• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
§ 1 Een eed, dit is de aanroeping van de goddelijke Naam tot getuige van de waarheid, kan niet afgelegd worden tenzij in waarheid, oordeel en gerechtigheid.

§ 2 Een eed die de canones vereisen of toelaten, kan niet geldig afgelegd worden door een gevolmachtigde.

§ 1 Wie vrijwillig zweert iets te zullen doen, is door een bijzondere verplichting van godsdienstigheid gehouden te vervullen wat hij onder ede bekrachtigd heeft.

§ 2 Een eed die afgedwongen werd door bedrog, geweld of ernstige vrees, is van rechtswege nietig.

§ 1 Een eed waarin iets beloofd wordt, volgt de aard en de voorwaarden van de daad waaraan hij toegevoegd wordt.

§ 2 Als de eed toegevoegd wordt aan een daad die rechtstreeks strekt tot schade van anderen of tot nadeel van het openbaar welzijn of van het eeuwig heil, verkrijgt deze daad hierdoor geen enkele bekrachtiging.

De verplichting, tot stand gekomen door een eed waarin iets beloofd wordt, houdt op te bestaan:
  1. als zij kwijtgescholden wordt door degene in wiens voordeel de eed afgelegd was;
  2. als de zaak die onder ede bekrachtigd werd een substantiële verandering ondergaat of als zij, tengevolge van gewijzigde omstandigheden, ofwel slecht wordt ofwel volkomen onverschillig ofwel tenslotte een groter goed verhindert;
  3. als de beweegredenen of de voorwaarde waaronder de eed eventueel afgelegd is, ontbreekt;
  4. door dispensatie of door omzetting, volgens can. 1203.
Wie een gelofte kan opschorten, ervan dispenseren of haar kan omzetten, heeft dezelfde macht en op dezelfde wijze ten aanzien van een eed waarin iets beloofd wordt; maar als de dispensatie van de eed tot nadeel strekt van anderen die weigeren de verplichting kwijt te schelden, kan alleen de Apostolische Stoel van de eed dispenseren.
Een eed moet strikt geïnterpreteerd worden volgens het recht en volgens de bedoeling van degene die de eed aflegt, of, indien deze bedrieglijk handelt, volgens de bedoeling van degene ten overstaan van wie de eed afgelegd wordt.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 20 mei 2022

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test