• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Een rechter kan geen enkele zaak behandelen, tenzij een aanvraag in overeenstemming met de canones ingediend is door degene die er belang bij heeft, of door de promotor van het recht.
Wie iemand wil dagen, moet bij de bevoegde rechter een verzoekschrift indienen, waarin het voorwerp van het geschil voorgelegd wordt, en de diensten van de rechter ingeroepen.
§ 1 De rechter kan een mondelinge aanvraag toestaan, telkens wanneer ofwel de eiser verhinderd is een verzoekschrift in te dienen ofwel de zaak gemakkelijk te onderzoeken is en van minder belang.

§ 2 In beide gevallen echter dient de rechter de notarius op te dragen een schriftelijke akte op te maken, die aan de eiser voorgelezen moet worden en door hem goedgekeurd, en die voor alle rechtsgevolgen in de plaats treedt van een door de eiser geschreven verzoekschrift.

Het verzoekschrift, waardoor het geschil ingeleid wordt, moet:

 1. uitdrukken voor welke rechter de zaak ingeleid wordt, wat geëist wordt en van wie het geëist wordt;
 2. aangeven op welk recht de eiser steunt en tenminste in het algemeen op welke feiten en bewijzen, om datgene te verkrijgen wat hij beweert;
 3. door de eiser of door diens procurator ondertekend worden, met vermelding van dag, maand en jaar, alsook van de plaats waar de eiser of diens procurator wonen, of gezegd hebben met het oog op het ontvangen van de akten te verblijven;
 4. het domicilie of quasi-domicilie van de gedaagde partij aangeven.
Zie ook:

Toegevoegd (onderstreept) conform de bepalingen van Paus Franciscus met het Motu Proprio Paus Franciscus - Motu Proprio
Mitis Iudex Dominus Iesus
De Heer Jezus, barmhartige rechter - Enkele aanpassingen van het kerkelijk wetboek aangaande het huwelijksrecht
(15 augustus 2015)
van 15 aug. 2015, dat per 8 dec. 2015 van kracht is.

§ 1 De enige rechter in de zaak of de voorzitter van de collegiale rechtbank moeten, nadat zij bevonden hebben zowel dat de zaak tot hun bevoegdheid behoort als dat de eiser wettig niet onbekwaam is om een geding te voeren, bij decreet zo spoedig mogelijk het verzoekschrift of aanvaarden of verwerpen.

§ 2 Het verzoekschrift kan alleen verworpen worden:

 1. indien de rechter of de rechtbank onbevoegd is;
 2. indien het zonder twijfel vaststaat dat de eiser wettig onbekwaam is om een geding te voeren;
 3. indien de voorschriften van can. 1504, nrs.1-3 niet in acht genomen zijn;
 4. indien met zekerheid uit het verzoekschrift zelf blijkt dat de aanvraag elke grond mist en geen mogelijkheid bestaat dat enige grond uit het proces te voorschijn komt.
§ 3 Indien het verzoekschrift verworpen is omwille van gebreken die hersteld kunnen worden, kan de eiser een op de voorgeschreven wijze opgesteld nieuw verzoekschrift bij dezelfde rechter andermaal indienen.

§ 4 Tegen de verwerping van een verzoekschrift komt het een partij steeds onverminderd toe binnen de nuttige tijd van tien dagen een met reden omkleed beroep in te stellen ofwel bij de rechtbank van beroep ofwel bij het college, indien het verzoekschrift door de voorzitter verworpen is; de vraag van de verwerping moet wel zo spoedig mogelijk beslecht worden.

Indien de rechter binnen een maand vanaf het indienen van het verzoekschrift geen decreet uitgevaardigd heeft waardoor hij het verzoekschrift volgens can. 1505 aanvaardt of verwerpt, kan de partij die er belang bij heeft, aandringen dat de rechter zijn taak vervult; indien de rechter niettemin het zwijgen bewaart, dient, na het ongebruikt verstrijken van tien dagen sedert het aandringen, het verzoekschrift als aanvaard beschouwd te worden.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 20 mei 2022

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test