• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
§ 1 In elk bisdom dient een raad voor economische aangelegenheden opgericht te worden, waarvan de diocesane Bisschop zelf of diens gedelegeerde voorzitter is, en die bestaat uit ten minste drie door de Bisschop benoemde Christengelovigen, die echt deskundig zijn in economische aangelegenheden alsook in het burgerlijk recht en uitmunten door integriteit.

§ 2 De leden van de raad voor economische aangelegenheden dienen voor vijf jaar benoemd te worden, maar na het verstrijken van de tijd kunnen zij voor andere termijnen van vijf jaar benoemd worden.

§ 3 Van de raad voor economische aangelegenheden zijn uitgesloten personen die met de Bisschop tot in de vierde graad van bloedverwantschap of aanverwantschap verbonden zijn.

Naast de taken die de raad voor economische aangelegenheden opgedragen zijn in Boek V Tijdelijke goederen van de Kerk, is het zijn taak om, volgens de aanwijzingen van de diocesane Bisschop, elk jaar een begroting op te maken van de inkomsten en uitgaven die voor het gehele bestuur van het bisdom voor het volgend jaar voorzien worden, alsook op het einde van het jaar de rekening van inkomsten en uitgaven goed te keuren.
§ 1 In elk bisdom dient door de Bisschop, na het consultorencollege en de raad voor economische aangelegenheden gehoord te hebben, een econoom benoemd te worden, die echt deskundig is in economische aangelegenheden en die bijzonder uitmunt door rechtschapenheid.

§ 2 De econoom dient voor vijf jaar benoemd te worden, maar na het verstrijken van de tijd kan hij voor andere termijnen van vijf jaar benoemd worden; tijdens de ambtsperiode mag hij niet verwijderd worden tenzij om een ernstige reden, die door de Bisschop beoordeeld moet worden na het consultorencollege en de raad voor economische aangelegenheden gehoord te hebben.

§ 3 Het is de taak van de econoom, overeenkomstig de door de raad voor economische aangelegenheden vastgestelde begroting, de goederen van het bisdom onder het gezag van de Bisschop te beheren, en uit de vastgestelde inkomsten van het bisdom uitgaven te doen waartoe de Bisschop of anderen die door deze gedelegeerd zijn, wettig opdracht gegeven hebben.

§ 4 Bij de jaarwisseling moet de econoom aan de raad voor economische aangelegenheden rekenschap van inkomsten en uitgaven afleggen.

§ 1 In elk bisdom dient een priesterraad ingesteld te worden, een groep priesters namelijk die als het ware de senaat van de Bisschop is, het presbyterium vertegenwoordigend, wiens taak het is de Bisschop in het bestuur van het bisdom volgens het recht te helpen om het pastorale welzijn van het hem toevertrouwde deel van het volk Gods zo goed mogelijk te bevorderen.

§ 2 In apostolische vicariaten en prefecturen dient de Vicaris of Prefect een raad van ten minste drie priesters-missionarissen op te richten, wier mening zij, ook per brief, in meer belangrijke aangelegenheden dienen te horen.

De priesterraad dient eigen door de diocesane Bisschop goedgekeurde statuten te hebben, rekening houdend met de door de bisschoppenconferentie uitgevaardigde normen.
Wat de aanwijzing van de leden van de priesterraad betreft:
  1. dient ongeveer de helft vrij door de priesters zelf gekozen te worden, volgens de canones die volgen, alsook volgens de statuten;
  2. moeten enkele priesters, volgens de statuten, leden van rechtswege zijn, die namelijk krachtens het hun toevertrouwde ambt bij de priesterraad behoren;
  3. mag de diocesane Bisschop enkelen vrij benoemen.

§ 1 Actief zowel als passief kiesrecht voor de samenstelling van een priesterraad hebben:

  1. alle in het bisdom geïncardineerde seculiere priesters;
  2. niet in het bisdom geïncardineerde seculiere priesters, alsook priesters die lid zijn van een religieus instituut of een sociëteit van apostolisch leven die, verblijvend in het bisdom, enig ambt ten dienste van het bisdom uitoefenen.

§ 2 In zover de statuten hierin voorzien, kan hetzelfde kiesrecht aan andere priesters gegeven worden die domicilie of quasi-domicilie in het bisdom hebben.

De wijze van verkiezing van de leden van de priesterraad moet door de statuten bepaald worden, zo echter dat de priesters van het presbyterium, in de mate waarin dit mogelijk is, vertegenwoordigd worden, vooral rekening houdend met de verschillende bedieningen en de onderscheiden gebieden van het bisdom.

§ 1 Het komt de diocesane Bisschop toe de priesterraad bijeen te roepen, deze voor te zitten en de daarin te behandelen onderwerpen te bepalen of de door de leden voorgestelde te aanvaarden.

§ 2 De priesterraad bezit slechts raadgevende stem; de diocesane Bisschop dient de raad te horen in aangelegenheden van groter belang, maar zijn toestemming heeft hij slechts nodig in de door het recht uitdrukkelijk vastgestelde gevallen.

§ 3 De priesterraad kan nooit handelend optreden zonder de diocesane Bisschop, aan wie alleen het ook toekomt te zorgen dat hetgeen volgens § 2 bepaald is, bekend gemaakt wordt.

§ 1 De leden van de priesterraad dienen voor een in de statuten bepaalde tijd aangewezen te worden, zo echter dat de gehele raad of een deel ervan binnen de vijf jaar vernieuwd wordt.

§ 2 Wanneer de zetel vacant wordt, houdt de priesterraad op te bestaan en worden zijn taken vervuld door het consultorencollege; binnen een jaar na zijn inbezitneming moet de Bisschop opnieuw een priesterraad instellen.

§ 3 Indien de priesterraad zijn tot welzijn van het bisdom toevertrouwde taak niet vervult of er ernstig misbruik van maakt, kan de diocesane Bisschop deze ontbinden, na overleg met de Metropoliet of, indien het over de metropolitane zetel zelf gaat, met de suffragane bisschop die de oudste in aanstelling is; maar hij moet deze binnen een jaar opnieuw instellen.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 20 mei 2022

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test