• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

DECLARATIONEM CIRCA PRECES EUCHARISTICAS ET EXPERIMENTA LITURGICA
Verklaring aangaande eucharistische gebeden en liturgische experimenten

Gelet op enkele gebruiken die in de viering van de liturgie worden aangetroffen, acht de Congregatie voor de Eredienst het nodig opnieuw enkele richtlijnen aangaande de eucharistische gebeden en de liturgische experimenten onder de aandacht te brengen die reeds eerder gegeven zijn en nog van kracht zijn. Het betreft immers zaken waarbij het noodzakelijk is te zorgen 'dat heel het lichaam van de Kerk in dezelfde geest en liefdevolle eenheid voort kan gaan ... omdat liturgie en geloof zo nauw samenhangen, dat hetgeen ten gunste van de een wordt verricht ook op het andere zijn weerslag heeft" Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, Derde instructie voor de juiste toepassing van de Constitutie over de Liturgie, Liturgicae instaurationes (15 sept 1970)

Wat betreft het gebruik van de eucharistische gebeden meent de Congregatie voor de Eredienst dat in herinnering gebracht moet worden hetgeen met name staat in de rondzendbrief 'Congregatie voor de Goddelijke Eredienst
Eucharistiae Participationem
Over de Eucharistische gebeden
(27 april 1973)
' (deelname aan de Eucharistie):

 1. Naast de vier eucharististische gebeden in het Romeins missaal heeft de Congregatie voor de Eredienst in de loop van de tijd andere eucharistische gebeden goedgekeurd, hetzij voor algemeen gebruik, zoals de eucharistische gebeden voor de verzoening, hetzij voor gebruik in bepaalde landen of streken, zoals de eucharistische gebeden voor eucharistievieringen met kinderen, en ook andere eucharistische gebeden, die vanwege bijzondere omstandigheden aan bisschoppenconferenties, die daarom vroegen, zijn toegestaan. Ook zijn er door de Congregatie voor de Eredienst prefaties goedgekeurd, die niet in het Romeins missaal staan.
 2. Het gebruik van deze gebeden en prefaties is alleen hen geoorloofd aan wie het is toegestaan, en wel binnen de grenzen van tijd en plaats, die bij de toestemming zijn vastgesteld, 'en het is niet toegestaan een ander te gebruiken, dat zonder verlof van de Apostolische Stoel is samengesteld of niet door deze is goedgekeurd'. Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, Over de Eucharistische gebeden, Eucharistiae Participationem (27 apr 1973), 6
 3. 'Geleid door pastorale zorg voor eenheid, behoudt de Apostolische Stoel aan zich het recht voor om zo'n belangrijke zaak als het gebruik van de eucharistische gebeden te regelen. Zij staat er niet afwijzend tegenover om binnen de eenheid van de Romeinse ritus rechtmatige verlangens in overweging te nemen, en verzoeken die haar van de zijde van de bisschoppenconferenties bereiken om eventueel een nieuw eucharistisch gebed vanwege bijzondere omstandigheden te mogen samenstellen en in de liturgie in te voeren zal zij welwillend bestuderen; maar zij stelt de normen die in ieder voorkomend geval in acht genomen moeten worden'. Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, Over de Eucharistische gebeden, Eucharistiae Participationem (27 apr 1973), 6

Wat betreft het doen van experimenten heeft de Congregatie voor de Eredienst in de instructie 'Congregatie voor de Goddelijke Eredienst
Liturgicae instaurationes
Derde instructie voor de juiste toepassing van de Constitutie over de Liturgie
(15 september 1970)
' (de liturgische vernieuwingen) verklaard wat nog steeds geldt:

