• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

HEILIGVERKLARING VAN EDITH STEIN - TERESA BENEDICTA VAN HET KRUIS

"God beware mij ervoor op iets anders te roemen dan op het kruis van onze Heer Jezus Christus." (Gal. 6,14)

De woorden van de H. Paulus aan de Galaten, die we kort geleden nog gehoord hebben, komen heel goed overeen met de menselijke en spirituele ondervinding van Teresa Benedicta van het Kruis, die vandaag plechtig is ingeschreven in de Canon van de Heiligen. Ook zij kan samen met de apostel herhalen: "God beware mij ervoor op iets anders te roemen dan op het kruis van onze Heer Jezus Christus."

Het Kruis van Christus! Het Kruishout, in zijn blijvende bloei, brengt altijd vruchten voort, vernieuwd door de verlossing. Daarom kijken de gelovigen met vertrouwen naar het Kruis, om moed te halen uit het mysterie van de liefde en kracht om getrouw te wandelen in de voetstappen van de Gekruisigde en verrezen Christus. De boodschap komt zo in de harten van vele mannen en vele vrouwen en doet hun bestaan veranderen.

Het geestelijke avontuur van Edith Stein is een sprekend voorbeeld van deze buitengewone innerlijke vernieuwing. Een jonge vrouw, op zoek naar de waarheid, wordt een heilige en martelares, dankzij het stille werk van Gods genade. Het is Zuster Teresa Benedicta van het Kruis zelf die ons vandaag vanuit de hemel alle woorden die haar bestaan tekenen herhaalt: "God beware mij ervoor op iets anders te roemen dan op het kruis van Heer Jezus Christus. "

Op 1 mei 1987, tijdens mijn pastoraal bezoek aan Duitsland, had ik het genoegen deze ootmoedige getuige, H. Paus Johannes Paulus II - Homilie
Zaligverklaring van Edith Stein - Teresa Benedicta van het Kruis
(1 mei 1987)
, in de stad Keulen. Vandaag, elf jaar later, mag ik, hier in Rome, op het St.Pietersplein, voor heel de wereld, deze bijzondere dochter van Israël en trouwe dochter van de Kerk, als Heilige tonen.

Zoals toen, ook nu buigen wij ons voor de herinnering aan Edith Stein, terwijl wij de onoverwinnelijke getuigenis verkondigen die door haar gegeven is gedurende haar leven en vooral door haar dood. Samen met Teresa van Avila en met Teresa van Lisieux, wordt deze andere Zuster Teresa geplaatst op de lijst van de heiligen die de Orde van de Carmelieten eren.

Beste broeders en Zusters, die gekomen zijt om deze plechtige viering bij te wonen, laten wij glorie geven aan God voor het werk dat Hij in Edith Stein heeft gerealiseerd.

Ik groet u ontelbare pelgrims die naar Rome gekomen zijt, met de speciale gedachte voor de leden van de Familie Stein, die met ons samen willen zijn bij deze vreugdevolle gelegenheid. Ook een hartelijke groet voor de vertegenwoordigers van de Karmel Gemeenschap, die de "tweede familie " werd voor Zuster Teresa Benedicta van het Kruis.

Ook richt ik mijn welkomstgroeten aan de Bondsrepubliek Duitsland onder leiding van de oud Bondskanselier Helmut Kohl, die ik met bijzondere hartelijkheid begroet. Behalve hen, begroet ik ook de vertegenwoordigers van de landen Nordrhein-Westfalen en Rheinland-Pfalz, en ook de Eerste Burgemeester van de stad Keulen.

Er is ook een officiële delegatie gekomen van mijn vaderland, onder leiding van de Eerste Minister Jersy Busek. Aan hen richt ik mijn hartelijke groeten.

Ik wil een speciale vermelding maken van de pelgrims van de bisdommen van Breslau (Wroclaw), Keulen, Münster, Speyer, Krakau en Bielsko-Zywiec, die hier tegenwoordig zijn met hun bisschoppen en priesters. Zij verenigen zich met de onmetelijke rij van gelovigen uit Duitsland, de Verenigde Staten van Amerika en van mijn vaderland, Polen.

