• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
§ 1 Tenzij een particulier wet anders voorziet, dienen, terwijl de zaken voor de rechtbank behandeld worden, slechts diegenen in de rechtszaal aanwezig te zijn, van wie de wet of de rechter bepaald heeft dat zij noodzakelijk zijn voor de afhandeling van het proces.

§ 2 Een rechter kan alle bij het geding aanwezige personen die ernstig te kort geschoten zijn in de aan de rechtbank verschuldigde eerbied en gehoorzaamheid, met passende straffen tot de orde roepen, en bovendien kan hij advocaten en procuratoren ook schorsen in de uitoefening van hun ambt bij de kerkelijke rechtbanken.

Indien een te ondervragen persoon een taal spreekt die de rechter of partijen niet kennen, dient men gebruik te maken van een door de rechter aangewezen beëdigde tolk. Nochtans dienen de verklaringen in de oorspronkelijke taal op schrift gesteld te worden en dient hierbij een vertaling gevoegd te worden. Men dient ook van een tolk gebruik te maken, indien een persoon die stom of doof is, ondervraagd moet worden, tenzij de rechter eventueel verkiest dat op de door hem gestelde vragen schriftelijk geantwoord wordt.
§ 1 Alle gerechtelijke akten, zowel die welke de inhoud van de zaak betreffen, namelijk de akten van de zaak, als die welke tot de procesgang behoren, namelijk de procesakten, moeten op schrift gesteld worden.

§ 2 Elk blad van de akten dient genummerd en met een teken van authenticiteit gewaarborgd te worden.

Telkens wanneer de handtekening van partijen of getuigen in de gerechtelijke akten vereist is, en indien een partij of getuige niet kan of wil ondertekenen, dient dit in de akten zelf vermeld te worden, en terzelfdertijd dienen de rechter en de notarius te waarborgen dat de akte zelf woordelijk aan de partij of getuige voorgelezen is en dat de partij of getuige niet kon of wilde ondertekenen.
§ 1 In geval van beroep dient een kopie van de akten, waarvan de authenticiteit door de notarius gewaarborgd is, de hogere rechtbank toegezonden te worden.

§ 2 Indien de akten opgesteld zijn in een taal die de hogere rechtbank niet kent, dienen zij vertaald te worden in een andere taal die deze rechtbank wel kent, met de nodige voorzorgen dat de betrouwbaarheid van de vertaling vaststaat.

§ 1 Na beëindiging van het geding moeten de documenten die eigendom zijn van private personen teruggegeven worden, waarbij echter een kopie ervan bewaard wordt.

§ 2 Zowel aan de notarii als aan de kanselier is het verboden zonder opdracht van de rechter een kopie te verstrekken van de gerechtelijke akten en van documenten die voor het proces verworven zijn.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 20 mei 2022

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test