• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

TOT MW. MONIQUE PATRICIA ANTOINETTE FRANK, NIEUWE AMBASSADEUR VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN BIJ DE HEILIGE STOEL, BIJ GELEGENHEID VAN DE OVERHANDIGING VAN DE GELOOFSBRIEVEN

Ik ben verheugd om uwe Excellentie te ontvangen voor het aanbieden van de geloofsbrieven, in verband met uw benoeming tot buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur namens het Koninkrijk der Nederlanden bij de Heilige Stoel.

Ik dank u hartelijk voor het overbrengen van de oprechte boodschap van Hare Majesteit Koningin Beatrix en ik zou u zeer erkentelijk zijn indien u haar en de koninklijke familie mijn beste wensen wil overdragen, evenals het Nederlandse volk.

Elke dag opnieuw herinnert het wereldnieuws ons aan de dringende behoefte om te bouwen aan een toekomst van vrede tussen de mensen. Om dit te bereiken moeten we komen tot een stabiele internationale orde die met name gegarandeerd wordt door een betere verdeling van de bronnen en inkomsten op internationaal niveau en door een actieve politieke hulp aan de ontwikkeling. Zoals u hebt benadrukt, mevrouw de ambassadeur, is uw eigen land kortgeleden nog geconfronteerd met nieuwe spanningen die voortkomen uit de snelle verandering van onze maatschappij, in een wereld die steeds meer open staat voor de verscheidenheid van de culturen. Ook daar treedt de dringende noodzaak aan het licht van een diepgaande dialoog tussen de verschillende groeperingen binnen de samenleving, opdat zij elkaar leren kennen en respecteren. Deze openheid naar de ander is noodzakelijk om de grenzen van elke groep te overschrijden, zoals ik al zei in mijn H. Paus Johannes Paulus II - Boodschap
Dialoog tussen culturen voor een beschaving van liefde en vrede
Wereldvredeszondag 2001
(8 december 2000)
: "Opdat het gevoel van culturele saamhorigheid niet veranderd in afsluiting voor de ander, bestaat er een efficiënt tegengif: de onpartijdige kennis van andere culturen, die niet geconditioneerd is door negatieve vooroordelen." H. Paus Johannes Paulus II, Boodschap, Wereldvredeszondag 2001, Dialoog tussen culturen voor een beschaving van liefde en vrede (8 dec 2000), 7 Onder deze voorwaarde zal het mogelijk zijn om te bouwen aan vreedzame betrekkingen tussen de verschillende gemeenschappen, opdat zij gezamenlijk kunnen bouwen aan de natie.
Om zeker te zijn van een krachtige bijdrage van de katholieke Kerk aan dit proces, dat in zekere zin "een nieuwe culturele politiek" voorbereidt, H. Paus Johannes Paulus II, Boodschap, Wereldvredeszondag 2005, Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede (8 dec 2004), 10, heb ik opnieuw het initiatief genomen om, net als bijna drie jaar geleden, in Assisi bij elkaar te komen met alle grote vertegenwoordigers van de wereldgodsdiensten, om daarmee onze gezamenlijke wil tot vrede tot uitdrukking te brengen. Ik heb hen opgeroepen tot een diepgaande dialoog tussen de verschillende godsdiensten, en ik heb hen in het bijzonder gevraagd om elke legitimatie van religieus geweld af te wijzen en, meer nog, uitdrukkelijk te veroordelen. Sindsdien houdt de Heilige Stoel zich bezig met het uitdragen van een ware interreligieuze dialoog op alle niveaus, waarbij zij de christenen uitnodigt om in deze zelfde geest te handelen, als bouwers van vrede en van dialoog, met name met de gelovigen van andere godsdiensten waarmee zij samenleven. Ik weet dat de katholieke Kerk in Nederland zich kortgeleden in die zin via de bisschoppen heeft uitgelaten, en daarbij mag zij rekenen op mijn volledige steun.
U hebt benadrukt, Excellentie, dat uw land een belangrijk aandeel heeft in de bestrijding van honger en armoede in de wereld, en dat het medische bijstand verleent aan bevolkingsgroepen die getroffen worden door het drama van ziekten als Aids, die zich zo snel over Afrika verspreid hebben en ontelbare slachtoffers hebben gemaakt. U weet dat, om de ziekte op een verantwoordelijk wijze te bestrijden, de Heilige Stoel een groot belang hecht aan het bevorderen van de preventie, met name door de mensen op te voeden tot een groter respect voor de heiligheid van het leven en tot een correct omgaan met seksualiteit, hetgeen trouw en kuisheid veronderstelt. Op mijn verzoek is de Kerk ook in actie gekomen voor de slachtoffers, zodat zij toegang krijgen tot de noodzakelijke medicijnen en medische hulp via de vele medische centra.