Beste Broeders en Zusters: Omdat zij Joodse was, werd Edith Stein, samen met haar zus Rosa en vele andere Joden uit de Lage Landen, naar het concentratiekamp Auschwitz gevoerd, waar zij samen met hen de dood vond in de gaskamers. Vandaag gedenken we hun met zeer veel respect. Enige dagen voor dat zij weggevoerd werd, antwoordde zij aan een religieuze, die haar aan bood om iets te doen wat haar leven zou kunnen redden,

"doe niets, waarom zou ik uitgesloten moeten worden, staat de rechtvaardigheid misschien klaar om mij te laten profiteren van mijn doopsel? Als ik niet kan deelnemen aan het lot van mijn broeders en zusters, is mijn leven in feite vernietigd "

Bij het vieren van de herinnering van de nieuwe Heilige, mogen we echter elk jaar, ook de Shoah niet vergeten, dit vernietigingsplan van een volk, dat aan miljoenen Joodse broeders en zusters het leven heeft gekost . "De Heer moge Zijn gezicht over hen laten schijnen en hen de vrede schenken". (Num. 6, 25, v)

Bij de liefde voor God en de mens, verhef ik nogmaals een bittere oproep: dat een zelfde crimineel initiatief zich niet meer mag herhalen, voor geen enkele etnische groep, geen enkel volk, voor geen enkel ras, op geen enkele plaats in de wereld. Dit is een oproep die ik richt aan alle mannen en vrouwen van goede wil, aan allen die geloven in een eeuwige en rechtvaardige God, aan allen die zich één voelen met Christus, Mens geworden Woord Gods. Allen moeten zich solidair verklaren met het volgende: de menselijke waardigheid staat op het spel. Er bestaat maar één menselijke familie. Dit bevestigde de nieuwe Heilige met grote volharding.

"Onze liefde voor de naaste - schreef zij - is de maat van onze liefde tot God. Voor de Christenen - en niet alleen voor hen - is niemand 'buitenlander'. De liefde van Christus kent geen grenzen "

Beste Broeders en Zusters, de Liefde van Christus was een vuur dat het leven van Zuster Teresa Benedicta van het Kruis in vuur en vlam zette. Zelfs voor zij het zelf wist, was zij volledig door Hem in bezit genomen. In het begin was haar doel de vrijheid. Edith Stein was lange tijd zoekende. Haar geest werd niet moe van het onderzoeken en ook haar hart niet van het wachten. Zij doorliep de zware weg van de filosofie met gepassioneerde vurigheid en ten slotte werd zij uitverkoren, en vanaf dat ogenblik, was het mens geworden Woord alles voor haar. Terug blikkend als Karmelietes naar deze periode van haar leven, schreef zij aan een Benedictines

" Wie de waarheid, bewust en onbewust zoekt, zoekt God"

Ondanks dat zij door haar moeder in de Joodse godsdienst was opgevoed, stopte zij op veertien jarige leeftijd, bewust en wel overwogen met bidden. Wilde alleen op zich zelf vertrouwen, bezorgd met het bevestigen van haar eigen vrijheid in de levensopvattingen. Op het eind van een lange weg is zij gekomen tot een opvallende bevestiging:

alleen wie zich verenigt met de liefde van Christus, wordt werkelijk vrij.

De ondervinding van deze vrouw, die de uitdagingen van deze woelige eeuw, zoals de onze, heeft weerstaan, is voor ons een voorbeeld geworden. De moderne wereld toont de brede poort van "alles mag" maar doet of de kleine deur van onderscheid en ontzegging niet bestaat. Ik richt mij speciaal tot u, jeugdige Christenen, en vooral aan de ontelbare acolieten die deze dagen in Rome verenigd zijn: Pas op. Jullie leven is niet een eindeloze serie vrije keuzes! Luistert naar de stem van jullie hart. Blijf niet aan de oppervlakte, maar gaat tot de kern van de dingen. En als het juiste moment komt, heb dan de moed om te beslissen. De Heer verwacht dat jullie je vrijheid in Zijn weldoende handen legt.

De H. Teresa Benedicta van het Kruis is gaan begrijpen dat de liefde van Christus en de vrijheid van de mens in elkaar opgaan. Het zoeken naar de vrijheid en het beoefenen van de liefde, niet tegenover elkaar staan in tegendeel, zij heeft begrepen dat zij zich wederzijds oproepen.

