• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Met de Apostolische Brief Paus Benedictus XVI - Motu Proprio
Porta Fidei
Over het uitroepen van het Jaar van het Geloof
(11 oktober 2011)
van 11 oktober 2011, riep Paus Benedictus XVI een Jaar van het Geloof uit. Dit jaar zal beginnen op 11 oktober 2012, op de 50e verjaardag van de opening van het Tweede Oecumenisch Vaticaans Concilie, en worden afgesloten op 24 november 2013, het Hoogfeest van onze Heer Jezus Christus, Koning van het Heelal.

Dit jaar zal een goede gelegenheid voor de gelovigen zijn om met meer diepgang te begrijpen dat de basis van het christelijk geloof “de ontmoeting met een gebeurtenis, met een Persoon die aan ons leven een nieuwe horizon en daarmee zijn definitieve richting gaf” is. Paus Benedictus XVI, Encycliek, God is Liefde, Deus Caritas Est (25 dec 2005), 1 Gebaseerd op de ontmoeting met de Verrezen Christus, kan het geloof worden herontdekt in haar geheel en in al haar luister. “Ook in onze tijd is het geloof een gave om te herontdekken, te ontwikkelen en van te getuigen” omdat de Heer “het ieder van ons vergunt om de schoonheid en de vreugde van het Christen-zijn te leven”. Paus Benedictus XVI, Homilie, Op het feest van de Doop van de Heer (10 jan 2010)

Het begin van het Jaar van het Geloof valt samen met de verjaardagen van twee grote gebeurtenissen die het leven van de Kerk in onze tijd hebben gekenmerkt: de vijftigste verjaardag van de opening van het Tweede Vaticaans Concilie, bijeengeroepen door de Zalige Paus Johannes XXIII (11 oktober 1962), en de twintigste van de uitvaardiging van de Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
, aan de Kerk gegeven door de Zalige Paus Johannes Paulus II (11 oktober 1992).

Het Concilie wilde, volgens Paus Johannes XXIII, “de katholieke leer in haar geheel, onverminderd en niet verwrongen doorgeven,” op zo’n manier dat “deze veilige en onveranderlijke leer, waaraan men een trouwe onderdanigheid dient te bewijzen,” wordt onderzocht en verklaart, “dat zij aan onze tijd wordt aangepast”. H. Paus Johannes XXIII, Toespraak, Openingstoespraak Tweede Vaticaans Concilie, Gaudet Mater Ecclesia (11 okt 1962), 30 In dit opzicht blijven de openingswoorden van de Dogmatische Consitutie 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Lumen Gentium
Over de Kerk
(21 november 1964)
van het grootste belang: “Omdat Christus het licht is van de volken, heeft dit heilig Concilie, in de Heilige Geest vergaderd, het vurig verlangen om, door de verkondiging van het Evangelie aan heel de schepping Vgl. Mc. 16, 15 , alle mensen te verlichten door zijn helder licht, dat uitstraalt over het gelaat van de Kerk.” 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 1 Beginnend met het licht van Christus, dat zuivert, verlicht en heiligt in de viering van de heilige liturgie Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963) en met Zijn heilig woord Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Goddelijke openbaring, Dei Verbum (18 nov 1965), wilde het Concilie uitweiden over de innerlijke aard van de Kerk Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964) en haar relatie met de huidige wereld Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965). Rondom deze vier Constituties, de ware pijlers van het Concilie, zijn de Decreten en Verklaringen gerangschikt die een aantal van de grote uitdagingen van de tijd aankaarten.

Na het Concilie begon de Kerk – onder de zekere leiding van het Magisterium en in continuïteit met de gehele Traditie – met het verzekeren van de ontvangst en toepassing van de leer van het Concilie in al haar rijkdom. Om te assisteren bij de juiste ontvangst van het Concilie, hebben de pausen regelmatig de Bisschoppensynodes De Algemene Vergaderingen van de Bisschoppensynode hebben de volgende onderwerpen behandeld: Het behoud en de versterking van het Katholieke Geloof, haar integriteit, ijver, ontwikkeling, historische en leerstellige samenhang (1967), Het ambtelijke priesterschap en gerechtigheid in de wereld (1971), Evangelisatie in de moderne wereld (1974), Catechese in onze tijd (1977), Het christelijke gezin (1980), Boete en verzoening in de missie van de Kerk (1983), Roeping en missie van de leken in de Kerk en in de wereld (1987), De vorming van priesters in huidige omstandigheden (1991), Gewijd leven en haar missie in de Kerk en in de wereld (1994), De Bisschop: Dienaar van het Evangelie van Jezus Christus voor de hoop van de wereld (2001), De Eucharistie, bron en hoogtepunt van het leven en de missie van de Kerk (2006), Het Woord van God in het leven en de missie van de Kerk (2008)., voor het eerst in 1965 opgericht door de Dienaar Gods Paulus VI, bijeen geroepen, en de Kerk duidelijke leiding geboden door de verschillende post-Synodale Apostolische Exhortaties. De volgende Algemene Vergadering van de Bisschoppensynode, te houden in oktober 2012, heeft als thema: De Nieuwe Evangelisatie voor het doorgeven van het Christelijk Geloof.

