• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

CANTEMUS DOMINO: GLORIOSE ENIM MAGNIFICATUS EST
"Zingt voor de Heer, glorieus is Zijn triomf" - Voorafgaand aan de zegen Urbi et Orbi, Pasen 2010

“Cantemus Domino: gloriose enim magnificatus est”.
"Zing voor de Heer, glorieus is Zijn triomf"
Getijdengebed, Pasen, Lezingendienst, Antifoon 1

Dierbare broeders en zusters, Ik breng u de Paasboodschap met deze woorden van de liturgie, die verwijzen naar de lofzang die werd gezongen door de Israëlieten na het oversteken van de Rode Zee. In het Boek Exodus staat dat toen zij op het droge kwamen nadat ze de zee hadden doorkruist, zagen hoe de Egyptenaren werden overspoeld door het water. Mirjam, de zus van Mozes en Aäron, en de andere vrouwen zongen en dansten van vreugde dit lied: "Ik wil zingen voor de Heer, zijn macht en majesteit zijn groot! Paarden en ruiters wierp hij in zee." Vgl. Ex. 15, 19-21 Christenen over de hele wereld herhalen deze lofzang tijdens de Paaswake en een speciaal gebed legt ervan de betekenis uit, een gebed dat we ons nu, in het volle licht van de opstanding, eigen maken: "Vader, zelfs vandaag de dag zien we de wonderen die U verricht heeft lang geleden. U heeft eens een volk gered uit de slavernij, en nu biedt U die redding aan allen, door de doop. Moge de volkeren van de wereld ware zonen van Abraham worden en zich waardig tonen om het erfgoed van Israël te ontvangen."

Het Evangelie heeft ons de vervulling van de oude figuren geopenbaard: in Zijn dood en verrijzenis heeft Jezus Christus ons bevrijd uit de slavernij van de zonde en opende voor ons de weg naar het beloofde land, het Koninkrijk Gods, het universele Koninkrijk van rechtvaardigheid, liefde en vrede. Deze "exodus" vindt plaats in de eerste plaats in de mens zelf, en het bestaat uit een nieuwe geboorte in de Heilige Geest, het resultaat van het Doopsel dat Christus ons gegeven heeft in Zijn Paasmysterie. De oude mens geeft zijn plaats aan de nieuwe mens, het oude leven wordt achtergelaten, en een nieuw leven kan beginnen. Vgl. Rom. 6, 4 Maar deze spirituele "exodus" is het begin van een alles omvattende bevrijding, die ons kan vernieuwen in elke dimensie - menselijk, persoonlijk en sociaal.

Ja, mijn broeders en zusters, Pasen is de ware redding van de mensheid! Als Christus - het Lam Gods - niet zijn bloed voor ons had uitgestort, zouden we zonder hoop zijn. Dan zou de dood onvermijdelijk het lot zijn van ons en van de hele wereld. Maar Pasen heeft die trend omgekeerd: de opstanding van Christus is een nieuwe schepping, zoals een hele plant kan groeien uit een stekje. Het is een gebeurtenis die de loop van de geschiedenis volledig veranderde. Voor eens en voor altijd slaat de balans door naar de kant van het goede, van het leven, van verlossing. We zijn vrij, we zijn gered! Vandaar dat wij diep vanuit ons hart roepen: "Laat ons zingen voor de Heer: glorieus is Zijn triomf!"

Het christelijke volk, stijgend uit het water van de Doop, wordt uitgezonden om voor de hele wereld te vertellen van deze redding, om aan allen de vruchten van Pasen te brengen, die bestaat uit een nieuw leven, bevrijd van de zonde en hersteld in zijn oorspronkelijke schoonheid, goedheid en waarheid. Voortdurend, in de loop van tweeduizend jaar, hebben de Christenen - met name heiligen de geschiedenis vruchtbaar gemaakt met het Pasen te beleven. De Kerk is het volk van de exodus, omdat ze voortdurend het Paasmysterie leven en telkens en overal de vernieuwende kracht verspreidt. In onze dagen heeft de mensheid ook behoefte aan een "exodus", niet alleen een oppervlakkige aanpassing, maar een spirituele en morele bekering. Het heeft de redding van het Evangelie nodig, om uit een diepe crisis te komen. Daarvoor is een diepgaande verandering nodig, te beginnen bij het geweten.

