• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
§ 1 De bedienaar, die in de persoon van Christus het Sacrament van de Eucharistie kan voltrekken, is alleen de geldig gewijde priester.

§ 2 Geoorloofd viert de priester de Eucharistie, indien een canonieke wet hem dit niet ontzegt, met inachtneming van de voorschriften van de hierna volgende canones.

De priester mag de Mis opdragen tot intentie van allen, zowel levenden als overledenen.
De priesters kunnen de Eucharistie concelebreren, tenzij het nut van de christengelovigen anders vereist of aanbeveelt; het staat iedereen niettemin volledig vrij de Eucharistie afzonderlijk te celebreren, maar niet op het moment waarop in dezelfde kerk of kapel een concelebratie plaatsvindt.
Een priester moet tot celebreren toegelaten worden, ook al is hij aan de rector van de kerk niet bekend, mits hij van zijn Ordinaris of Overste een aanbevelingsbrief kan voorleggen, die zeker nog geen jaar te voren uitgereikt is, of ook als men wijselijk mag veronderstellen dat celebreren hem niet ontzegd is.
De priesters, dienen dikwijls te celebreren, steeds indachtig dat in het mysterie van het eucharistisch Offer het werk van de verlossing voortdurend voltrokken wordt; het wordt zelfs ten zeerste aanbevolen dagelijks te celebreren, aangezien het - ook als geen gelovigen aanwezig zijn - een handeling is van Christus en de Kerk, waarin de priesters hun voornaamste taak vervullen.
§ 1 Behalve in de gevallen waarin het volgens het recht geoorloofd is meerdere malen op dezelfde dag de Eucharistie te celebreren of te concelebreren, is het de priester niet geoorloofd meer dan éénmaal op een dag te celebreren.
§ 2 Als er gebrek aan priesters is, kan de plaatselijke Ordinaris toestaan dat priesters om een goede reden tweemaal op een dag celebreren, of zelfs, als de pastorale nood dit vereist, ook driemaal op zondagen en verplichte feestdagen.
Tenzij om een goede en verantwoorde reden mag een priester het eucharistisch Offer niet celebreren zonder de deelneming van ten minste een gelovige.
Het is diakens en leken niet toegestaan in de eucharistieviering gebeden, in het bijzonder het eucharistisch gebed, uit te spreken of handelingen te verrichten die eigen zijn aan de celebrerende priester.
Het is katholieke priesters verboden de Eucharistie te concelebreren samen met priesters of bedienaren van Kerken of kerkelijke gemeenschappen die niet in volledige gemeenschap zijn met de katholieke Kerk.
Een priester mag niet nalaten zich door gebed op passende wijze op de viering van het eucharistisch Offer voor te bereiden en na de beëindiging ervan God dank te zeggen.

§ 1 De gewone bedienaar van de heilige Communie is de Bisschop, de priester en de diaken.
§ 2 De buitengewone bedienaar van de heilige Communie is de acoliet alsook een andere christengelovige die volgens can. 230, § 3 daartoe is aangesteld.

§ 1 De plicht en het recht om de allerheiligste Eucharistie als Viaticum naar de zieken te brengen hebben de pastoor, de parochievicarissen, de cappellani en - voor allen die in hun huis zijn - de Overste van een communiteit in clericale religieuze instituten of in sociëteiten van apostolisch leven.
§ 2 In geval van nood of met ten minste verondersteld verlof van de pastoor, de cappellanus of de Overste, die nadien hiervan op de hoogte gesteld moet worden, moet iedere priester of andere bedienaar van de heilige Communie dit doen.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 20 mei 2022

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test