In onze tijd, wordt vele keren de waarheid verward met de publieke opinie. Behalve dit, wordt de overtuiging verspreid dat men de waarheid moet gebruiken tegen de liefde en omgekeerd. Maar, de waarheid en de liefde hebben elkaar nodig. Zr. Teresa Benedicta is hiervan getuige. De "martelaar uit liefde" die haar leven gaf voor haar vrienden, liet zich door niemand overwinnen in de liefde. Tegelijkertijd, zocht zij met heel haar wezen naar de waarheid, over welke zij schreef.

"Geen enkel spiritueel werk komt op de wereld zonder grote offers". Dit is altijd een uitdaging voor de gehele persoon.

Zr.Teresa Benedicta van het Kruis zegt ons allen het volgende:

"Neemt niets als waarheid aan wat geen liefde heeft. En neemt ook niets aan als liefde wat geen waarheid bezit, het ene zonder het andere verandert in een leugen, een vernietigende leugen "

De nieuwe Heilige leert ons ten slotte dat de liefde tot Christus door lijden aangetoond moet worden. Wie werkelijk bemint, trekt zich niet terug als hij tegenover het toekomstige lijden komt te staan. Hij neemt de vereniging in het lijden aan samen met de geliefde persoon. Bewust dat haar Joodse afstamming invloed uitoefende, schreef Edith Stein hierover de welsprekende woorden

" Onder het Kruis heb ik het lot van het volk Gods begrepen, inderdaad, ik begrijp vandaag veel beter wat het betekent om Bruid van de Heer te zijn in het teken van het Kruis, omdat het een mysterie is, kan het nooit begrepen worden met alleen maar het verstand "

Het mysterie van het Kruis nam haar hele leven beetje bij beetje in beslag tot dat zij het aanbood als hoogste offerande. Als Bruid onder het Kruis, schreef zij niet alleen diepgaande bladzijden over "de wetenschap van het kruis", maar doorliep intens de weg in de school van het Kruis. Velen van onze tijdgenoten wilden het Kruis doen zwijgen. Maar niets is welsprekender dan het kruis dat moet zwijgen. De werkelijke boodschap van het lijden is een les van liefde. De liefde maakt het lijden vruchtbaar, en de pijn verdiept de liefde. Door de ervaring van het Kruis, kon Edith Stein een opening maken naar een nieuwe ontmoeting met de God van Abraham, Isaac en van Jacob, Vader van onze Heer Jezus Christus. Geloof en Kruis openbaren zich onafscheidelijk van elkaar. Gerijpt in de school van het Kruis, ontdekte zij de wortels waarmee zij verbonden was aan de boom van haar eigen leven. Zij begreep dat het voor haar

"zeer voornaam was om dochter van het uitverkoren volk te zijn en toe te behoren aan Christus, niet alleen spiritueel maar ook door een bloedafstamming.

"God is Geest, en wie Hem aanbidden, moeten dat doen in geest en waarheid. (Joh. 4, 24).

Beminde Broeders en Zusters.: Met deze woorden spreekt de Goddelijke Meester met de Samaritanen, samen bij de put van Jacob. Zoals Hij zich kenbaar maakte aan de toevallige maar wel oplettende ondervraagster, zo vinden wij Hem ook tegenwoordig in het leven van Edith Stein, in haar beklimming van de Carmel Berg. De diepte van het Goddelijke mysterie wordt voelbaar in de stilte van de beschouwing. Naar gelang zij, tijdens de loop van haar leven, volwassen werd in de kennis van God, Hem aanbiddend in geest en waarheid, experimenteerde zij steeds duidelijker, haar specifieke roeping om het Kruis met Christus te beklimmen, het te omarmen met oprechtheid en vertrouwen, het lief te hebben terwijl zij de voetstappen van haar geliefde Bruidegom volgde. De H. Teresa Benedicta van het Kruis, is ons vandaag aangeboden als model waar wij inspiratie kunnen vinden en als beschermster tot wie wij onze toevlucht kunnen nemen.

Laten wij God danken voor dit geschenk. Dat de nieuwe Heilige een voorbeeld van ons moge zijn, in onze verantwoording bij het uitoefenen van de vrijheid en in ons zoeken naar de waarheid. Dat haar getuigenis moge dienen om de brug van wederzijds begrip tussen Joden en Christenen sterker te maken.

Jij Heilige Teresa Benedicta van het Kruis, bidt voor ons! Amen.

Document

Naam: HEILIGVERKLARING VAN EDITH STEIN - TERESA BENEDICTA VAN HET KRUIS
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Homilie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 11 oktober 1998
Copyrights: © 2004, Stg. Dr. Edith Stein
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test