• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

ECCLESIAE UNITATEM
Betreffende de Pauselijke Commissie Ecclesia Dei

De eenheid van de Kerk bewaren, om met zorg aan allen rijkelijk de hulpmiddelen te geven om op gepaste wijze te antwoorden op deze roeping en deze goddelijke genade, is op bijzondere wijze de taak van de Opvolger van de Apostel Petrus, die het altijddurende en zichtbare principe en fundament is van de eenheid van zowel bisschoppen als gelovigen. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 23 Vgl. 1e Vaticaans Concilie, 4e Zitting - Dogmatische Constitutie over de Kerk van Christus, Pastor Aeternus (18 juli 1870), 11 De eerste en voornaamste taak van de Kerk van alle tijden, nl. de mensen te leiden naar de ontmoeting met God, moet ondersteund worden door de gemeenschappelijke geloofsgetuigenis van alle christenen.
Daarom, de trouw aan dit mandaat bewarend en nadat aartsbisschop Marcel Lefebvre op 30 juni 1988 ongeoorloofd de bisschopswijding aan vier priesters had toegediend, richtte Onze Vereerde Voorganger Johannes Paulus II op 2 juli 1988 de Pauselijke Commissie 'Ecclesia Dei' op “die als taak krijgt samen te werken met de bisschoppen, met de dicasteries van de Romeinse Curie en met de geïnteresseerde groepen, met het doel de kerkelijke gemeenschap te vergemakkelijken van priesters, seminaristen, communiteiten of persoonlijke religieuzen tot nu toe op een of andere manier verbonden met de broederschap, gesticht door mgr. Lefebvre en die verenigd wensen te blijven met de opvolger van Petrus in de Katholieke Kerk en daarbij hun spirituele en liturgische tradities willen bewaren in het licht van het protocol, zoals ondertekend op 5 mei j.l. door kardinaal Ratzinger en mgr. Lefebvre.” Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Motu Proprio, Over de verhouding met de Priesterbroederschap St. Pius X, Ecclesia Dei Adflicta (2 juli 1988), 6
In dit voornemen, trouw blijvend aan dezelfde taak om de universele communio van de Kerk, ook in Haar zichtbare uitingen, te dienen en alle krachten inspannend zodat allen, die de eenheid waarlijk wensen, in deze eenheid kunnen blijven of deze terugvinden, hebben Wij door het Motu Proprio Paus Benedictus XVI - Motu Proprio
Summorum Pontificum
Over het gebruik van de Romeinse Liturgie voorafgaand aan de hervorming van 1970
(7 juli 2007)
willen uitbreiden en aanpassen datgene wat in het algemeen in het Motu Proprio H. Paus Johannes Paulus II - Motu Proprio
Ecclesia Dei Adflicta
Over de verhouding met de Priesterbroederschap St. Pius X
(2 juli 1988)
vervat lag, omtrent de mogelijkheid om het Missale Romanum van 1962 te gebruiken door middel van meer zekere en precieze normen.
Helemaal door dezelfde geest en ijver bewogen om elke breuk en verdeling in de Kerk te overwinnen en om een wonde, die in het kerkelijk lichaam meer en meer scherp wordt waargenomen, te genezen, hebben Wij de excommunicatie van de vier Bisschoppen, die door Aartsbisschop Lefebvre ongeoorloofd gewijd waren, willen Congregatie voor de Bisschoppen
Decreet betreffende kwijtschelding van de censuur van de excommunicatie van vier Bisschoppen van de Broederschap Sint Pius X
(21 januari 2009)
. Door deze beslissing verlangden Wij een hinderpaal weg te nemen die schade kon toebrengen aan het openen van een deur tot dialoog en zo ook verlangden Wij de Bisschoppen en de Broederschap van Sint-Pius X uit te nodigen om de weg naar de volledige communio met de Kerk opnieuw terug te vinden. Zoals Wij duidelijk maakten in de Paus Benedictus XVI - Brief
La remissione - Over het opheffen van de excommunicatie van vier Bisschoppen gewijd door Mgr. Lefebvre
Aan de Bisschoppen van de Katholieke Kerk
(10 maart 2009)
behoorde de beslissing tot kwijtschelding van de excommunicatie tot de kerkelijke discipline waardoor de gewetenslast, die de zwaarste kerkelijke censuur met zich meebrengt, verlicht wordt. Maar het is duidelijk dat de doctrinele vragen blijven en, zolang ze niet opgehelderd zijn, heeft de Broederschap geen canonieke status en haar dienaren en kunnen op legitieme wijze geen dienstambt uitoefenen.
Aangezien de vragen die nu met de Broederschap behandeld dienen te worden wezenlijk van doctrinele aard zijn, verordenen Wij – eenentwintig jaar na het Motu Proprio H. Paus Johannes Paulus II - Motu Proprio
Ecclesia Dei Adflicta
Over de verhouding met de Priesterbroederschap St. Pius X
(2 juli 1988)
en in overeenstemming met wat Wij bepaalden hadden te doen Vgl. Paus Benedictus XVI, Motu Proprio, Over het gebruik van de Romeinse Liturgie voorafgaand aan de hervorming van 1970, Summorum Pontificum (7 juli 2007), 11 – dat de structuur van de Commissie Ecclesia Dei opnieuw wordt samengesteld, nauw verbonden met de Congregatie voor de Geloofsleer.
Zo wordt de Pauselijke Commissie Ecclesia Dei als volgt samengesteld:

a) President van de Commissie is de Prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer

b) De Commissie heeft een eigen structuur, met inbegrip van een secretariaat en officiaals.

c) Het komt toe aan de President, met hulp van het secretariaat, om de belangrijkste gevallen en de vragen met een doctrineel karakter aan de studie en onderscheiding van de gewone instanties van de Congregatie voor de Geloofsleer te brengen als ook de conclusies aan het hogere oordeel van de Hoogste Pontifex voor te leggen.

Door deze beslissing hebben Wij in het bijzonder verlangd vaderlijke zorg te tonen voor de Broederschap van Sint-Pius X opdat het opnieuw tot volle communio met de Kerk moge komen.

Wij nodigen ten zeerste allen uit om onophoudelijk tot de Heer te bidden opdat, op de voorspraak van de Zalige Maagd Maria, “ut unum sint”.

Gegeven te Rome, bij Sint-Pieter, op 2 juli in het jaar 2009, het vijfde van Ons Pontificaat

Benedictus XVI

Document

Naam: ECCLESIAE UNITATEM
Betreffende de Pauselijke Commissie Ecclesia Dei
Soort: Paus Benedictus XVI - Motu Proprio
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 2 juli 2009
Copyrights: © 2009, Libreria Editrice Vaticana
Vertaling uit het Latijn: Jörgen Vijgen
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test