• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
§ 1 Een man kan voor de voltooiing van zijn zestiende levensjaar en een vrouw evenzo voor de voltooiing van haar veertiende levensjaar niet geldig in het huwelijk treden.

§ 2 De bisschoppenconferentie mag een hogere leeftijd voor de geoorloofde viering van het huwelijk vaststellen.

§ 1 Voorafgaande en blijvende impotentie tot geslachtsgemeenschap, hetzij bij de man hetzij bij de vrouw, hetzij absoluut hetzij relatief, maakt het huwelijk krachtens zijn aard zelf ongeldig

§ 2 Indien het beletsel van impotentie twijfelachtig is, hetzij door een rechtstwijfel hetzij door een twijfel over feiten, mag het huwelijk niet verhinderd worden noch, zolang deze twijfel bestaat, nietig verklaard worden.

§ 3 Onvruchtbaarheid maakt een huwelijk niet ongeoorloofd noch ongeldig, met inachtneming van het voorschrift van can. 1098.

§ 1 Wie door de band van een vorig huwelijk gebonden is, ook al is het niet voltrokken, waagt ongeldig een huwelijk.

§ 2 Al is een vorig huwelijk nietig of om welke reden ook ontbonden, toch is het niet toegestaan een ander huwelijk te sluiten, voordat de nietigheid of ontbinding van het vorige wettig en zeker vaststaat.

§ 1 Het huwelijk tussen twee personen van wie de ene gedoopt is in de katholieke Kerk of in haar is opgenomen en haar niet bij formele akt verlaten heeft, en van wie de andere niet gedoopt is, is ongeldig.

§ 2 Van dit beletsel mag niet gedispenseerd worden, tenzij de voorwaarden vervuld zijn waarover in de canones 1125 en 1126.

§ 3 Wanneer een partij ten tijde van het sluiten van het huwelijk algemeen als gedoopt beschouwd werd of haar doopsel twijfelachtig was, moet overeenkomstig can. 1060 de geldigheid van het huwelijk gepresumeerd worden, totdat zeker bewezen wordt dat de ene partij gedoopt is, de andere niet gedoopt.

Wie heilige Wijdingen ontvangen hebben, wagen ongeldig een Huwelijk.
Wie gebonden zijn door een publieke gelofte van kuisheid, voor het leven afgelegd in een religieus instituut, wagen ongeldig een Huwelijk.

Tussen een man en een vrouw die ontvoerd is, of die ten minste vastgehouden wordt met de bedoeling met haar een huwelijk te sluiten, kan geen Huwelijk tot stand komen tenzij daarna de vrouw, van haar ontvoerder gescheiden en op een veilige en vrije plaats gebracht, vrijwillig het Huwelijk kiest.

§ 1 Wie, met de bedoeling in het Huwelijk te treden met een bepaald persoon, diens huwelijkspartner of de eigen huwelijkspartner gedood heeft, waagt ongeldig dit Huwelijk.

§ 2 Ook zij wagen ongeldig met elkaar een Huwelijk, die in onderlinge fysieke of morele samenwerking een huwelijkspartner gedood hebben.

§ 1 Bij bloedverwantschap in de rechte lijn is het Huwelijk nietig tussen alles ascendenten en descendenten, zowel wettige als natuurlijke.

§ 2 In de zijlijn is het Huwelijk nietig tot en met de vierde graad.

§ 3 Het beletsel van bloedverwantschap wordt niet verveelvoudigd.

§ 4 Nooit mag een Huwelijk toegelaten worden, indien nog enige twijfel bestaat of partijen bloedverwant zijn in een of andere graad van de rechte lijn of in de tweede graad van de zijlijn.

Aanverwantschap in de rechte lijn maakt het Huwelijk in elke graad ongeldig.
Het beletsel van publieke eerbaarheid ontstaat uit een ongeldig Huwelijk, na aanvang van het gemeenschappelijk leven, of uit een algemeen gekend of publiek concubinaat; en het maakt het Huwelijk ongeldig in de eerste graad van de rechte lijn tussen de man en de bloedverwanten van de vrouw, en omgekeerd.
Wie door wettelijke verwantschap voortvloeiend uit adoptie in de rechte lijn of in de tweede graad van de zijlijn verbonden zijn, kunnen niet geldig een Huwelijk sluiten met elkaar.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 20 mei 2022

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test