• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
§ 1 Volgens een erkend gebruik van de Kerk mag iedere priester die een Mis celebreert of concelebreert, een stipendiumgave aanvaarden om de Mis voor een bepaalde intentie op te dragen.
§ 2 De priesters wordt dringend aanbevolen, ook als ze geen stipendium hebben ontvangen, toch de Mis ter intentie van de christengelovigen te celebreren, vooral van degenen die behoeftig zijn.
De christengelovigen die een stipendium aanbieden om de Mis voor hun intentie te laten celebreren, dragen bij tot het welzijn van de Kerk en nemen met die gave deel aan haar zorg om bedienaars en werken te ondersteunen.
Van misstipendia moet zelfs elke schijn van handel of winstbejag volstrekt geweerd worden.
Onderscheiden Missen moeten opgedragen worden voor de intenties van degenen voor wie afzonderlijk een stipendium, al is het gering, aangeboden en aanvaard is.
Wie de verplichting heeft een Mis te celebreren en op te dragen voor de intentie van degenen die een stipendium gegeven hebben, blijft hiertoe gehouden, ook al zijn de ontvangen stipendia buiten zijn schuld verloren gegaan.
Als een som geld aangeboden wordt om Missen op te dragen zonder aanduiding van het aantal te celebreren Missen, wordt het aantal berekend volgens het stipendium dat bepaald is op de plaats waar de gever verblijft, tenzij wettig verondersteld moet worden dat zijn intentie anders geweest is.
§ 1 Een priester die op dezelfde dag meerdere Missen celebreert, kan die elk afzonderlijk opdragen voor de intentie waarvoor het stipendium aangeboden is, met die bepaling echter dat hij, behalve op Kerstmis, slechts voor één Mis het stipendium voor zichzelf mag houden; de andere moet hij afstaan voor de doeleinden door de Ordinaris voorgeschreven, waarbij een of andere vergoeding op een andere titel weliswaar toegestaan blijft.
§ 2 Een priester die op dezelfde dag een tweede Mis concelebreert, kan hiervoor op geen enkele titel een stipendium ontvangen.

§ 1 Aan het provinciaal Concilie of de bisschoppenvergadering van een kerkprovincie komt het toe om voor de gehele provincie per decreet te bepalen hoeveel men als stipendium moet aanbieden voor het celebreren en opdragen van een Mis, en het is een priester niet geoorloofd een hoger bedrag te eisen; het is hem wel toegestaan een spontaan aangeboden stipendium te aanvaarden dat hoger is dan het vastgestelde, en ook een dat lager is.

§ 2 Waar een dergelijk decreet ontbreekt, moet de gewoonte die in het bisdom geldt, in acht genomen worden.

§ 3 Ook de leden van alle religieuze instituten moeten zich houden aan dit decreet of de plaatselijke gewoonte waarover in §§1 en 2.

Niemand is het geoorloofd om meer stipendia te aanvaarden voor door hemzelf op te dragen Missen dan waaraan hij binnen het jaar kan voldoen.
Indien in bepaalde kerken of kapellen meer Missen aangevraagd worden dan ter plaatse gecelebreerd kunnen worden, mogen ze elders opgedragen worden, tenzij de gevers uitdrukkelijk het tegendeel te kennen hebben gegeven.
§ 1 Wie het celebreren van Missen voor intenties aan anderen wil toevertrouwen, moet deze zo spoedig mogelijk aan priesters naar eigen keuze toevertrouwen, op voorwaarde dat hen voor hem vaststaat dat zij volstrekt betrouwbaar zijn; hij moet het gekregen stipendium integraal overdragen, tenzij met zekerheid vaststaat dat hetgeen de in het bisdom verplichte som overschrijdt, met het oog op zijn persoon gegeven is; ook is hij verplicht zorg te dragen voor het celebreren van de Missen, totdat hij bericht ontvangen heeft dat zowel de verplichting aanvaard als het stipendium ontvangen is.
§ 2 De tijd waarbinnen Missen gecelebreerd moeten zijn, begint op de dag waarop de priester die deze zal celebreren, de intenties heeft ontvangen, tenzij anders vaststaat.
§ 3 Degenen die aan anderen het celebreren van Missen toevertrouwen, moeten zonder uitstel in een boek aantekenen zowel de Missen die ze aanvaard hebben als die welke ze aan anderen doorgegeven hebben, met vermelding ook van de stipendia hiervoor.
§ 4 Iedere priester moet nauwkeurig de Missen aantekenen die hij aanvaard heeft om te celebreren en die waaraan hij reeds voldaan heeft.
Alle beheerders en iedere beheerder afzonderlijk van goederen met vrome bestemming of zij die hoe dan ook verplicht zijn voor het celebreren van Missen zorg te dragen, hetzij clerici hetzij leken, moeten de verplichtingen tot Missen waaraan binnen een jaar nog niet voldaan is, aan hun Ordinarissen overdragen op de wijze door dezen te bepalen.
De plicht en het recht om erover te waken dat aan de verplichtingen tot Missen voldaan wordt, komt in kerken van de seculiere clerus toe aan de plaatselijke Ordinaris en in kerken van religieuze instituten of sociëteiten van apostolisch leven aan hun Oversten.
§ 1 De pastoor en de rector van een kerk of van een andere godsdienstige plaats waar gewoonlijk misstipendia in ontvangst genomen worden, moeten een speciaal boek bezitten waarin ze nauwkeurig aantekenen het aantal te celebreren Missen, de intentie, de stipendiumgave en de uitvoering ervan.

§ 2 De Ordinaris is verplicht jaarlijks deze boeken persoonlijk of door anderen te inspecteren.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 20 mei 2022

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test