• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Wat in de canones van deze afdeling over decreten bepaald wordt, moet toegepast worden op alle administratieve beschikkingen voor afzonderlijke gevallen, die in het uitwendig rechtsbereik buitengerechtelijk gegeven worden, met uitzondering van die welke door de Paus zelf of door een Oecumenisch Concilie zelf uitgevaardigd worden.
§ 1 Het is zeer wenselijk dat, telkens wanneer iemand zich door een decreet benadeeld acht, een betwisting tussen hem en de auteur van het decreet vermeden wordt, en dat tussen hen door gezamenlijk overleg gezorgd wordt voor het zoeken van een billijke oplossing, waarbij mogelijk ook gezaghebbende personen betrokken worden om te bemiddelen en de zaak te bestuderen, zodat het geschil op een geschikte wijze vermeden of opgelost wordt.

§ 2 De bisschoppenconferentie kan bepalen dat ik elk bisdom een bepaalde dienst of raad duurzaam ingesteld wordt die, volgens normen door de conferentie zelf te bepalen, de taak heeft billijke oplossingen te zoeken en aan te reiken; indien de conferentie echter hiertoe geen opdracht gegeven heeft, kan de Bisschop een dergelijke raad of dienst instellen.

§ 3 De dienst of raad waarover in § 2, dient vooral dan op te treden wanneer de herroeping van het decreet volgens can. 1734 gevraagd is en de termijnen om beroep aan te tekenen niet verstreken zijn; indien echter tegen een decreet beroep ingesteld is, dient de Overste zelf die het beroep behandelt, telkens wanneer hij hoop heeft op een goed resultaat, de indiener van het beroep en de auteur van het decreet aan te sporen om dergelijke oplossingen te zoeken.

§ 1 Voordat iemand beroep indient, moet hij de herroeping of de verbetering van het decreet schriftelijk aan de auteur ervan vragen; wanneer deze aanvraag ingediend is, wordt door het feit zelf ook de opschorting van de uitvoering als gevraagd beschouwd.

§ 2 De aanvraag moet geschieden binnen de peremptoire termijn van tien nuttige dagen vanaf de wettige betekening van het decreet.

§ 3 De normen van §§ 1 en 2 gelden niet:

  1. voor het indienen van beroep bij de Bisschop tegen decreten, uitgevaardigd door overheden die aan hem ondergeschikt zijn;
  2. voor het indienen van beroep tegen een decreet waardoor beslist wordt over een hiërarchisch beroep, tenzij de beslissing genomen is door de Bisschop;
  3. voor het indienen van beroep volgens de canones 57 en 1735.
Indien de auteur van het decreet binnen dertig dagen vanaf de dag waarop de aanvraag waarover in can. 1734 hem bereikt heeft, een nieuw decreet betekent waardoor hij ofwel het eerste verbetert ofwel beslist dat de aanvraag verworpen moet worden, lopen de termijnen om beroep in te dienen vanaf de betekening van het nieuwe decreet; indien hij echter binnen dertig dagen niets beslist, lopen de termijnen vanaf de dertigste dag.
§ 1 In die zaken waarin een hiërarchisch beroep de uitvoering van een decreet opschort, heeft ook de aanvraag waarover in can. 1734, dezelfde werking.

§ 2 In de overige gevallen kan, tenzij de auteur van het decreet binnen tien dagen vanaf de dag waarop de aanvraag waarover in can. 1734, hem bereikt heeft, de opschorting van de uitvoering bevolen heeft, de opschorting tussentijds gevraagd worden aan zijn hiërarchisch Overste, die hiertoe slechts kan beslissen om ernstige redenen en altijd met de nodige voorzorg dat niets ten nadele strekt van het zieleheil.

§ 3 Na de opschorting van de uitvoering van het decreet volgens § 2 dient, indien daarna beroep ingediend wordt, degene die het beroep moet behandelen, volgens can. 1737, § 3 te beslissen of de opschorting bevestigd of herroepen moet worden.

§ 4 Indien geen enkele beroep binnen de vastgestelde termijn tegen een decreet ingediend wordt, houdt de opschorting van de uitvoering, volgens § 1 of § 2 tussentijds tot stand gekomen, door het feit zelf op.

§ 1 Wie beweert door een decreet benadeeld te zijn, kan bij de hiërarchische Overste van degene die het decreet uitgevaardigd heeft, om elk goed motief beroep indienen; het beroep kan ingediend worden bij de auteur zelf van het decreet, die dit onmiddellijk naar de bevoegde hiërarchische Overste moet doorzenden.

§ 2 Het beroep moet ingediend worden binnen de peremptoire termijn van vijftien nuttige dagen, die in de gevallen waarover in can. 1734, § 3, loopt vanaf de dag waarop het decreet betekend is, maar die in de overige gevallen loopt volgens can. 1735.

§ 3 Ook in de gevallen waarin het beroep de uitvoering van het decreet niet van rechtswege opschort en niet tot opschorting volgens can. 1736, § 2 beslist is, kan de Overste evenwel om een ernstige reden bevelen dat de uitvoering opgeschort wordt, met de nodige voorzorg echter dat niets ten nadele strekt van het zielenheil.

De indiener van het beroep heeft altijd het recht van een advocaat of procurator gebruik te maken, met vermijding van nutteloze vertragingen; meer nog, er dient zelfs van ambtswege een persoon voor het verlenen van rechtsbijstand aangesteld te worden, indien de indiener van het beroep niet over een dergelijke persoon beschikt en de Overste dit noodzakelijk acht; de Overste kan evenwel steeds bevelen dat de indiener van het beroep zelf verschijnt om ondervraagd te worden.
Aan de Overste die het beroep behandelt, is het toegestaan, naargelang het geval zich voordoet, niet alleen een decreet te bevestigen of ongeldig te verklaren, maar het ook te vernietigen, te herroepen of, indien dit de Overste meer aanbevelenswaardig lijkt, het te verbeteren, te vervangen of te wijzigen.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 20 mei 2022

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test