• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

§ 1 In een mondeling contentieus proces, waarover in deze afdeling, kunnen behandeld worden alle zaken die niet door het recht uitgesloten zijn, tenzij een partij een gewoon contentieus proces vraagt.

§ 2 Indien een mondeling proces aangewend wordt buiten de door het recht toegelaten gevallen, zijn de gerechtelijke handelingen nietig.

Zie ook:

Toegevoegd (onderstreept) conform de bepalingen van Paus Franciscus met het Motu Proprio Paus Franciscus - Motu Proprio
Mitis Iudex Dominus Iesus
De Heer Jezus, barmhartige rechter - Enkele aanpassingen van het kerkelijk wetboek aangaande het huwelijksrecht
(15 augustus 2015)
van 15 aug. 2015, dat per 8 dec. 2015 van kracht is.

Een mondeling contentieus proces vindt in eerste instantie plaats ten overstaan van één rechter, volgens can. 1424.

Zie ook:

Toegevoegd (onderstreept) conform de bepalingen van Paus Franciscus met het Motu Proprio Paus Franciscus - Motu Proprio
Mitis Iudex Dominus Iesus
De Heer Jezus, barmhartige rechter - Enkele aanpassingen van het kerkelijk wetboek aangaande het huwelijksrecht
(15 augustus 2015)
van 15 aug. 2015, dat per 8 dec. 2015 van kracht is.

§ 1 Naast datgene wat in can. 1504 opgesomd wordt, moet het verzoekschrift waardoor een geschil ingeleid wordt:

  1. bondig, volledig en helder de feiten uiteenzetten waarop de verzoeken van de eiser steunen;
  2. de bewijzen waarmee de eiser de feiten bedoelt te staven en die hij niet tegelijk kan aanvoeren, zó aanduiden dat zij onmiddellijk door de rechter verzameld kunnen worden.

§ 2 Bij het verzoekschrift moeten, tenminste in een authentiek afschrift, de documenten gevoegd worden waarop het verzoek steunt.

Zie ook:

Toegevoegd (onderstreept) conform de bepalingen van Paus Franciscus met het Motu Proprio Paus Franciscus - Motu Proprio
Mitis Iudex Dominus Iesus
De Heer Jezus, barmhartige rechter - Enkele aanpassingen van het kerkelijk wetboek aangaande het huwelijksrecht
(15 augustus 2015)
van 15 aug. 2015, dat per 8 dec. 2015 van kracht is.

§ 1 Indien een poging tot verzoening volgens can. 1446, § 2 zonder gevolg gebleven is, dient de rechter, indien hij meent dat het verzoekschrift op enige grond steunt, binnen drie dagen, bij decreet, toegevoegd achter het verzoekschrift zelf, te bevelen dat een exemplaar van het verzoek aan de gedaagde partij betekend wordt, waarbij hij haar de mogelijkheid biedt om binnen de vijftien dagen een schriftelijk antwoord te zenden naar de kanselarij van de rechtbank.

§ 2 Deze betekening heeft de gevolgen van een gerechtelijke dagvaarding, waarover in can. 1512.

Zie ook:

Toegevoegd (onderstreept) conform de bepalingen van Paus Franciscus met het Motu Proprio Paus Franciscus - Motu Proprio
Mitis Iudex Dominus Iesus
De Heer Jezus, barmhartige rechter - Enkele aanpassingen van het kerkelijk wetboek aangaande het huwelijksrecht
(15 augustus 2015)
van 15 aug. 2015, dat per 8 dec. 2015 van kracht is.

Indien de excepties van de gedaagde partij het vereisen, dient de rechter voor de eisende partij vooraf een termijn vast te stellen om te antwoorden, zodanig dat hij zelf uit de door beide partijen aangevoerde elementen een duidelijk inzicht krijgt in het voorwerp van het geschil.

