• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

SACRAM COMMUNIONEM
Uitbreiding van de Indulten door de Apostolische Constitutie "Christus Dominus" verleend

Opdat de Heilige Communie door de Christengelovigen veelvuldiger ontvangen kon worden en opdat dezen gemakkelijker aan het voorschrift om op feestdagen de Heilige Mis bij te wonen konden voldoen, hebben Wij in het begin van het jaar 1953 de Apostolische Constitutie Paus Pius XII - Apostolische Constitutie
Christus Dominus
Over het nuchterblijven voor de Eucharistie
(6 januari 1953)
uitgevaardigd, waarin Wij de normen voor het eucharistisch vasten hebben verzacht; en aan de plaatselijke Ordinarissen de macht hebben geschonken, om het opdragen van de Mis en het ontvangen van de Heilige Communie in de avonduren, onder bepaalde voorwaarden, toe te staan.

De tijd immers dat het vasten voor de Mis of voor de Heilige Communie, die in de avonduren wordt opgedragen respectievelijk ontvangen, moet worden onderhouden, hebben Wij beperkt tot drie uren wat betreft vaste spijs en tot een uur wat niet-alcoholische drank betreft.

Onder de indruk van de rijpe vruchten, die ten gevolge van deze verzachting zijn geplukt, hebben de Bisschoppen Ons de grootste dank gebracht en meerderen onder hen hebben tot groter voordeel voor de gelovigen in herhaalde en dringende verzoekschriften gevraagd, om iedere dag het opdragen van de Mis in de avonduren toe te staan. Zij hebben bovendien gevraagd, dat Wij dezelfde tijd van het onderhouden van de vasten zouden vaststellen voor de Mis en voor de Heilige Communie, die in de avonduren wordt opgedragen of ontvangen.

Met het oog op de belangrijke veranderingen die de ordening van het werk en van de publieke diensten en evenzeer van het gehele gemeenschapsleven heeft ondergaan, hebben Wij het goed geoordeeld aan de dringende verzoeken van de Hoogwaardige Bisschoppen te voldoen en hebben daarom besloten:

1

De plaatselijke Ordinarissen, uitgezonderd de Vicarissen-Generaal zonder bijzondere volmacht, kunnen het opdragen van de Mis in de avonduren dagelijks toestaan, indien het geestelijk goed van een merkelijk deel van de Christengelovigen dit vraagt.

2

De tijd dat het eucharistisch vasten moet worden onderhouden door de priesters voor de Mis en door de Christengelovigen voor de Heilige Communie, hetzij in de ochtenduren hetzij in de avonduren, wordt beperkt tot drie uur voor wat betreft vaste spijs en alcoholische drank, maar tot een uur voor wat niet-alcoholische drank betreft: door het gebruik van water wordt het vasten niet gebroken.

3

Het eucharistisch vasten gedurende bovengenoemde tijd moeten ook onderhouden degenen die de Mis opdragen of de Heilige Communie ontvangen te middernacht of op de eerste uren van de dag.

4

Zieken, ook al zijn zij niet bedlegerig, kunnen niet-alcoholische drank en echte en eigenlijke medicijnen, in vloeibare of vaste vorm, voor het opdragen van de Mis of het ontvangen van de Heilige Communie gebruiken zonder tijdslimiet.

Maar dringend sporen Wij priesters en gelovigen, die dit kunnen opbrengen, aan om zich aan de eerbiedwaardige en aloude vorm van eucharistisch vasten voor de Mis of Heilige Communie te blijven houden.

Ten slotte moeten allen die van deze faculteiten gebruik maken, trachten om de verleende gunst naar vermogen te vergelden door stralender voorbeelden van christelijk leven, vooral door werken van boetvaardigheid en naastenliefde.

De voorschriften die in dit Apostolisch Schrijven, dat als Motu Propria is uitgegeven, zijn vervat, zullen van kracht worden op 25 maart, op het feest van Maria Boodschap.

Alle hiermee strijdige bepalingen, ook bijzondere vermelding waardige, zijn hierbij vervallen.

Gegeven te Rome bij Sint-Pieter, op 19 maart, feest van de H. Joseph, patroon van de Gehele Kerk, in het jaar 1957, het negentiende van Ons Pontificaat.

Paus Pius XII

Document

Naam: SACRAM COMMUNIONEM
Uitbreiding van de Indulten door de Apostolische Constitutie "Christus Dominus" verleend
Soort: Paus Pius XII - Motu Proprio
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 19 maart 1957
Copyrights: © 1957, Katholiek Archief 12 jrg. nr. 16 p. 401-402
Bewerkt: 17 september 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test