezind volhardden in het gebed samen met Maria, de moeder van Jezus, in de verwachting van de Heilige Geest. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Directorium voor de Liturgische Getijden (in 1985 2e versie), Institutio Generalis Liturgiae Horarum (2 feb 1971), 96. It is possible to combine the celebration of first Vespers with the celebration of Mass as provided for in the "General Instruction of the Liturgy of the Hours," n. 96. In order to throw into greater relief the mystery of this day, it is possible to have several readings from Holy Scripture, as proposed in the Lectionary. In this case, after the Collect the reader goes to the ambo to proclaim the reading. The psalmist or cantor sings the psalm, to which the people respond with the refrain. Then all stand and the priest says: "Let us pray", and after a short silent pause, he says the prayer corresponding to the reading (for example, one of the collects for the ferial days of the seventh week of Easter).

"Het Paasfeest heeft dit eigen dat de gehele kerk zich verheugt over de vergeving van de zonden, die niet alleen wordt geschonken aan hen die door het heilig Doopsel worden herboren, maar ook aan hen die reeds lang tot Gods aangenomen kinderen behoren". H. Paus Leo I de Grote, Sermones. 6 de Quadragesima," 1-2: PL 54, 285

Dankzij een sterkere pastorale activiteit en een toenemende geestelijke verdieping zullen allen in hun leven en levensopvatting trouw blijven aan het Paasfeest dat zij hebben gevierd. Vgl. H. Paus Paulus VI, Apostolische Constitutie, ex Decr. Sacr. Oec. Conc. Vat. II instauratum, auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, ed. typica, Missale Romanum (3 apr 1969). Zaterdag van de 7e Week van Pasen, Openingsgebed

Gegeven te Rome bij de Congregatie voor de Eredienst; 16 januari 1988

Paulus Augustinus Kardinaal Mayer,
prefect

+ Vergilius Noè, titulair aartsbisschop van Voncaria,
secretaris

Document

Naam: PASCHALIS SOLLEMNITATIS
De voorbereiding en viering van het Paasfeest - Rondzendbrief
Soort: Congregatie voor de Goddelijke Eredienst
Auteur: Paulus Augustinus Kardinaal Mayer o.s.b.
Datum: 16 januari 1988
Copyrights: © 2008, Liturgische Documentatie - NRL, Zeist
Bewerkt: 4 augustus 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test