Zie ook:

Toegevoegd (onderstreept) conform de bepalingen van Paus Franciscus met het Motu Proprio Paus Franciscus - Motu Proprio
Mitis Iudex Dominus Iesus
De Heer Jezus, barmhartige rechter - Enkele aanpassingen van het kerkelijk wetboek aangaande het huwelijksrecht
(15 augustus 2015)
van 15 aug. 2015, dat per 8 dec. 2015 van kracht is.

§ 1 Na het verstrijken van de termijnen waarover in de canones 1659 en 1660, dient de rechter na bestudering van de akten de formulering van het geschilpunt te bepalen; daarna dient hij voor een rechtszitting, die binnen dertig dagen gehouden moet worden, allen te dagvaarden die hierbij aanwezig moeten zijn, met daarbij voor de partijen de formulering van het geschilpunt.

§ 2 In de dagvaarding dienen de partijen ervan op de hoogte gebracht te worden dat zij ten minste drie dagen vóór de rechtszitting een bondige, schriftelijke toelichting aan de rechtbank kunnen voorleggen om hun beweringen te staven.

Zie ook:

Toegevoegd (onderstreept) conform de bepalingen van Paus Franciscus met het Motu Proprio Paus Franciscus - Motu Proprio
Mitis Iudex Dominus Iesus
De Heer Jezus, barmhartige rechter - Enkele aanpassingen van het kerkelijk wetboek aangaande het huwelijksrecht
(15 augustus 2015)
van 15 aug. 2015, dat per 8 dec. 2015 van kracht is.

Op de rechtszitting worden in de eerste plaats de vragen behandeld waarover in de canones 1459-1464.

Zie ook:

Toegevoegd (onderstreept) conform de bepalingen van Paus Franciscus met het Motu Proprio Paus Franciscus - Motu Proprio
Mitis Iudex Dominus Iesus
De Heer Jezus, barmhartige rechter - Enkele aanpassingen van het kerkelijk wetboek aangaande het huwelijksrecht
(15 augustus 2015)
van 15 aug. 2015, dat per 8 dec. 2015 van kracht is.

§ 1 De bewijzen worden op de rechtszitting verzameld, behoudens het voorschrift van can. 1418.

§ 2 Een partij en haar advocaat kunnen het verhoor van de overige partijen, de getuigen en de deskundigen bijwonen.

Zie ook:

Toegevoegd (onderstreept) conform de bepalingen van Paus Franciscus met het Motu Proprio Paus Franciscus - Motu Proprio
Mitis Iudex Dominus Iesus
De Heer Jezus, barmhartige rechter - Enkele aanpassingen van het kerkelijk wetboek aangaande het huwelijksrecht
(15 augustus 2015)
van 15 aug. 2015, dat per 8 dec. 2015 van kracht is.

De antwoorden van partijen, de getuigen en de deskundigen, en de verzoeken en excepties van de advocaten moeten door de notarius op schrift gesteld worden, maar summier en daarvan alleen wat tot het wezen van het geschil behoort, en moeten ondertekend worden door degenen die de verklaring afleggen.

Zie ook:

Toegevoegd (onderstreept) conform de bepalingen van Paus Franciscus met het Motu Proprio Paus Franciscus - Motu Proprio
Mitis Iudex Dominus Iesus
De Heer Jezus, barmhartige rechter - Enkele aanpassingen van het kerkelijk wetboek aangaande het huwelijksrecht
(15 augustus 2015)
van 15 aug. 2015, dat per 8 dec. 2015 van kracht is.

De bewijzen die niet in het verzoek of het antwoord aangevoerd of gevraagd zijn, kan de rechter alleen volgens can. 1452 aanvaarden; maar na het verhoren van zelfs maar één getuige, kan de rechter alleen volgens can. 1600 tot het aanvoeren van nieuwe bewijzen beslissen.

Zie ook:

Toegevoegd (onderstreept) conform de bepalingen van Paus Franciscus met het Motu Proprio Paus Franciscus - Motu Proprio
Mitis Iudex Dominus Iesus
De Heer Jezus, barmhartige rechter - Enkele aanpassingen van het kerkelijk wetboek aangaande het huwelijksrecht
(15 augustus 2015)
van 15 aug. 2015, dat per 8 dec. 2015 van kracht is.

