• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

IN RESURRECTIONE TUA, CHRISTE, CAELI ET TERRA LAETENTUR
Paasboodschap 2011 voorafgaand aan de zegen "Urbi et Orbi"

"In resurrectione tua, Christe, caeli et terra laetentur - In uw verrijzenis, o Christus, verheugen zich hemel en aarde." Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Getijdengebed, Liturgia horarum (11 apr 1971)

Dierbare broeders en zusters van Rome en de hele wereld,

De morgen van Pasen verkondigt ons de oude en altijd nieuwe boodschap: Christus is verrezen! De echo van deze gebeurtenis, die twintig eeuwen geleden uitging van Jeruzalem, blijft verder resoneren in de Kerk en verder leven in het hart van het diepe geloof van Maria, de moeder van Jezus; in het hart van het geloof van Maria Magdalena en de andere vrouwen die als eerste het lege graf zagen; in het hart van het geloof van Petrus en van de andere apostelen.

Tot op de dag van vandaag – ook in onze tijd van ultratechnologische communicatie – baseert het geloof van de christenen zich op de verkondiging en het getuigenis van die zusters en broeders, die het eerst de weggerolde steen zagen en het lege graf; op de mysterieuze boodschappers die getuigden dat Jezus, de Gekruisigde, is verrezen; dan op Hemzelf, de Meester en Heer, die levend en aanraakbaar verscheen aan Maria Magdalena, aan de twee leerlingen van Emmaüs en ten slotte aan alle elf bijeen in het Cenakel Vgl. Mc. 16, 9-14 .

De verrijzenis van Christus is geen vrucht van speculatie of mystieke ervaring: het is een gebeurtenis. Een gebeurtenis die zeker de geschiedenis overschrijdt, maar ook plaatsvond op een exact historisch moment en een onuitwisbare indruk maakte. Het licht dat de bij het graf van Jezus opgestelde bewakers verblindde, doordrong tijd en ruimte. Het is een ander licht; een goddelijk licht, dat de duisternis van de dood verscheurde en de schittering van God in de wereld droeg en draagt, de schittering van de Waarheid en van het Goede.

Zoals in het voorjaar de zonnestralen de knoppen aan de boomtakken doen ontspruiten, zo verlenen de uit de Verrijzenis van Christus voortkomende stralen kracht en betekenis aan elke menselijke hoop, verwachting, verlangen en voornemen. Daarom verheugt zich vandaag de hele kosmos, die betrokken is bij de lente van de mensheid, en die zich maakt tot vertolker van de stomme lofhymne op de schepping. Het paasalleluja, dat resoneert in de op aarde pelgrimerende Kerk, drukt de stille jubel uit van het universum en vooral het verlangen van elke menselijke ziel die oprecht open is voor God en zich bewust is van zijn oneindige goedheid, schoonheid en waarheid.

In uw verrijzenis, o Christus, verheugen zich hemel en aarde. Op deze uitnodiging tot lof, die vandaag opstijgt uit het hart van de Kerk, antwoordt de 'hemel' in al haar volheid: unaniem verenigen de scharen der engelen, heiligen en zaligen zich met onze jubel. Alles in de Hemel is vrede en vreugde. Op aarde is dat helaas niet het geval! Hier, in deze wereld, staat het paasalleluja nogal sterk in contrast met het geklaag en het geroep dat naar opklinkt uit vele smartelijke situaties: ellende, honger, ziekte, oorlog, geweld. Maar juist daarom is Christus gestorven en verrezen! Hij is gestorven ook vanwege onze huidige zonden, en Hij is verrezen voor de verlossing van onze huidige geschiedenis. Daarom wil mijn boodschap allen bereiken, en vooral ook gelden als profetische verkondiging aan volken en gemeenschappen die juist nu een tijd van diep lijden doormaken, opdat de verrezen Christus hen de weg van vrijheid, gerechtigheid en vrede opent.

Dat het Land zich verheuge, dat als eerste werd overstroomd door het licht van de Verrezene. Moge de schittering van Christus ook de volken van het Midden-Oosten bereiken, opdat het licht van vrede en menselijke waardigheid de duisternis van verdeeldheid, haat en geweld zal overwinnen. Mogen in Libië diplomatie en dialoog in de plaats treden van wapens; en moge in de huidige conflictsituatie de toegang tot de humanitaire hulp vergemakkelijkt worden voor allen die lijden onder de gevolgen van die confrontatie. Mogen alle burgers – en in het bijzonder de jongeren – in de landen van Noord-Afrika en het Midden-Oosten zich inzetten om het algemeen welzijn te bevorderen en samenlevingen op te bouwen waarin armoede overwonnen wordt en elke politieke beslissing wordt gedragen door respect voor de menselijke persoon. Moge de solidariteit van allen gelden voor de vele ontheemden en vluchtelingen, die uit verschillende Afrikaanse landen komen en gedwongen waren hun kostbaarste banden op te geven; mogen de mensen van goede wil verlicht worden om hun hart te openen en gastvrijheid tonen, zodat aan de dringende noden van zoveel broeders en zusters met solidariteit tegemoet wordt gekomen; en onze aanmoediging en erkenning geldt allen die zich in edelmoedigheid opofferend inzetten en in deze richting voorbeeldige getuigenis afleggen.

Moge zich het burgerlijk samenleven tussen de volken van Ivoorkust herstellen, waar dringend een weg van verzoening en vergeving moet worden ingeslagen om de diepe wonden te genezen die zijn veroorzaakt door het recente geweld. Moge Japan troost en hoop vinden in de confrontatie met de dramatische gevolgen van de recente aardbeving; evenzo de landen die in de voorbije maanden werden getroffen door natuurrampen, die leed en angst zaaiden.

Mogen hemel en aarde zich verheugen over het getuigenis van zo velen, die tegenspraak of zelfs vervolging moeten doorstaan omwille van hun geloof in Jezus de Heer. Moge de verkondiging van zijn zegevierende verrijzenis hun moed en vertrouwen schenken.

Geliefde broeders en zusters! De verrezen Christus gaat ons vooruit naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde Vgl. Openb. 21, 1 , waarin wij uiteindelijk allen zullen leven als één enige familie, als kinderen van dezelfde Vader. Hij is met ons tot aan het einde der tijden. Laten wij in deze gewonde wereld achter Hem aan gaan en het alleluja zingen. In ons hart zijn vreugde en smart, op ons gezicht een lach en een traan. Zo is onze aardse werkelijkheid. Maar Christus is verrezen, Hij leeft en gaat met ons verder. Daarom willen wij verdergaan, trouw aan onze taak in deze wereld en met het oog gericht op de Hemel.

Zalig Pasen aan allen!

Hierna volgden de Paaswensen in tal van talen.
Aansluitend gaf de Paus de zegen Urbi et Orbi - de zegen

Document

Naam: IN RESURRECTIONE TUA, CHRISTE, CAELI ET TERRA LAETENTUR
Paasboodschap 2011 voorafgaand aan de zegen "Urbi et Orbi"
Soort: Paus Benedictus XVI - Urbi et Orbi
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 24 april 2011
Copyrights: © 2011, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Sef Adams, Katholiek Nieuwsblad; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test