Nederland heeft het voorzitterschap van de Europese Unie waargenomen op een moment dat er nieuwe landen toetraden en er nieuwe verbanden ontstaan. De Heilige Stoel heeft het Europese project altijd gevolgd en aangemoedigd, zij zag de Europese Unie als een constructieve bijdrage aan de vrede in Europa maar ook daarbuiten, zij beschouwde haar als een vooruitzicht op samenwerking met andere regio's in de wereld. Zoals ik in mijn H. Paus Johannes Paulus II - Boodschap
Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede
Wereldvredeszondag 2005
(8 december 2004)
reeds gezegd heb, roep ik de regeringen van de Europese Unie op om zich gezamenlijk in te spannen voor het bereiken van ware samenwerking en partnerschap, met name in Afrika, het naburige continent dat door de historische banden nauw verbonden is met Europa.

Sinds enkele jaren heerst er in Nederland, dat gekenmerkt wordt door secularisatie, een nieuw politiek denken met betrekking tot de wetgeving betreffende begin en beëindiging van het menselijk leven. De Heilige Stoel heeft nooit nagelaten om haar duidelijke positie te doen kennen en de Nederlandse gelovigen uit te nodigen om steeds meer te getuigen van hun gehechtheid aan het absolute respect voor de menselijke persoon, van zijn geboorte tot aan zijn dood. Ik nodig de politici, het medisch personeel en al degenen die met opvoeding belast zijn, nogmaals uit om na te denken over de ernst van deze kwesties en dus ook van het belang van de keuzes die hier uit voortvloeien, opdat we een maatschappij kunnen vormen die steeds meer aandacht krijgt voor de mens en zijn waardigheid.

De jongeren in uw land, die het geluk hebben om sinds enkele generaties in vrede te leven binnen de Europese Unie en die verlangen naar een legitieme ontplooiing en welzijn, hebben een solide opvoeding nodig om zich voor te bereiden op hun toekomstige verantwoordelijkheden. Een opvoeding die hun persoonlijkheid ontwikkelt en hun "innerlijke mens" versterkt, zoals de apostel Paulus het zo mooi zegt, die hen in het bijzonder openstelt voor de ontmoeting met de ander in een maatschappij die steeds multicultureler en kosmopolitischer wordt. De katholieke Kerk, die altijd aandacht voor de jeugd heeft gehad, zal altijd deze zorg voor de opvoeding van de jeugd uitdragen en zij zal er zijn om hulp te bieden bij de inspanningen die de natie zich op dit gebied zeker zal getroosten.

Ik ben verheugd Excellentie, dat ik via u de katholieke gemeenschap van Nederland en haar herders mag groeten. Ik weet dat zij diep betrokken is bij het leven in het land, dat zij aandacht heeft voor de ontwikkelingen in de maatschappij en vastbesloten is om haar volledige bijdrage te leveren aan dit gemeenschappelijk goed, door te getuigen van hetgeen zij gelooft en hoopt en door te leven naar het gebod van de liefde dat zij van haar Heer heeft ontvangen. Ik moedig de katholieke gemeenschap aan om bijzondere aandacht te hebben voor het bevorderen van de dialoog tussen personen en groepen in de maatschappij, met name in de grote verstedelijkte gebieden waar de complexe menselijke relaties tot grote eenzaamheid kunnen leiden. Ik roep de Nederlandse katholieken ook op tot het dienstbaar zijn aan de meest zwakken onder ons, die vaak gemarginaliseerd worden in de moderne maatschappij die gekenmerkt wordt door economische en sociale strijd.
Mevrouw de ambassadeur, vandaag begint u met de edele taak om uw land te vertegenwoordigen bij de Heilige Stoel. Wilt u mijn hartelijke wens aannemen dat u hierin mag slagen en dat u er zeker van mag zijn dat u bij mijn medewerkers altijd de nodige steun en begrip zult ontmoeten!

Ruimhartig smeek ik een overvloed van goddelijke zegeningen af over uwe Excellentie, haar familie, al haar medewerkers en al haar mede-landgenoten.

Document

Naam: TOT MW. MONIQUE PATRICIA ANTOINETTE FRANK, NIEUWE AMBASSADEUR VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN BIJ DE HEILIGE STOEL, BIJ GELEGENHEID VAN DE OVERHANDIGING VAN DE GELOOFSBRIEVEN
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 22 januari 2005
Copyrights: © 2005, Stg. InterKerk, Wassenaar
Vert.:Mw. van Dongen
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test