• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

"De veertig dagen, zoals deze jaarlijks onderhouden worden, zijn de gunstige tijd waarin men opgaat naar de heilige berg van het Paasfeest. Door zijn tweevoudig karakter immers bereidt de Veertigdagentijd én geloofsleerlingen én gelovigen voor op de viering van het Paasmysterie. De geloofsleerlingen worden zowel door hun uitverkiezing en het herhaalde onderzoek vóór dit Doopsel, als door het geloofsonderricht tot de Sacramenten van de christelijke initiatie geleid; de gelovigen, die nu met nog groter aandacht luisteren naar het woord van God en zich toeleggen op het gebed, bereiden zich op hun beurt door boetvaardigheid voor op de hernieuwing van hun doopbeloften." Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Constitutie, Caeremoniale Episcoporum ex decreto sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum (14 sept 1984), 2249


"De Veertigdagentijd behoudt zijn boetekarakter." H. Paus Paulus VI, Apostolische Constitutie, Over de hernieuwing van de kerkelijke boetepraktijk, Paenitemini (17 feb 1966), 31. II,1 In de catechese moet men zowel de sociale gevolgen van de zonde als de ware aard van de boete, die de zonde juist als belediging van God verafschuwt, onder de aandacht van de gelovigen brengen".

De deugd en de praktijk van de boetvaardigheid blijven noodzakelijke onderdelen van de voorbereiding op Pasen: uit de innerlijke bekering moet de uitwendige praktijk voortkomen van de boetvaardigheid, zowel van de Christen afzonderlijk als van de gehele gemeenschap. Hoewel aangepast aan de omstandigheden en voorwaarden van onze tijd, moet deze praktijk het stempel dragen van het Evangelie en tevens gericht zijn op het welzijn van de medemens.

Men moet niet voorbijgaan aan de rol van de Kerk bij de boetepraktijk. Men zal ook aandringen op het gebed voor de zondaars, dat vaker dan anders een intentie moet zijn van de voorbede. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 109

Men zal er zorg voor dragen dat de gelovigen met meer ijver en groter vrucht deelnemen aan de liturgie van de Veertigdagentijd en aan de boetevieringen. Bovendien zullen zij worden aangespoord om, overeenkomstig het voorschrift en de traditie van de Kerk, in deze tijd tot het Sacrament van boetvaardigheid te naderen, zodat zij met een zuiver hart aan het paasmysterie kunnen deelnemen. Het is zeer passend in de Veertigdagentijd het Sacrament van boetvaardigheid te vieren volgens de orde van dienst voor de verzoening van meerdere boetelingen met persoonlijke belijdenis en absolutie, zoals in het Congregatie voor de Riten
Ordo Paenitentiae
Ordo van het Sacrament van Boete en Verzoening (2 december 1973)
beschreven staat. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Constitutie, Caeremoniale Episcoporum ex decreto sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum (14 sept 1984), 251

De priesters van hun kant moeten zich meer dan ooit beschikbaar stellen voor de dienst van de verzoening en de toegang tot het Sacrament inderdaad gemakkelijker maken door vaker dan anders gelegenheid te bieden voor persoonlijke verzoening.

"Op woensdag vóór de eerste zondag van de Veertigdagentijd (Aswoensdag) ontvangen de gelovigen de as en gaan zij de tijd in die voor de zuivering van hun hart is ingesteld. Dit teken van boetvaardigheid is vanuit de Bijbelse traditie en in de gebruiken van de kerk tot de huidige dag bewaard. Hierdoor wordt de toestand aangeduid van de zondige mens die zijn schuld uitwendig voor de Heer belijdt en aldus zijn verlangen naar innerlijke bekering uitdrukt, in de hoop dat de Heer hem genadig zal zijn. Met dit teken ook begint de weg van de bekering die uitloopt op de viering van het Sacrament van boetvaardigheid in de dagen vóór Pasen." Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Constitutie, Caeremoniale Episcoporum ex decreto sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum (14 sept 1984), 253

De zegening en oplegging van de as geschiedt tijdens of ook wel buiten de Eucharistieviering. In dit laatste geval gaat hieraan een dienst van het woord vooraf en wordt de viering besloten met de voorbede. H. Paus Paulus VI, Apostolische Constitutie, ex Decr. Sacr. Oec. Conc. Vat. II instauratum, auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, ed. typica, Missale Romanum (3 apr 1969). Aswoensdag

Document

Naam: PASCHALIS SOLLEMNITATIS
De voorbereiding en viering van het Paasfeest - Rondzendbrief
Soort: Congregatie voor de Goddelijke Eredienst
Auteur: Paulus Augustinus Kardinaal Mayer o.s.b.
Datum: 16 januari 1988
Copyrights: © 2008, Liturgische Documentatie - NRL, Zeist
Bewerkt: 4 augustus 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test