• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Moge de Maagd en Moeder Gods, eerbiedwaardige broeders, de vervulling van deze onze vaderlijke wensen, die ongetwijfeld ook de uwe zijn, verkrijgen en bewerken. Haar allerheiligste ziel is immers meer dan alle andere door God geschapen zielen vervuld van de goddelijke Geest van Jezus Christus en zij heeft "in naam van geheel het menselijk geslacht" er in toegestemd, dat "als het ware een geestelijk huwelijk tussen de Zoon Gods en de menselijke natuur werd voltrokken." H. Thomas van Aquino, Summa Theologiae. III, q. 30, a.1, c Zij was het, die Christus onze Heer, die reeds in haar maagdelijke schoot de waardigheid droeg van Hoofd der Kerk, op wonderbare wijze ter wereld heeft gebracht als de bron van alle hemels leven; zij reikte de pasgeboren Profeet, Koning en Hogepriester ter aanbidding toe aan de eerstelingen uit de Joden en heidenen. Op haar moederlijk gebed heeft bovendien haar enige Zoon "te Cana in Galilea" het wonderteken verricht waardoor "Zijn leerlingen in Hem geloofden." (Joh. 2, 11) Zij heeft, vrij van iedere persoonlijke of erfelijke smet, en steeds allerinnigst met haar Kind verenigd, als de nieuwe Eva Hem op Golgotha aan de Vader met het offer van haar moederlijke rechten en moederlijke liefde opgedragen voor alle kinderen van Adam, die door zijn ongelukkige val waren besmet. Zo werd zij, die naar het lichaam de Moeder was van ons Hoofd, naar de geest op een nieuwe, smartelijke en tevens eervolle titel Moeder van al Zijn ledematen. Zij was het, die door haar oppermachtig gebed verkreeg, dat de Geest van de goddelijke Verlosser, die reeds op het kruis was gegeven, op de Pinksterdag aan de pasgeboren Kerk als drager van wondere gaven werd geschonken. Zij heeft ten slotte als waarachtige Koningin der martelaren, door moedig en trouw haar mateloze smarten te dragen, meer dan alle christen-gelovigen "aangevuld wat aan het lijden van Christus ontbreekt... voor Zijn lichaam, de Kerk." (Kol. 1, 24) En zij heeft het mystieke lichaam van Christus, dat uit het geopende Hart van onze Verlosser was geboren vgl. Hymne in de Vespers van het Officie van het Heilig Hart, met dezelfde moederlijke zorg en toegewijde liefde gekoesterd, waarmede zij eens het Kindje Jezus in de kribbe voedde en verzorgde.

Moge zij dus, de allerheiligste Moeder van alle ledematen van Christus Vgl. H. Paus Pius X, Encycliek, Over het geheim en de betekenis van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria naar aanleiding van het 50 jarig jubileum van de dogmaverklaring, Ad Diem Illum (2 feb 1904), 12, aan wier onbevlekt Hart wij met groot vertrouwen alle mensen hebben toegewijd, en die nu in de hemel naar lichaam en ziel verheerlijkt tezamen met haar Zoon heerst, door haar voorspraak van Hem verkrijgen, dat zich vanuit het verheven Hoofd ononderbroken en overvloedige genadestromen aan alle ledematen van het mystieke lichaam meedelen; en moge zij door haar waakzame bescherming nu, evenals in vroeger eeuwen, de Kerk beschermen en voor de Kerk en geheel de mensengemeenschap eindelijk rustiger tijden van God verkrijgen.

Zegen

Steunend op deze hemelse hoop, geven wij van harte aan u allen afzonderlijk, eerbiedwaardige broeders, en aan de u toevertrouwde gelovigen, als blijk van ónze bijzondere welwillendheid en als onderpand van goddelijke genaden, de apostolische zegen.

Document

Naam: MYSTICI CORPORIS CHRISTI
Over het mystieke lichaam van Christus en over de vereniging die wij daarin bezitten met Christus
Soort: Paus Pius XII - Encycliek
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 29 juni 1943
Copyrights: © 1961, Ecclesia Docens 0164, uitg Gooi & Sticht, Hilversum
Bewerkt: 11 mei 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test