Ik bid tot de Heer Jezus dat in het Midden-Oosten, en in het bijzonder in het Land dat werd geheiligd door zijn dood en opstanding, de volkeren een echte en definitieve "exodus" uit oorlog en geweld zullen bereiken, naar vrede en eendracht. Ik bid voor de christelijke gemeenschappen, die, vooral in Irak, beproefd zijn en lijden, dat de Verrezene de woorden van troost en bemoediging herhaalt, die Hij sprak tot de Apostelen in het Cenakel: "Vrede zij met u!" (Joh. 20, 21).

Met de kracht van de verrezen Jezus kan aan de conflicten in Afrika een einde komen, conflicten die nog steeds vernietiging en leed veroorzaken, opdat vrede en verzoening kan worden bereikt, dat een garantie voor de ontwikkeling. In het bijzonder vertrouw ik aan de Heer toe de toekomst van de Democratische Republiek Congo, Guinee en Nigeria.

Ik bid voor de landen van Latijns-Amerika en het Caribisch gebied die een gevaarlijke heropleving zien van de criminaliteit die verband houdt met drugshandel, dat het Pasen van Christus het teken van de overwinning van vreedzame coëxistentie en respect voor het gemeenschappelijk goed is. Moge het geliefde volk van Haïti, verwoest door die verschrikkelijke tragedie van de aardbeving, hun eigen "exodus" bewerkstelligen uit rouw en wanhoop naar een nieuwe hoop, ondersteund door internationale solidariteit. Moge de geliefde burgers van Chili, die een andere ernstige ramp hebben meegemaakt, gesteund door het geloof vasthoudend werken aan de wederopbouw.

Moge de verrezen Heer kracht geven aan de Christenen die lijden onder vervolging en zelfs sterven voor hun geloof, zoals bijvoorbeeld in Pakistan. Moge Hij aan de landen die getroffen zijn door het terrorisme en door de sociale en religieuze discriminatie, de kracht verlenen om te beginnen aan de dialoog en een vreedzame coëxistentie. Moge het Pasen van Christus aan de verantwoordelijken van de landen licht en kracht reiken, zodat het economische en financiële handelen uiteindelijk zal worden bepaald door de waarheid, gerechtigheid en broederlijke steun. Moge de reddende kracht van de verrijzenis van Christus heel de mensheid vervullen, dat krachtiger en sterker is dan de meerdere tragische uitingen van een "cultuur van de dood", dat tendeert toe te nemen, door het leren van een toekomst van liefde en waarheid, waarin ieder menselijk leven wordt gerespecteerd en verwelkomd.

Beste broeders en zusters, Pasen verricht geen wonderen. Net zoals de Israëlieten de woestijn wachtte aan de overkant van de Rode Zee, vindt de Kerk, na de Verrijzenis, de geschiedenis altijd gevuld met vreugde en hoop, verdriet en angst. En toch, deze geschiedenis wordt veranderd, wordt gekenmerkt door een nieuw en eeuwig verbond dat werkelijk openstaat voor de toekomst. Om deze reden, gered door hoop, laten we onze pelgrimstocht voortzetten, en draag in ons hart het lied dat oud is en toch steeds nieuw: "Laat ons zingen voor de Heer: waarlijk een triomf!"

Hierna volgden de Paaswensen in 65 talen.
Aansluitend gaf de Paus de zegen "Urbi et Orbi" - "Voor de stad en voor de wereld"

Document

Naam: CANTEMUS DOMINO: GLORIOSE ENIM MAGNIFICATUS EST
"Zingt voor de Heer, glorieus is Zijn triomf" - Voorafgaand aan de zegen Urbi et Orbi, Pasen 2010
Soort: Paus Benedictus XVI - Urbi et Orbi
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 4 april 2010
Copyrights: © 2010, Libreria Editrice Vaticana
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test