• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De bisschoppenconferentie, een blijvend instituut, is een groepering van Bisschoppen van een natie of van een bepaald gebied, die gezamenlijk bepaalde pastorale taken voor de christengelovigen van hun gebied uitoefenen, om het hogere goed dat de Kerk de mensen aanreikt te bevorderen, vooral door vormen en methoden van apostolaat die aan de omstandigheden van tijd en plaats op geschikte wijze aangepast zijn, volgens het recht.
§ 1 Een bisschoppenconferentie omvat als algemene regel de leiders van alle particuliere Kerken van eenzelfde natie, volgens can. 450.

§ 2 Indien evenwel naar het oordeel van de Apostolische Stoel, na de diocesane Bisschoppen die het aangaat gehoord te hebben, persoonlijke of zakelijke omstandigheden dit raadzaam maken, kan een bisschoppenconferentie opgericht worden voor een gebied van een kleinere of grotere omvang, zodat zij ofwel alleen de Bisschoppen van enige in een bepaald gebied gevestigde particuliere Kerken omvat ofwel de leiders van in verschillende naties particuliere Kerken; het komt aan de Apostolische Stoel toe bijzondere normen vast te stellen voor elk van deze.

§ 1 Het komt alleen aan het hoogste kerkelijk gezag toe, na de Bisschoppen die het aangaat gehoord te hebben, bisschoppenconferenties op te richten, op te heffen of er veranderingen in aan te brengen.

§ 2 Een wettig opgerichte bisschoppenconferentie bezit van rechtswege rechtspersoonlijkheid.

§ 1 Tot een bisschoppenconferentie behoren van rechtswege alle diocesane Bisschoppen in het gebied en zij die door het recht met hen gelijkgesteld zijn, en evenzo de Bisschoppen-coadjutoren, de hulpbisschoppen en de overige titulaire Bisschoppen die in hetzelfde gebied een hun door de Apostolische Stoel of door de bisschoppenconferentie opgedragen bijzondere taak vervullen; ook de Ordinarissen van een andere ritus kunnen uitgenodigd worden, zo echter dat zij alleen raadgevende stem hebben, tenzij de statuten van de bisschoppenconferentie iets anders bepalen.

§ 2 De overige titulaire Bisschoppen alsook een Gezant van de Paus zijn niet van rechtswege leden van een bisschoppenconferentie.

Elke bisschoppenconferentie dient haar door de Apostolische Stoel te beoordelen statuten op te stellen, waarin onder andere de te houden plenaire vergaderingen van de conferentie geregeld worden, en waarin voorzien wordt in een permanente raad van Bisschoppen en een algemeen secretariaat van de conferentie, alsook in andere taken en commissies die naar het oordeel van de conferentie het best bijdragen tot het bereiken van het doel.
§ 1 Elke bisschoppenconferentie dient een voorzitter te kiezen, te bepalen wie bij wettige verhindering van de voorzitter het ambt van vice-voorzitter vervult, en een algemeen secretaris aan te wijzen, volgens de statuten.

§ 2 De voorzitter van de conferentie, en bij diens wettige verhindering de vice-voorzitter, zit niet alleen de plenaire vergaderingen van de bisschoppenconferentie voor, maar ook de permanente raad.

De plenaire vergaderingen van een bisschoppenconferentie dienen ten minste elk jaar één keer gehouden te worden, en bovendien zo dikwijls als bijzondere omstandigheden dit vereisen, volgens de voorschriften van de statuten.
§ 1 Beslissende stem in de plenaire vergaderingen van de bisschoppenconferentie komt van rechtswege toe aan de diocesane Bisschoppen en aan hen die door het recht met hen gelijkgesteld worden, en ook aan de Bisschoppen-coadjutoren.

§ 2 Aan de hulpbisschoppen en de overige titulaire Bisschoppen die tot de bisschoppenconferentie behoren, komt beslissende of raadgevende stem toe overeenkomstig de voorschriften van de statuten van de conferentie; onverminderd echter dient te blijven dat alleen aan hen over wie in § 1, een beslissende stem toekomt, wanneer het gaat over het opstellen of veranderen van de statuten.

§ 1 De bisschoppenconferentie kan slechts algemene decreten uitvaardigen in zaken waarin het universeel recht dit voorgeschreven heeft, of een bijzondere opdracht van de Apostolische Stoel dit hetzij uit eigen beweging hetzij op verzoek van de conferentie zelf bepaald heeft.

§ 2 De decreten waarover in § 1, moeten, om geldig uitgevaardigd te worden in een plenaire vergadering, door ten minste twee derde van de stemmen van de Kerkleiders die met beslissende stem tot de conferentie behoren, gedragen worden, en krijgen geen kracht van verplichting tenzij zij, na beoordeling door de Apostolische Stoel, wettig afgekondigd zijn.

§ 3 De wijze van afkondiging en het tijdstip waarop de decreten van kracht worden, worden door de bisschoppenconferentie zelf bepaald.

§ 4 In gevallen waarin noch het universeel recht noch een bijzondere opdracht van de Apostolische Stoel de macht waarover in § 1, aan de bisschoppenconferentie verleend heeft, blijft de bevoegdheid van iedere diocesane Bisschop afzonderlijk onverminderd behouden, en de conferentie of haar voorzitter kan niet namens alle Bisschoppen handelen, tenzij alle Bisschoppen, en wel ieder afzonderlijk, hun toestemming gegeven hebben.

Na de beëindiging van een plenaire vergadering van de bisschoppenconferentie dienen door de voorzitter een verslag van de handelingen van de conferentie alsook haar decreten aan de Apostolische Stoel toegezonden te worden, zowel opdat deze kennis kan nemen van de handelingen alsook opdat de decreten, als die er zijn, door hem beoordeeld kunnen worden.
Het is de taak van de permanente raad van Bisschoppen ervoor zorg te dragen dat de in de plenaire vergadering van de conferentie te behandelen zaken voorbereid worden en de in de plenaire vergadering genomen beslissingen naar behoren tot uitvoering gebracht worden; de raad heeft ook de taak andere aangelegenheden af te handelen, die hem volgens de statuten toevertrouwd zijn.
Het is de taak van het algemeen secretariaat:
  1. een verslag te maken van de handelingen en decreten van een plenaire vergadering van de conferentie en ook van de handelingen van de permanente raad van Bisschoppen, en dit aan alle leden van de conferentie te doen toekomen, en eveneens andere akten op schrift te stellen die het secretariaat in opdracht van de voorzitter van de conferentie of van de permanente raad moet opstellen;
  2. de aangrenzende bisschoppenconferenties de akten en documenten te doen toekomen die de conferentie in plenaire vergadering of de permanente raad van Bisschoppen besloten heeft aan hen toe te zenden.
§ 1 De betrekkingen tussen de bisschoppenconferenties, vooral de meer naburige, dienen behartigd te worden om het hogere goed te bevorderen en veilig te stellen.

§ 2 Telkens echter wanneer conferenties handelingen stellen of betrekkingen aangaan die een internationale vorm aannemen, moet de Apostolische Stoel gehoord worden.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 20 mei 2022

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test