• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De behandeling vangt aan door de dagvaarding; zij eindigt echter niet alleen door de uitspraak van het eindvonnis, maar ook op andere door het recht vooraf bepaalde wijzen.

Indien een partij in geschil sterft of van staat verandert of het ambt verlaat op grond waarvan zij optreedt:

  1. wordt, wanneer de afsluiting van het onderzoek in de zaak nog niet plaatsgevonden heeft, de behandeling opgeschort totdat de erfgenaam van de overledene of de opvolger of hij die er belang bij heeft, het geschil heropneemt;
  2. moet, wanneer de afsluiting van het onderzoek in de zaak plaatsgevonden heeft, de rechter verder gaan met het proces, met dagvaarding van de eventuele procurator, of anders van de erfgenaam van de overledene of van de opvolger.
Zie ook:

Vervallen (doorgehaald) en vervanging (onderstreept) conform de bepalingen van Paus Franciscus met het Motu Proprio Paus Franciscus - Motu Proprio
Mitis Iudex Dominus Iesus
De Heer Jezus, barmhartige rechter - Enkele aanpassingen van het kerkelijk wetboek aangaande het huwelijksrecht
(15 augustus 2015)
van 15 aug. 2015, dat per 8 dec. 2015 van kracht is.

§ 1 Indien de voogd of de curator of de procurator, die volgens can. 1481, §§1 en 3 noodzakelijk is, ophoudt met zijn zaak, wordt ondertussen de behandeling opgeschort.

§ 2 De rechter dient echter zo spoedig mogelijk een andere voogd of curator aan te stellen; een procurator voor het geschil echter kan hij aanstellen, indien de partij dit nagelaten heeft binnen een korte, door deze rechter bepaalde termijn.

Indien, zonder dat enig beletsel in de weg staat, gedurende zes maanden geen enkele proceshandeling door de partijen gesteld wordt, vervalt de behandeling. Een particuliere wet kan andere peremptoire termijnen bepalen.
Het verval bestaat van rechtswege en ten aanzien van allen, ook minderjarigen of anderen met minderjarigen gelijkgesteld, en moet tevens van ambtswege verklaard worden, behoudens het recht om schadevergoeding te eisen van de voogden, curatoren, beheerders en procuratoren, die niet bewezen hebben vrij te zijn van schuld.
Het verval doet de akten van het proces tenietgaan, niet echter de akten van de zaak; integendeel, deze kunnen ook in een andere behandeling gelden, mits de zaak tussen dezelfde personen en over dezelfde aangelegenheid gaat; maar wat derden betreft, hebben zij geen andere waarde dan die van documenten.
Elk van de partijen in geschil dient zelf de kosten van het vervallen geding te dragen, die zij gemaakt heeft.
§ 1 In elke staat en graad van het geding kan de eiser aan de behandeling verzaken; eveneens kunnen zowel de eiser als de gedaagde partij hetzij aan alle hetzij slechts aan enkele handelingen van het proces verzaken.

§ 2 Voogden en beheerders van rechtspersonen behoeven, om te kunnen verzaken aan een behandeling, de raad of de toestemming van hen wier bijstand vereist is om de handelingen te stellen die de grenzen van gewoon beheer te buiten gaan.

§ 3 Een verzaking moet, om geldig te zijn, schriftelijk geschieden en door de partij of door haar procurator, voorzien evenwel van een bijzonder mandaat, ondertekend worden, meegedeeld aan de andere partij, door deze aanvaard of althans niet bestreden, en door de rechter toegestaan.

De door de rechter toegestane verzaking heeft voor de handelingen waaraan verzaakt is, dezelfde gevolgen als het verval van de behandeling en verplicht eveneens degene die verzaakt, om de kosten van de handelingen waaraan verzaakt is, te vergoeden.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 20 mei 2022

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test