• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

TOT DE HEER JOSEPH WETERINGS, NIEUWE AMBASSADEUR VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN BIJ DE HEILIGE STOEL, BIJ GELEGENHEID VAN DE OVERHANDIGING VAN DE GELOOFSBRIEVEN

Excellentie,

Bron: Ambassade bij de Heilige Stoel (http://vaticaanstad.nlambassade.org/Ambassade/Ambassadeur)Nu wij u in het Vaticaan ontvangen en de brieven aanvaarden die u als buitengewoon ambassadeur en gevolmachtigde van het Koninkrijk der Nederlanden bij de Heilige Stoel accrediteren, wil ik vóór alles u mijn dankbaarheid tot uitdrukking brengen dat u mij een hartelijke groet van hare majesteit koningin Beatrix hebt overgebracht, en ik verzoek u vriendelijk op uw beurt deze te beantwoorden en mijn goede wensen, evenals mijn waardering voor de hartelijke betrekkingen tussen de Heilige Stoel en uw land, aan haar over te brengen.

De bilaterale betrekkingen tussen een staat-natie en de Heilige Stoel hebben duidelijk een ander karakter dan die tussen staten-naties. De Heilige Stoel is geen economische of militaire macht. Zijn morele stem oefent echter, zoals u zelf hebt aangegeven, een aanzienlijke invloed uit op de wereld. Een van de redenen hiervoor is het feit dat de morele positie van de Heilige Stoel niet wordt aangetast door politieke of economische belangen van een staat-natie, noch door electorale belangen van een politieke partij. Zijn bijdrage aan de internationale politiek bestaat vooral in het duidelijk verwoorden van de ethische principes die de maatschappelijke en politieke orde zouden moeten onderbouwen door de aandacht te vestigen op de noodzaak om handelend op te treden teneinde schendingen van deze principes te herstellen. Hij doet dit vanzelfsprekend vanuit het standpunt van het christelijk geloof, maar, zoals ik in mijn Paus Benedictus XVI - Toespraak
Het luisterend hart - Reflecties op de onderbouwing van het recht
Tot de vergadering van de Duitse Bondsdag - Gebouw van de Reichstag, Berlijn
(22 september 2011)
heb opgemerkt, heeft het christendom altijd de aandacht gevestigd op de rede en de natuur als bronnen van de normen waarop de rechtstaat gebouwd zou moeten zijn Paus Benedictus XVI, Toespraak, Tot de vergadering van de Duitse Bondsdag - Gebouw van de Reichstag, Berlijn, Het luisterend hart - Reflecties op de onderbouwing van het recht (22 sept 2011), 3. De diplomatieke dialoog waarvoor de Heilige Stoel zich inzet, wordt derhalve gevoerd op een terrein dat noch confessioneel, noch pragmatisch is, maar op grond van universeel toepasbare principes, die even reëel zijn als de fysieke elementen van het natuurlijke milieu.

Als stem functionerend van hen die geen stem hebben, en de rechten verdedigend van hen die weerloos zijn, inbegrepen de armen, zieken, ongeborenen, ouderen en leden van minderheidsgroeperingen die lijden onder onterechte discriminatie, tracht de Kerk steeds de natuurlijke gerechtigheid te bevorderen, zoals haar plicht en recht is te doen. Ook al erkent zij nederig dat haar leden zich niet altijd gedragen overeenkomstig de hoge morele criteria die zij voorhoudt, kan de Kerk niet anders dan allen, haar leden inbegrepen, aan te sporen dat zij trachten alles in overeenstemming met de gerechtigheid en de juiste reden te doen en zich verzetten tegen alles wat daarmee strijdig is.

Daarom twijfel ik er niet aan dat de Heilige Stoel en het Koninkrijk der Nederlanden op veel gebieden gemeenschappelijke belangen hebben. Ambassadeur, u hebt gesproken over de noodzaak de wereldvrede te bevorderen door de juiste oplossing van conflicten en door zich te verzetten tegen de proliferatie van massavernietigingswapens. U heeft de noodzaak onderstreept de ontwikkeling en zelfredzaamheid in de opkomende landen te bevorderen. U heeft het edelmoedige humanitaire antwoord vermeld van de Nederlandse bevolking, wanneer humanitaire hulp in de wereld noodzakelijk blijkt. U hebt ook gesproken over de noodzaak de menselijke waardigheid te verdedigen. Dit terrein en vele andere van de internationale politiek zullen een gelegenheid blijven bieden voor een vruchtbare uitwisseling tussen uw land en de Heilige Stoel.
Uw woorden over de intentie van de Nederlandse regering om de [d:327|vrijheid van godsdienst] te verdedigen, die, zoals u weet, op dit ogenblik een kwestie van bijzonder belang is voor de Heilige Stoel, bemoedigen mij. De vrijheid van godsdienst wordt niet alleen bedreigd door wettelijke beperkingen in enkele delen van de wereld, maar ook door een antireligieuze mentaliteit in talrijke samenlevingen, ook in die waar zij de bescherming van de wet geniet. Het is derhalve te wensen dat uw regering waakzaam is, opdat de vrijheid van godsdienst en die van cultuur beschermd en bevorderd blijven worden, zowel in uw land als in het buitenland.
Tegelijkertijd bemoedigen mij de stappen die de Nederlandse regering heeft gezet om het misbruik van drugs en de prostitutie te ontmoedigen. Hoewel uw land van oudsher een voorvechter is van de vrijheid van het individu om eigen keuzes te maken, dienen deze keuzes met het oog op het welzijn van de personen afzonderlijk en de maatschappij in haar geheel te worden ontmoedigd als ze degene die ze maakt tot schade zijn ofwel anderen schaden. De Katholieke sociale leer legt, zoals u weet, grote nadruk op het gemeenschappelijk welzijn, evenals op het algehele welzijn van het individu en het is noodzakelijk altijd ervoor te zorgen te onderscheiden of de waargenomen rechten in overeenstemming zijn met die natuurlijke principes waarover ik hiervoor heb gesproken.

Met deze gevoelens, excellentie, bied ik u mijn beste wensen aan voor het welslagen van uw missie en ik verzeker u ervan dat de verschillende dicasteries van de Romeinse Curie altijd bereid zullen zijn u hulp en steun te bieden bij het vervullen van uw taken. Ik smeek over u, uw gezin en heel het volk van het Koninkrijk der Nederlanden met heel mijn hart de overvloedige zegen van God af.

Benedictus XVI

Document

Naam: TOT DE HEER JOSEPH WETERINGS, NIEUWE AMBASSADEUR VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN BIJ DE HEILIGE STOEL, BIJ GELEGENHEID VAN DE OVERHANDIGING VAN DE GELOOFSBRIEVEN
Soort: Paus Benedictus XVI - Toespraak
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 21 oktober 2011
Copyrights: © 2011, Libreria Editrice Vaticana / SRKK, Utrecht
Vert: drs. H.M.G. Kretzers; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bron foto: Ambassade bij de Heilige Stoel
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test