• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het verzoekschrift, waardoor het geschil ingeleid wordt, moet:

 1. uitdrukken voor welke rechter de zaak ingeleid wordt, wat geëist wordt en van wie het geëist wordt;
 2. aangeven op welk recht de eiser steunt en tenminste in het algemeen op welke feiten en bewijzen, om datgene te verkrijgen wat hij beweert;
 3. door de eiser of door diens procurator ondertekend worden, met vermelding van dag, maand en jaar, alsook van de plaats waar de eiser of diens procurator wonen, of gezegd hebben met het oog op het ontvangen van de akten te verblijven;
 4. het domicilie of quasi-domicilie van de gedaagde partij aangeven.
Zie ook:

Toegevoegd (onderstreept) conform de bepalingen van Paus Franciscus met het Motu Proprio Paus Franciscus - Motu Proprio
Mitis Iudex Dominus Iesus
De Heer Jezus, barmhartige rechter - Enkele aanpassingen van het kerkelijk wetboek aangaande het huwelijksrecht
(15 augustus 2015)
van 15 aug. 2015, dat per 8 dec. 2015 van kracht is.

Alinea's in de marge van alinea 1504

§ 1 De enige rechter in de zaak of de voorzitter van de collegiale rechtbank moeten, nadat zij bevonden hebben zowel dat de zaak tot hun bevoegdheid behoort als dat de eiser wettig niet onbekwaam is om een geding te voeren, bij decreet zo spoedig mogelijk het verzoekschrift of aanvaarden of verwerpen.

§ 2 Het verzoekschrift kan alleen verworpen worden:

 1. indien de rechter of de rechtbank onbevoegd is;
 2. indien het zonder twijfel vaststaat dat de eiser wettig onbekwaam is om een geding te voeren;
 3. indien de voorschriften van can. 1504, nrs.1-3 niet in acht genomen zijn;
 4. indien met zekerheid uit het verzoekschrift zelf blijkt dat de aanvraag elke grond mist en geen mogelijkheid bestaat dat enige grond uit het proces te voorschijn komt.
§ 3 Indien het verzoekschrift verworpen is omwille van gebreken die hersteld kunnen worden, kan de eiser een op de voorgeschreven wijze opgesteld nieuw verzoekschrift bij dezelfde rechter andermaal indienen.

§ 4 Tegen de verwerping van een verzoekschrift komt het een partij steeds onverminderd toe binnen de nuttige tijd van tien dagen een met reden omkleed beroep in te stellen ofwel bij de rechtbank van beroep ofwel bij het college, indien het verzoekschrift door de voorzitter verworpen is; de vraag van de verwerping moet wel zo spoedig mogelijk beslecht worden.

§ 1 Naast datgene wat in can. 1504 opgesomd wordt, moet het verzoekschrift waardoor een geschil ingeleid wordt:

 1. bondig, volledig en helder de feiten uiteenzetten waarop de verzoeken van de eiser steunen;
 2. de bewijzen waarmee de eiser de feiten bedoelt te staven en die hij niet tegelijk kan aanvoeren, zó aanduiden dat zij onmiddellijk door de rechter verzameld kunnen worden.

§ 2 Bij het verzoekschrift moeten, tenminste in een authentiek afschrift, de documenten gevoegd worden waarop het verzoek steunt.

Zie ook:

Toegevoegd (onderstreept) conform de bepalingen van Paus Franciscus met het Motu Proprio Paus Franciscus - Motu Proprio
Mitis Iudex Dominus Iesus
De Heer Jezus, barmhartige rechter - Enkele aanpassingen van het kerkelijk wetboek aangaande het huwelijksrecht
(15 augustus 2015)
van 15 aug. 2015, dat per 8 dec. 2015 van kracht is.

§ 1 Indien de Ordinaris besloten heeft dat een strafproces begonnen moet worden, dient hij de akten van het onderzoek aan de promotor van het recht te doen toekomen, die een op schrift gestelde aanklacht volgens de canones 1502 en 1504 aan de rechter dient voor te leggen.

§ 2 Voor een hogere rechtbank vervult de bij de rechtbank aangestelde promotor van het recht de rol van aanklager.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 20 mei 2022

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test