• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het menselijk leven moet volledig geëerbiedigd en beschermd worden, vanaf het moment van zijn ontvangenis. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 51 H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 26

  1. Vruchtafdrijving (abortus) is een rechtstreekse schending van het fundamentele recht op leven van elk menselijk wezen. H. Paus Paulus VI, Encycliek, Het menselijk leven en geboorteregelingen, Humanae Vitae (25 juli 1968), 14 Congregatie voor de Geloofsleer, Verklaring over Abortus provocatus, De abortu procurato - Declaratio (18 nov 1974) H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 30
  2. De eerbied voor de waardigheid van het menselijk wezen sluit elke experimentele manipulatie of uitbuiting van het menselijk embryo uit. H. Paus Johannes Paulus II, Toespraak, Tot de deelnemers aan de studieweek van de Pauselijke academie van wetenschappen, Het experimenteren in de biologie moet bijdragen aan het algeheel welzijn van de mens (23 okt 1982)
  3. Iedere ingreep in de erfelijke eigenschappen van de menselijke persoon die niet gericht is op het herstellen van afwijkingen, vormt een schending van het recht op fysieke integriteit en is in tegenspraak met het welzijn van het gezin. 
  4. Zowel voor als na hun geboorte hebben de kinderen recht op bijzondere bescherming en bijstand, evenals hun moeder tijdens de zwangerschap en gedurende een redelijke periode na de bevalling. Verenigde Naties, Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (10 dec 1948). 25, 2 Verenigde Naties, Verklaring van de rechten van het kind (20 nov 1959). Voorwoord en 4
  5. Alle kinderen, of zij nu geboren zijn binnen of buiten het huwelijk, genieten hetzelfde recht op sociale bescherming met het oog op de volledige ontplooiing van hun persoon. Verenigde Naties, Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (10 dec 1948). 25,2
  6. De weeskinderen en de kinderen die verstoken zijn van de bijstand van hun ouders of van hun voogden, dienen een bijzondere bescherming te genieten van de kant van de samenleving. Wat de kinderen betreft die bij een pleeggezin ondergebracht worden of die worden geadopteerd, daarvoor moet de staat een wetgeving maken die het enerzijds gezinnen die daartoe geschikt zijn gemakkelijk maakt kinderen op te nemen die dat voor een tijdje of blijvend nodig hebben, en die anderzijds de natuurlijke rechten van de ouders eerbiedigt. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 41
  7. De gehandicapte kinderen hebben het recht thuis en op school een aangepast kader aan te treffen voor hun menselijke groei. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 77

Document

Naam: HANDVEST VAN DE RECHTEN VAN HET GEZIN
Soort: Pauselijke Raad voor het Gezin
Auteur: Heilige Stoel
Datum: 22 oktober 1983
Copyrights: © 1984, Stg. Verkondiging, Roermond
Bewerkt: 29 oktober 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test