• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

DOOP VAN DE HEER

Geliefde broeders en zusters,

Op deze zondag die volgt op de Openbaring des Heren, vieren wij het Doopsel van de Heer. Het was de eerste daad van Zijn openbaar leven, die door de vier Evangeliën vermeld wordt. Tot de leeftijd gekomen van ongeveer dertig jaar, verliet Jezus Nazharet, ging naar de rivier de Jordaan en liet zich te midden van vele mensen door Johannes dopen. De Evangelist, de heilige Marcus, schreef: “Op hetzelfde ogenblik dat Hij uit het water opsteeg, zag Hij de hemel openscheuren en de Geest als een duif op zich neerdalen. En er kwam een stem uit de hemel: “gij zijt mijn Zoon, mijn veelgeliefde; in U heb Ik welbehagen” (Mc. 1, 10-11). Deze woorden “Gij zijt mijn Zoon, mijn veelgeliefde” openbaren wat het eeuwige leven is: de kinderlijke band met God, zoals Jezus die beleefd heeft. Hij heeft ons deze kinderlijke band geopenbaard en gegeven.

Vanmorgen heb ik overeenkomstig de traditie in de Paus Benedictus XVI - Homilie
Het Doopsel is de brug die Jezus heeft geslagen tussen Hem en ons
Feest van het Doopsel van de Heer - Sixtijnse kapel
(11 januari 2009)
toegediend. Aan de ouders, de peters en meters vraagt de celebrant: “wat verlangt gij voor uw kind?”, waarop zij antwoorden: “het Doopsel” – en hij herneemt: “en wat geeft het Doopsel u?”. Zij antwoorden: “het eeuwig leven”. Het is een verrassende realiteit: door het Doopsel wordt de mens geënt op de unieke en bijzondere band die bestaat tussen Jezus en Zijn Vader, zodat de woorden die uit de hemel over de Enige Zoon weerklonken, waar worden voor elke man en vrouw die uit water en Heilige Geest herboren wordt: “gij zijt mijn Zoon, mijn veelgeliefde”.

Geliefde vrienden, hoe groot is de gave van het Doopsel! Als wij ons daar ten volle rekenschap van geven, zou ons leven een ononderbroken “dank u” zijn. Wat een vreugde voor Christelijke ouders die uit hun liefde een nieuwe mens zagen geboren worden en hem naar de doopvont dragen en in de schoot van de Kerk zien herboren worden voor een leven dat geen einde kent! Gave, vreugde, maar ook verantwoordelijkheid! De ouders, peters en meters moeten hun kind namelijk opvoeden volgens het Evangelie.

Dat doet me denken aan het thema van de VIe Wereldbijeenkomst voor het Gezin die deze dagen zal plaatshebben in Mexico: “Het gezin en de vorming van menselijke en christelijke waarden”. Deze grote gezinsbijeenkomst, georganiseerd door de Pauselijke Raad voor het Gezin, kent drie momenten: eerst het theologisch en pastoraal congres, tijdens hetwelk het thema zal verdiept worden door uitwisseling van tekenende ervaringen; vervolgens het moment van feest en getuigenis, dat de schoonheid zal doen uitkomen van een ontmoeting tussen gezinnen van over heel de wereld, die verenigd zijn door hetzelfde geloof en hetzelfde engagement; en tenslotte de plechtige Eucharistieviering als dankzegging aan de Heer voor de gave van het huwelijk, het gezin en het leven. Ik heb staatssecretaris kardinaal Tarcisio Bertone opgedragen mij te vertegenwoordigen, maar ik zal dit buitengewoon gebeuren zelf met levendige deelneming volgen door het te begeleiden met gebed en een toespraak langs video. Nu reeds, geliefde broeders en zusters, nodig ik u de overvloed van Gods genaden over deze belangrijke wereldbijeenkomst van gezinnen af te smeken. Wij roepen daarvoor de moederlijke in van de Maagd Maria, Koningin van het Gezin.

Document

Naam: DOOP VAN DE HEER
Soort: Paus Benedictus XVI - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 11 januari 2009
Copyrights: © 2009, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Christi Sorores
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam, test