• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
§ 1 Wie fysiek geweld gebruikt tegen de Paus, loopt een excommunicatie van rechtswege op die aan de Apostolische Stoel voorbehouden is, waaraan, indien hij clericus is, overeenkomstig de ernst van het misdrijf een andere straf kan toegevoegd worden, wegzending uit de clericale staat niet uitgesloten.

§ 2 Wie dit misdrijf begaat tegen iemand die tot bisschop gewijd is, loopt een interdict van rechtswege op en, indien hij clericus is, tevens een suspensie van rechtswege.

§ 3 Wie fysiek geweld gebruikt tegen een clericus of religieus ter verachting van het geloof, de Kerk, de kerkelijke gezagsdragers of bedienaren, dient met een rechtvaardige straf gestraft te worden.

Met een rechtvaardige straf dient gestraft te worden:

  1. degene, die naast het geval waarover in can. 1364, § 1, een leer verkondigt die door de Paus of door een Oecumenisch Concilie veroordeeld is, of een leer waarover in can. 750, § 2 of in can. 752 hardnekkig afwijst en zijn mening na een vermaning door de Apostolische Stoel of de Ordinaris niet herroept;
  2. degene die anderszins niet gehoorzaamt aan de Apostolische Stoel, de Ordinaris of de Overste die iets op wettige wijze voorschrijft of verbiedt, en na een vermaning in de ongehoorzaamheid volhardt.
Zie ook:

Verwijzing in de tekst naar art. 750 § 2 (onderstreept) toegevoegd conform het Motu Proprio H. Paus Johannes Paulus II - Motu Proprio
Ad tuendam fidem
(18 mei 1998)
van 18 mei 1998.

 

Wie tegen een handeling van de Paus in beroep gaat bij het Oecumenisch Concilie of het Bisschoppencollege, dient met een censuur gestraft te worden.
Wie in het openbaar ofwel onderdanen aanzet tot vijandigheid of haat tegen de Apostolische Stoel of de Ordinaris wegens een handeling gesteld door een kerkelijk gezag of bediening, ofwel onderdanen oproept tot ongehoorzaamheid jegens dezen, dient met een interdict of met een andere rechtvaardige straffen gestraft te worden.
Wie lid wordt van een vereniging die tegen de Kerk ageert, dient met een rechtvaardige straf gestraft te worden; wie echter een dergelijke vereniging bevordert of er leiding aan geeft, dient met een interdict gestraft te worden.
Wie de vrijheid belemmeren van een kerkelijke bediening, verkiezing of gezag, of het wettig gebruik van gewijde of andere kerkelijke goederen, of wie een kiezer of gekozene of iemand die een kerkelijk gezag of kerkelijke bediening uitgeoefend heeft, vrees aanjagen, kunnen met een rechtvaardige straf gestraft worden.
Wie een gewijde zaak, roerend of onroerend, profaneert, dient met een rechtvaardige straf gestraft te worden.
Wie zonder het voorgeschreven verlof kerkelijke goederen vervreemdt, dient met een rechtvaardige straf gestraft te worden.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 20 mei 2022

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test