 1. 'Wanneer experimenten op liturgisch gebied nodig of nuttig worden geacht, kunnen ze uitsluitend door deze congregatie worden toegestaan, en wel schriftelijk, binnen bepaalde grenzen, en onder verantwoordelijkheid van de bevoegde plaatselijke overheid'. Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, Derde instructie voor de juiste toepassing van de Constitutie over de Liturgie, Liturgicae instaurationes (15 sept 1970), 4
 2. 'Wat de eucharistieviering betreft, worden alle vergunningen tot het doen van experimenten, met het oog op de vernieuwing, als nietig beschouwd ... De richtlijnen en ordening van de Eucharistie zijn immers te vinden in de algemene inleiding en de orde van dienst voor de eucharistieviering'. Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, Derde instructie voor de juiste toepassing van de Constitutie over de Liturgie, Liturgicae instaurationes (15 sept 1970), 12
 3. 'De aanpassingen waarover in de liturgische boeken wordt gesproken, moeten door de bisschoppenconferenties concreet worden vastgesteld en aan de Apostolische Stoel ter bevestiging worden voorgelegd'. Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, Derde instructie voor de juiste toepassing van de Constitutie over de Liturgie, Liturgicae instaurationes (15 sept 1970), 12
 4. Wanneer men echter, in overeenstemming met 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
  Sacrosanctum Concilium
  Over de heilige liturgie
  (4 december 1963)
  , de structuur van de riten of de delen die in de liturgische boeken zijn vastgelegd wil veranderen ofwel iets wat aan de traditie vreemd is of nieuwe teksten wil invoeren, dan dient hiervan door de bisschoppenconferentie, vóórdat men enig experiment begint, een volledig uitgewerkt ontwerp aan de Apostolische Stoel te worden voorgelegd. Het is echter niemand geoorloofd, ook al is hij priester, aanpassingen, die zijn voorgelegd, in gebruik te nemen, terwijl gewacht wordt op het antwoord van de Apostolische Stoel, en ook is het niet toegestaan op eigen initiatief, iets in de liturgie toe te voegen, weg te laten of te veranderen". Vgl. Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, Derde instructie voor de juiste toepassing van de Constitutie over de Liturgie, Liturgicae instaurationes (15 sept 1970), 12 Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 22
 5. 'Deze handelwijze wordt zowel door de Constitutie over de liturgie "Sacrosanctum Concilium" als door het belang van de zaak zelf vereist'. Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, Derde instructie voor de juiste toepassing van de Constitutie over de Liturgie, Liturgicae instaurationes (15 sept 1970), 12 Over de aanpassingen aan de cultuur en de tradities der volken, overeenkomstig de Constitutie over de liturgie '2e Vaticaans Concilie - Constitutie
  Sacrosanctum Concilium
  Over de heilige liturgie
  (4 december 1963)
  ' zal de Congregatie voor de Eredienst uitgangspunten bekend maken.

  'De bisschoppenconferenties en de afzonderlijke bisschoppen worden dringend verzocht om, met opgave van de juiste redenen, de priesters er toe te bewegen de eensluidende praktijk van de Kerk van Rome te onderhouden; dit zal het welzijn van de kerk zelf en het goede verloop van de liturgische vieringen bevorderen'. Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, Over de Eucharistische gebeden, Eucharistiae Participationem (27 apr 1973), 6 Want de bisschoppen zijn degenen die het liturgisch leven regelen, bevorderen en waakzaam begeleiden, ja zelfs misbruiken rechtzetten. Ook zullen zij de theologische grondslag van de ordening van de sacramenten en van heel de liturgie onder de aandacht brengen van het volk, dat hen is toevertrouwd. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het herderlijk ambt van de bisschoppen in de Kerk, Christus Dominus (28 okt 1965), 15 Vgl. Bisschoppensynodes, Besluiten Bijzondere Synode van Bisschoppen van Nederland (31 jan 1980)

Bij de Congregatie voor de Eredienst, 21 maart 1988.

PAUL AUGUSTINUS KARD. MAYER,
prefect

+ VIRGIL/US NOÈ, titulair aartsbisschop van Voncaria,
secretaris

Document

Naam: DECLARATIONEM CIRCA PRECES EUCHARISTICAS ET EXPERIMENTA LITURGICA
Verklaring aangaande eucharistische gebeden en liturgische experimenten
Soort: Congregatie voor de Goddelijke Eredienst
Datum: 21 maart 1988
Copyrights: © 1988, Waarheid en Leven
Vert.: NRL
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test