• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
1

Vanaf 30 november 1969 kan de Latijnse tekst van de vernieuwde orde van de Mis worden gebruikt.

2

De bisschoppenconferenties dienen te bepalen, vanaf welke dag deze orde van de Mis met de teksten in de volkstaal kan worden gebruikt. Overigens is het belangrijk, dat de vertalingen van de teksten van de nieuwe orde van de Mis zo spoedig mogelijk gereedkomen en, na vereiste goedkeuring, in gebruik worden genomen, eventueel zelfs vóórdat de vertaling van de overige teksten van het Romeins Missaal klaar is. 

3

De vertalingen van de nieuwe orde van de Mis zullen minstens een 'voorlopige' goedkeuring moeten bezitten van de bisschoppenconferentie (of van de nationale liturgische commissie en tenminste van het leidinggevend lichaam van de bisschoppenconferentie); evenzo zullen zij aan deze heilige congregatie ter bevestiging worden voorgelegd. Vgl. Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, Een verduidelijking over de interpretaties van de liturgische teksten die voor de tussentijd zijn opgesteld, Declaratio circa interpretationes textuum liturgicorum "ad interim" paratas (1 mrt 1969). (vgl. verklaring over de 'voorlopige' vertalingen van liturgische teksten: Notitiae 5 (1969), 68)

4

In alle landen waar een zelfde taal wordt gesproken, dient dezelfde vertaling van de nieuwe teksten van de orde van de Mis te worden gebruikt. Vgl. Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, Brief aan de voorzitters van de Bisschoppenconferenties, De unica interpretatione liturgica populari in linguis pluribus in locis usitatis (16 okt 1964). Notitiae 1 (1965), 195 Vgl. Concilium ter uitvoering van de Constitutie heilige liturgie, Over de vertalingen van liturgische teksten voor gemeenschapsvieringen, Comme le prevoit (25 jan 1969), 41-42 Ditzelfde geldt voor de andere gedeelten die rechtstreekse deelneming van het volk vragen.

5
6

Alvorens de riten en teksten van de nieuwe orde van de Mis in gebruik te nemen, dient men, met medewerking van het nationaal liturgisch centrum en van de diocesane liturgische commissies, een concreet programma van catechese op te stellen (bijvoorbeeld studiedagen, conferenties, artikelen in dagbladen en elders, radio- en televisieuitzendingen), waardoor priesters en gelovigen in staat worden gesteld zich met de geestelijke waarde van de nieuwe normen vertrouwd te maken.

7

Elke bisschoppenconferentie dient tevens te . bepalen, vanaf welke dag het gebruik van de nieuwe orde van de Mis verplicht zal zijn, behoudens de gevallen die onder nn. 19-20 worden opgesomd. Deze dag mag echter niet later liggen dan 28 november 1971.

8

Bovendien is het de taak van de bisschoppenconferenties om, met medewerking van de bevoegde bisschoppelijke commissies en van de liturgische centra, de nodige bepalingen te treffen aangaande datgene wat door de 'Congregatie voor de Riten
Institutio Generalis Missale Romanum
Editio Typica (6 april 1969)
' aan hun oordeel is overgelaten, te weten: 

  1. de gebaren en lichaamshouding van de gelovigen tijdens de Mis Vgl. Congregatie voor de Riten, Editio Typica, Institutio Generalis Missale Romanum (6 apr 1969), 21
  2. het vereringsgebaar van het altaar en van het evangelieboek Vgl. Congregatie voor de Riten, Editio Typica, Institutio Generalis Missale Romanum (6 apr 1969), 232
  3. het gebaar waardoor de vrede wordt gegeven Vgl. Congregatie voor de Riten, Editio Typica, Institutio Generalis Missale Romanum (6 apr 1969), 56. (vgl. l.G., n. 56b)
  4. de mogelijkheid om op zondagen en geboden feestdagen slechts twee lezingen te houden Vgl. Congregatie voor de Riten, Editio Typica, Institutio Generalis Missale Romanum (6 apr 1969), 318
  5. de mogelijkheid om de Bijbellezingen vóór het evangelie door vrouwen te laten uitspreken Vgl. Congregatie voor de Riten, Editio Typica, Institutio Generalis Missale Romanum (6 apr 1969), 66

Document

Naam: INSTRUCTIE OVER DE GELEIDELIJKE INVOERING VAN DE APOSTOLISCHE CONSTITUTIE "MISSALE ROMANUM"
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Auteur: Benno Kard. Gut
Datum: 20 oktober 1969
Copyrights: © 1969, Katholiek Archief 24e jrg., p. 1155-1159
Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 21 april 2022

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test