• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Bij het vertalen van liturgische teksten overeenkomstig 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Sacrosanctum Concilium
Over de heilige liturgie
(4 december 1963)
van de 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Sacrosanctum Concilium
Over de heilige liturgie
(4 december 1963)
, verdient het aanbeveling het volgende in acht te nemen.

 1. Vertalingen van liturgische teksten in de volkstaal moeten uit de Latijnse liturgische tekst gemaakt worden. De vertaling van Bijbelpericopen moet eveneens overeenkomen met de Latijnse liturgische tekst, maar de mogelijkheid blijft bestaan de vertaling, als dit gewenst is, volgens de oorspronkelijke tekst of een andere meer doorzichtige vertaling te herzien.
 2. Het vertalen van de liturgische teksten moet bij voorkeur worden opgedragen aan de Commissie voor liturgie genoemd in 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
  Sacrosanctum Concilium
  Over de heilige liturgie
  (4 december 1963)
  van de 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
  Sacrosanctum Concilium
  Over de heilige liturgie
  (4 december 1963)
  en in n. 44 van deze Concilium ter uitvoering van de Constitutie heilige liturgie
  Inter Oecumenici
  Instructie voor de uitvoering van de Constitutie over de heilige Liturgie
  (26 september 1964)
  . Het Pastoraal Liturgisch Centrum verleent zo mogelijk hulp. Als er geen Commissie voor Liturgie bestaat, wordt de zorg voor de vertaling toevertrouwd aan twee of drie bisschoppen. Zij kiezen personen - onder wie ook leken - die deskundig zijn op het gebied van de exegese, de liturgie, de Bijbelse talen, het Latijn, de volkstaal en de muziek. Een volmaakte vertaling van de liturgische teksten moet immers aan veel voorwaarden tegelijk voldoen.
 3. Bisschoppen van naburige gebieden met dezelfde taal moeten eventueel in het overleg over de vertalingen worden betrokken.
 4. In landen met meerdere talen moeten vertalingen in iedere taal gemaakt en aan een aandachtig onderzoek van de betreffende bisschoppen voorgelegd worden.
 5. Men zorge voor een waardig uiterlijk van de boeken waaruit de liturgische teksten aan het volk worden voorgelezen, zodat de waardigheid van het de gelovigen tot grotere eerbied voor Gods woord het heilige brengt.
Wanneer ergens aan liturgische plechtigheid veel mensen deelnemen die een andere taal spreken, met name bij de aanwezigheid van een groep emigranten of leden van een personele parochie e.d. mag men met toestemming van de plaatselijke ordinarius de taal van die gelovigen gebruiken binnen de perken en in de vertaling die het bevoegd territoriaal kerkelijk gezag van dat taalgebied rechtsgeldig heeft goedgekeurd.
Nieuwe melodieën voor gedeelten die de celebrant en de assistenten in de volkstaal mogen zingen, behoeven de goedkeuring van het bevoegd territoriaal kerkelijk gezag.
Bijzondere liturgische boeken die vóór de afkondiging van de 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Sacrosanctum Concilium
Over de heilige liturgie
(4 december 1963)
geldig zijn goedgekeurd, en indulten die tot op die dag zijn verleend, behouden, als zij niet met de 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Sacrosanctum Concilium
Over de heilige liturgie
(4 december 1963)
in strijd zijn, hun kracht, totdat door de gedeeltelijke of volledige vernieuwing van de liturgie anders bepaald wordt.

Document

Naam: INTER OECUMENICI
Instructie voor de uitvoering van de Constitutie over de heilige Liturgie
Soort: Concilium ter uitvoering van de Constitutie heilige liturgie
Datum: 26 september 1964
Copyrights: © 1964, Katholiek Archief, 19e jrg. p. 1281-1306
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test