• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
§ 1 Een plenair concilie, voor alle particuliere Kerken namelijk van dezelfde bisschoppenconferentie, dient gehouden te worden zo dikwijls dit de bisschoppenconferentie zelf, met goedkeuring van de Apostolische Stoel, noodzakelijk of nuttig lijkt.

§ 2 De in § 1 vastgestelde norm geldt ook voor een provinciaal concilie te houden in een kerkprovincie waarvan de grenzen met het grondgebied van de natie samenvallen.

§ 1 Een provinciaal concilie voor de verschillende particuliere Kerken van dezelfde kerkprovincie dient gehouden te worden zo dikwijls dit naar het oordeel van de meerderheid van de diocesane Bisschoppen van de provincie geschikt lijkt, behoudens can. 439, § 2.

§ 2 Wanneer de metropolitane zetel vacant is, mag er geen provinciaal concilie bijeengeroepen worden.

Het is de taak van de bisschoppenconferentie:
 1. een plenair concilie bijeen te roepen;
 2. binnen het grondgebied van de bisschoppenconferentie een plaats te kiezen voor het te houden concilie;
 3. onder de diocesane Bisschoppen een voorzitter van het plenaire concilie te kiezen, die door de Apostolische Stoel goedgekeurd moet worden;
 4. de agenda en de te behandelen onderwerpen vast te stellen, het begin en de duur van het plenaire concilie te bepalen, het te verplaatsen, te verlengen en te beëindigen.
Het is, met toestemming van de meerderheid van de suffragane Bisschoppen, de taak van de Metropoliet:
 1. een provinciaal concilie bijeen te roepen;
 2. binnen het grondgebied van de provincie een plaats te kiezen voor het te houden provinciaal concilie;
 3. de agenda en de te behandelen onderwerpen vast te stellen, het begin en de duur van het provinciaal concilie te bepalen, het te verplaatsen, te verlengen en te beëindigen.
§ 2 Het is de taak van de Metropoliet en, wanneer hij wettig verhinderd is, van de suffragane Bisschop die door de andere suffragane Bisschoppen gekozen is, het provinciaal concilie voor te zitten.

§ 1 Voor particuliere concilies moeten bijeengeroepen worden en hebben daarin het recht van beslissende stem:

 1. de diocesane Bisschoppen;
 2. de Bisschoppen-coadjutoren en hulpbisschoppen;
 3. andere titulaire Bisschoppen die in het gebied een bijzondere taak uitoefenen, hun door de Apostolische Stoel of de bisschoppenconferentie toevertrouwd.

§ 2 Voor particuliere concilies kunnen andere titulaire Bisschoppen opgeroepen worden, ook emeriti die in het gebied verblijven; dezen hebben dan het recht van beslissende stem.

§ 3 Voor particuliere concilies moeten opgeroepen worden met alleen raadgevende stem:

 1. de Vicarissen-generaal en de bisschoppelijke Vicarissen van alle particuliere Kerken van het gebied;
 2. de hogere Oversten van religieuze instituten en sociëteiten van apostolisch leven, wier aantal zowel voor mannen als vrouwen door de bisschoppenconferentie of door de bisschoppen van de provincie vastgesteld moet worden, respectievelijk gekozen door alle hogere Oversten van de instituten en sociëteiten die hun zetel in het gebied hebben;
 3. de rectoren van de kerkelijke en katholieke universiteiten alsook de decanen van de faculteiten van theologie en canoniek recht, die hun zetel in het gebied hebben;
 4. enkele rectoren van grootseminaries, wier aantal te bepalen is zoals in nr.2, gekozen door de rectoren van de seminaries die in het gebied gelegen zijn.

§ 4 Voor particuliere concilies kunnen opgeroepen worden, met alleen raadgevende stem, priesters en andere christengelovigen, zo echter dat hun aantal niet groter is dan de helft van degenen over wie in de §§1-3.

§ 5 Voor provinciale concilies dienen bovendien de kathedrale kapittels uitgenodigd te worden, en eveneens de priesterraad en de pastorale raad van elke particuliere Kerk, en wel zo dat elk daarvan twee van zijn leden zendt, die collegiaal door hen aangewezen zijn; zij hebben echter slechts raadgevende stem.

§ 6 Voor particuliere concilies kunnen, indien dit naar het oordeel van de bisschoppenconferentie voor een plenair concilie of naar dat van de Metropoliet samen met de suffragane Bisschoppen voor een provinciaal concilie nuttig is, ook anderen als gasten uitgenodigd worden.

§ 1. Allen die in particuliere concilies bijeengeroepen worden, moeten daar aanwezig zijn, tenzij zij door een rechtmatig beletsel weerhouden zijn, waarvan zij de voorzitter van het concilie in kennis moeten stellen.

§ 2 Zij die in particuliere concilies bijeengeroepen worden en daar beslissende stem hebben, kunnen, indien zij door een rechtmatig beletsel weerhouden zijn, een plaatsvervanger zenden; deze plaatsvervanger heeft slechts raadgevende stem.

Een particulier concilie draagt er voor zijn gebied zorg voor dat in de pastorale noden van het volk Gods voorzien wordt; en het bezit bestuursmacht, vooral wetgevende, zodat het, altijd behoudens het universeel recht van de Kerk, kan beslissen over wat geschikt lijkt voor de groei van het geloof, voor het regelen van de gemeenschappelijke pastorale activiteit, voor het ordenen van het zedelijk leven en voor het naleven, invoeren of beschermen van de gemeenschappelijke kerkelijke discipline.
Na de beëindiging van een particulier concilie dient de voorzitter ervoor te zorgen dat alle akten van het concilie naar de Apostolische Stoel gezonden worden; de door het concilie uitgevaardigde decreten mogen niet afgekondigd worden dan nadat zij door de Apostolische Stoel beoordeeld zijn; het is de taak van het concilie zelf te bepalen op welke wijze de decreten afgekondigd worden en op welk tijdstip de afgekondigde decreten beginnen te verplichten.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 20 mei 2022

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test