Vanaf het begin van zijn pontificaat heeft Paus Benedictus XVI doelgericht gestreefd naar een juist begrip van het Concilie, als onjuist de zogeheten 'hermeneutiek van discontinuïteit en scheuring' afgewezen en bevorderd wat hijzelf aangeduid heeft als “de 'hermeneutiek van de hervorming', die een vernieuwing van het ene subject Kerk, die de Heer ons geschonken heeft, doorvoert in een blijvende continuïteit. De Kerk is een subject dat met de tijd meegroeit en zich verder ontwikkelt, daarbij steeds zich zelf blijft, het Volk Gods als een subject op zijn weg.” Paus Benedictus XVI, Toespraak, Expergiscere homo - Tot de Romeinse Curie bij gelegenheid van het uitwisselen van de Kerstwensen 2005 (22 dec 2005), 6

De Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
is, in dit verband, zowel een “authentieke vrucht van het Tweede Vaticaans Concilie” Paus Benedictus XVI, Motu Proprio, Over het uitroepen van het "Jaar van het Geloof", Porta Fidei (11 okt 2011), 4 als een werktuig dat helpt in de ontvangst ervan. De Buitengewone Bisschoppensynode van 1985, bijeengeroepen ter gelegenheid van de twintigste verjaardag van de sluiting van het Tweede Vaticaans Concilie en om haar ontvangst te peilen, stelde de voorbereiding van een Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
voor om het Volk van God een compendium te bieden van de gehele katholieke leer en een vast referentiepunt voor plaatselijke catechismussen. Paus Johannes Paulus II nam dit voorstel aan als een verlangen dat ”volledig beantwoord aan een werkelijke nood van de universele Kerk en van de particuliere Kerken.” H. Paus Johannes Paulus II, Angelus/Regina Caeli, Op het Hoogfeest van Christus, Koning van het Heelal, bij de opening Bisschoppensynode (24 nov 1985), 6 Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Homilie, Twintig jaar na het sluiten van Vaticanum II, Bij de opening van de Bijzondere Bisschooppensynode (24 nov 1985), 3. Dezelfde Paus zei, in de eerste fase van deze Synode, tijdens dit Angelus van 24 november 1985: “Geloof is de eerste basis, het is de hoeksteen, het essentiële criterium voor de vernieuwing dat het Concilie voor ogen had. Van geloof komt gebruik, de stijl van leven en praktische richting in iedere omstandigheid.” Samengesteld in samenwerking met het gehele episcopaat van de Katholieke Kerk drukt deze Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
werkelijk uit “wat men een 'symfonie' van het geloof kan noemen.” H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Constitutie, Publicatie Katechismus van de Katholieke Kerk, Fidei Depositum (11 okt 1992), 2

De Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
omvat “iets nieuws en iets ouds Vgl. Mt. 13, 52 : het geloof, dat altijd hetzelfde blijft en dat tevens de bron is van telkens nieuw licht. Om deze dubbele taak te vervullen, sluit de Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
enerzijds aan bij de 'oude', traditionele volgorde, gehanteerd in de catechismus van de heilige Pius V, door de inhoud in vier delen te verwoorden: het credo; de heilige liturgie met daarin de Sacramenten op de eerste plaats; het christelijk handelen uiteengezet met de geboden als uitgangspunt; en tenslotte het christelijk gebed. Maar tegelijk is de inhoud vaak op een 'nieuwe' wijze uitgedrukt als antwoord op de vragen van onze tijd.” H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Constitutie, Publicatie Katechismus van de Katholieke Kerk, Fidei Depositum (11 okt 1992), 3 Deze Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
is “een betrouwbare leidraad bij het geloofsonderricht ... en een krachtig en een geschikt middel voor de kerkelijke gemeenschap.” H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Constitutie, Publicatie Katechismus van de Katholieke Kerk, Fidei Depositum (11 okt 1992), 4 De geloofsinhoud vind “in de Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
haar systematische en organische synthese. Hier duikt namelijk de rijkdom op van de leer die de Kerk verzameld, bewaard en aangeboden heeft in de loop van haar tweeduizendjarige geschiedenis. Van de Heilige Schrift tot de Kerkvaders, van de Meesters in theologie tot de Heiligen die de eeuwen zijn doorgegaan, biedt de Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
een permanente herinnering aan de talrijke manieren waarin de Kerk over het geloof heeft nagedacht en vooruitgang heeft gemaakt in de doctrine, om de gelovigen in hun geloofsleven zekerheid te bieden.” Paus Benedictus XVI, Motu Proprio, Over het uitroepen van het "Jaar van het Geloof", Porta Fidei (11 okt 2011), 11

Het Jaar van het Geloof is bedoeld om bij te dragen aan een hernieuwde bekering tot de Heer Jezus en aan de herontdekking van het geloof, zodat de leden van de Kerk geloofwaardige en vreugdevolle getuigen zullen zijn van de Verrezen Heer in de wereld van vandaag – in staat om de vele mensen die zoeken naar de “deur van het geloof” te leiden. Deze “deur” opent wijd de blik van de mens op Jezus Christus, aanwezig onder ons “alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld” (Mt. 28, 20). Hij laat ons zien hoe “de kunst van het leven” geleerd wordt “in een intense verhouding met hem.” Paus Benedictus XVI, Toespraak, Bij gelegenheid van het internationale congres, georganiseerd door de Pauselijke Raad ter bevorderen van de Nieuwe Evangelisatie - Aula Paulus VI, Tot de verantwoordelijken van kerkelijke organisatie voor de nieuwe evangelisatie (15 okt 2011), 5 “Door Zijn liefde trekt Jezus Christus de mensen van alle generaties tot zich: in alle tijden roept Hij de Kerk bijeen door haar de verkondiging van het Evangelie toe te vertrouwen; dit is een altijd nieuwe opdracht. Daarom is ook vandaag voor de nieuwe evangelisatie een overtuigender engagement van de Kerk nodig, om de vreugde van het geloven te herontdekken en opnieuw het enthousiasme te vinden dat het geloof meedeelt.” Paus Benedictus XVI, Motu Proprio, Over het uitroepen van het "Jaar van het Geloof", Porta Fidei (11 okt 2011), 7

Op uitnodiging van Paus Benedictus XVI Vgl. Paus Benedictus XVI, Motu Proprio, Over het uitroepen van het "Jaar van het Geloof", Porta Fidei (11 okt 2011), 12 heeft de Congregatie voor de Geloofsleer, in overleg met de bevoegde Dicasterieën van de Heilige Stoel en met de bijdrage van de Commissie van Voorbereiding voor het Jaar van het Geloof Deze Commissie, gevormd door de Congregatie voor de Geloofsleer volgens het mandaat van de Heilige Vader, Benedictus XVI, heeft als leden: Kardinalen William Levada, Francis Arinze, Angelo Bagnasco, Ivan Dias, Francis E. George, Zenon Grocholewski, Marc Ouellet, Mauro Piacenza, Jean-Pierre Ricard, Stanis³aw Ry³ko en Christoph Schönborn; Aartsbisschoppen Luis F. Ladaria en Salvatore Fisichella; Bisschoppen Mario Del Valle Moronta Rodríguez, Gerhard Ludwig Müller en Raffaello Martinelli., deze Notitie opgesteld, met een aantal aanbevelingen voor het beleven van deze tijd van genade, zonder andere initiatieven uit te sluiten waartoe de Heilige Geest herders en gelovigen in verschillende delen van de wereld zal inspireren.

Document

Naam: NOTITIE MET PASTORALE AANBEVELINGEN VOOR HET "JAAR VAN HET GELOOF"
Enkele aanbevelingen om het Jaar van het Geloof op een meer doeltreffende en aangepaste wijze te beleven, ten dienste van het gelovig zijn en de evangelisatie
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Auteur: William Kardinaal Levada
Datum: 6 januari 2012
Copyrights: © 2012, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: incaelo.wordpress.com; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test