Indien op de rechtszitting niet alle bewijzen verzameld konden worden, dient een tweede rechtszitting vastgesteld te worden.

Zie ook:

Toegevoegd (onderstreept) conform de bepalingen van Paus Franciscus met het Motu Proprio Paus Franciscus - Motu Proprio
Mitis Iudex Dominus Iesus
De Heer Jezus, barmhartige rechter - Enkele aanpassingen van het kerkelijk wetboek aangaande het huwelijksrecht
(15 augustus 2015)
van 15 aug. 2015, dat per 8 dec. 2015 van kracht is.

Na het verzamelen van de bewijzen, vindt op dezelfde rechtszitting de mondelinge bespreking plaats.

Zie ook:

Toegevoegd (onderstreept) conform de bepalingen van Paus Franciscus met het Motu Proprio Paus Franciscus - Motu Proprio
Mitis Iudex Dominus Iesus
De Heer Jezus, barmhartige rechter - Enkele aanpassingen van het kerkelijk wetboek aangaande het huwelijksrecht
(15 augustus 2015)
van 15 aug. 2015, dat per 8 dec. 2015 van kracht is.

§ 1 Tenzij uit de bespreking blijkt dat het onderzoek in de zaak aangevuld moet worden, of tenzij iets anders aan het licht treedt dat verhindert het vonnis op de voorgeschreven wijze uit te spreken, dient de rechter na afloop van de rechtszitting de zaak onmiddellijk in afzondering te beslissen; het beschikkend gedeelte van het vonnis dient ten overstaan van de partijen voorgelezen te worden.

§ 2 De rechtbank kan echter omwille van de moeilijkheid van de zaak of om een andere goede reden de beslissing uitstellen tot de vijfde nuttige dag.

§ 3 De volledige tekst van het vonnis met vermelding van de argumenten dient zo spoedig mogelijk, gewoonlijk binnen vijftien dagen, aan de partijen betekend te worden.

Zie ook:

Toegevoegd (onderstreept) conform de bepalingen van Paus Franciscus met het Motu Proprio Paus Franciscus - Motu Proprio
Mitis Iudex Dominus Iesus
De Heer Jezus, barmhartige rechter - Enkele aanpassingen van het kerkelijk wetboek aangaande het huwelijksrecht
(15 augustus 2015)
van 15 aug. 2015, dat per 8 dec. 2015 van kracht is.

Indien de rechtbank van beroep bevindt dat in een lagere instantie van het geding een mondeling contentieus geding aangewend is in gevallen door het recht uitgesloten, dient zij de nietigheid van het vonnis te verklaren en de zaak terug te verwijzen naar de rechtbank die het vonnis geveld heeft.

Zie ook:

Toegevoegd (onderstreept) conform de bepalingen van Paus Franciscus met het Motu Proprio Paus Franciscus - Motu Proprio
Mitis Iudex Dominus Iesus
De Heer Jezus, barmhartige rechter - Enkele aanpassingen van het kerkelijk wetboek aangaande het huwelijksrecht
(15 augustus 2015)
van 15 aug. 2015, dat per 8 dec. 2015 van kracht is.

Voor het overige dienen, wat de procesvoering betreft, de voorschriften in acht genomen te worden van de canones over het gewoon contentieus geding. De rechtbank kan echter bij een decreet, voorzien van motieven, afwijken van de procedurele normen die niet voor de geldigheid vastgesteld zijn, teneinde, met behoud van de rechtvaardigheid, een snel verloop te bevorderen.

Zie ook:

Toegevoegd (onderstreept) conform de bepalingen van Paus Franciscus met het Motu Proprio Paus Franciscus - Motu Proprio
Mitis Iudex Dominus Iesus
De Heer Jezus, barmhartige rechter - Enkele aanpassingen van het kerkelijk wetboek aangaande het huwelijksrecht
(15 augustus 2015)
van 15 aug. 2015, dat per 8 dec. 2015 van kracht is.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 20 mei 2022

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test