• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
§ 1 Naast de kanselier kunnen andere notarii aangesteld worden, wier schrijven of ondertekening publieke betrouwbaarheid verleent wat betreft hetzij gelijk welke akten, hetzij alleen gerechtelijke akten, hetzij alleen akten van een bepaalde zaak of aangelegenheid.

§ 2 De kanselier en de notarii moeten van onbesproken naam zijn en boven elke verdenking verheven; in zaken waarin de goede naam van een priester gevaar kan lopen, moet de notarius een priester zijn.

§ 1 In elk bisdom dient door de Bisschop, na het consultorencollege en de raad voor economische aangelegenheden gehoord te hebben, een econoom benoemd te worden, die echt deskundig is in economische aangelegenheden en die bijzonder uitmunt door rechtschapenheid.

§ 2 De econoom dient voor vijf jaar benoemd te worden, maar na het verstrijken van de tijd kan hij voor andere termijnen van vijf jaar benoemd worden; tijdens de ambtsperiode mag hij niet verwijderd worden tenzij om een ernstige reden, die door de Bisschop beoordeeld moet worden na het consultorencollege en de raad voor economische aangelegenheden gehoord te hebben.

§ 3 Het is de taak van de econoom, overeenkomstig de door de raad voor economische aangelegenheden vastgestelde begroting, de goederen van het bisdom onder het gezag van de Bisschop te beheren, en uit de vastgestelde inkomsten van het bisdom uitgaven te doen waartoe de Bisschop of anderen die door deze gedelegeerd zijn, wettig opdracht gegeven hebben.

§ 4 Bij de jaarwisseling moet de econoom aan de raad voor economische aangelegenheden rekenschap van inkomsten en uitgaven afleggen.

In elke parochie dient een raad voor economische aangelegenheden te zijn, die behalve aan het universeel recht, ook onderworpen is aan de normen die door de diocesane Bisschop uitgevaardigd zijn en waarin christengelovigen, volgens dezelfde normen uitgekozen, de pastoor behulpzaam zijn in het beheer van de goederen van de parochie, onverminderd het voorschrift van can. 532.

Christengelovigen-leken zijn, krachtens hun doopsel en vormsel, getuigen van de evangelische boodschap door hun woord en hun voorbeeld van christelijk leven; zij kunnen ook geroepen worden om in de uitoefening van de bediening van het woord met de Bisschop en de priesters samen te werken.

De pastoor is ambtshalve verplicht te zorgen voor de catechetische vorming van volwassenen, jongeren en kinderen; te dien einde moet hij beroep doen op de clerici die aan de parochie verbonden zijn, en op leden van instituten van gewijd leven en van sociëteiten van apostolisch leven, met inachtneming van de eigen aard van elk instituut, alsook op christengelovigen-leken, vooral catechisten; geen van hen mag weigeren bereidwillig zijn medewerking te verlenen, tenzij hij wettig verhinderd is. De pastoor moet de taak van de ouders in de gezinscatechese, waarover in can. 774, § 2, bevorderen en behartigen.
Tot missionarissen, die namelijk door het bevoegd kerkelijk gezag voor het missiewerk uitgezonden worden, kunnen uitgekozen worden autochtonen of niet-autochtonen, hetzij seculiere clerici, hetzij leden van instituten van gewijd leven of van een sociëteit van apostolisch leven, hetzij andere christengelovigen-leken.
§ 1 Bij de uitvoering van het missiewerk dienen catechisten betrokken te worden, namelijk christengelovigen-leken, die behoorlijk opgeleid zijn en die zich onderscheiden door hun christelijk leven; zij dienen zich onder leiding van een missionaris erop toe te leggen de leer van het Evangelie voor te houden en liturgische diensten en caritatieve werken te organiseren.

§ 2 Catechisten dienen opgeleid te worden in hiertoe bestemde scholen of, als deze ontbreken, onder leiding van missionarissen.

Allen, hetzij clerici hetzij leken, die op grond van een wettige titel deelhebben in het beheer van kerkelijke goederen, zijn gehouden hun taken te vervullen in naam van de Kerk volgens het recht.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 20 mei 2022

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test