• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Kerk en wereld
Maar tegenwoordig zijn in die landen de initiatieven van individuen en groepen niet meer voldoende. De tegenwoordige toestand van de wereld vereist een gezamenlijke actie op basis van een helder inzicht in alle economische, sociale, geestelijke en culturele factoren. Daarom heeft de Kerk van Christus, als expert in menselijkheid en zonder enige ambitie, zich te mengen in de politiek, "slechts één doel: onder de leiding van de Helper, de Heilige Geest, het werk van Christus voortzetten, die in de wereld is gekomen om getuigenis af te leggen van de waarheid Vgl. Joh. 18, 37 , om te redden en niet om te oordelen, om te dienen en niet om gediend te worden". Vgl. Joh. 8, 17 Vgl. Mt. 20, 28 Vgl. Mc. 10, 45 Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 3 Want omdat de Kerk gesticht is met het doel om reeds hier op aarde het koninkrijk der hemelen te vestigen en niet om een aardse macht te veroveren, verklaart zij openlijk, dat er twee machtsgebieden zijn, van elkaar onderscheiden, en dat beide machten, de kerkelijke en de burgerlijke, elk op haar terrein soeverein zijn. Vgl. Paus Leo XIII, Encycliek, Het onvergankelijk werk van den barmhartigen God - Over de christelijke staatsinrichting, Immortale Dei (1 nov 1885), 22 Omdat echter de Kerk leeft in de mensengeschiedenis, heeft zij "de plicht, voortdurend de tekenen van de tijd te bestuderen en ze te verklaren in het licht van het Evangelie". Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 4 De Kerk voelt zich één met de mensen in hun edelste aspiraties en zij lijdt er onder, dat deze aspiraties zo vaak onvervuld blijven. Daarom verlangt zij hen te helpen om hun volledige ontplooiing te bereiken, en tot dit doel biedt zij hun aan, wat zij alleen haar bezit mag noemen: een universele visie op de mens en het menselijke.
Aan de katholieken
Daarom richt onze dringende aansporing zich allereerst tot onze zonen. Want ook in de ontwikkelingslanden, even goed als elders, moeten de leken het als hun eigen roeping beschouwen, de wereldlijke orde te vernieuwen. Heeft de hiërarchie tot taak, de morele beginselen, die voor dit gebied gelden, voor te houden en gezagvol te verklaren, het is de taak van de leken om uit eigen vrij initiatief, en zonder passief richtlijnen of aanwijzingen af te wachten, de mentaliteit en het levensgedrag, de wetten en structuren van de burgerlijke samenleving te doordringen met een christelijke geest. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het lekenapostolaat, Apostolicam Actuositatem (18 nov 1965), 7.13.82 Veranderingen en ingrijpende hervormingen zijn noodzakelijk. De leken, die hieraan zullen werken, moeten alles doen om deze hervormingen te bezielen met de geest van het Evangelie. Wij vragen vooral de katholieken in de meer welvarende landen om door hun bekwaamheid en actieve medewerking steun te verlenen aan de officiële of particuliere organisaties, hetzij burgerlijke hetzij godsdienstige, die zich bezighouden met de leniging van de nood in de ontwikkelingslanden. Zij zullen het ongetwijfeld als een erezaak beschouwen, in de eerste rijen te staan onder hen, die zich ervoor inzetten om in de praktijk gestalte te geven aan een internationale moraal van rechtvaardigheid en billijkheid.

Document

Naam: POPULORUM PROGRESSIO
Over de ontwikkeling van de volken
Soort: H. Paus Paulus VI - Encycliek
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 26 maart 1967
Copyrights: © 1967, Ecclesia Docens 0818, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Bewerkt: 8 juli 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test