• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

NEMINEM FUGIT
Over het Heilig Huisgezin

Toen de barmhartige God besloten had, het herstel van de mensheid, waarnaar zolang was uitgezien, et bewerken, heeft Hij de uitvoering - van dit werk aldus geregeld, dat het begin ervan het heerlijk sehouwspel aan de wereld bieden zou van een door God gesticht Gezin. Alle mensen konden dan daarin het volmaakte voorbeeld zien van de huiselijke samenleving en van alle deugd en heiligheid.

Inderdaad is zo dat Huisgezin van Nazareth geweest, waarin de Zon der Gerechtigheid zich schuilhield, alvorens alle volken te verlossen. Daar was Christus, onze God en Zaligmaker, met de Moedermaagd, en Jozef, de grote heilige die voor Jesus als een vader zorgde. Alles wat in een gezinsleven te prijzen valt aan wederkerige liefedediensten, aan ongereptheid en godsdienstzin, heeft ongetwijfeld in dat Gezin uitgeblonken, daar het bestemd was om het model te zijn voor al de andere. Gods liefdevolle voorzienigheid heeft het zo gemaakt, dat de christenen van ieder beroep en iedere stand erin een gerede aanleiding en uitnodiging vinden om alle deugden te beoefenen.

Inderdaad, de huisvaders hebben in Jozef een voortreffelijk voorbeeld van vaderlijke waakzaamheid en bezorgdheid; de moeders in de maagdelijke Moeder Gods een van liefde, zedigheid, innerlijke onderwerping en volmaakte trouw. En de kinderen van het gezin bezitten in Jesus, die hun onderdanig was, een goddelijk toonbeeld van gehoorzaamheid om te bewonderen, te vereren en na te volgen. Zij die van voorname stand zijn, zullen van dat Gezin van koninklijke bloede leren, hoe zij in voorspoed zieh moeten matigen en in tegenspoed hun waardigheid bewaren. De rijken komen er te weten, hoeveel hoger deugden staan dan geld. En indien de werklieden en zij allen, die door een nijpend bezitstekort en te zwakke positie zo hevig verontwaardigd zijn, opzien naar de leden van dit huisgezin, zullen zij een reden vinden, om met de hun toegevallen stand liever gevleid te zijn dan ongelukkig. Want met het heilige Huisgezin hebben zij het zwoegen gemeen, de zorg voor het dagelijks onderhoud; ook Jozef moest met arbeidsloon in zijn levensbehoeften voorzien; ja, zelfs goddelijke handen beoefenden.

Terecht neemt daarom de verering onder de katholieken van het heilig Huisgezin, die reeds vroegtijdig ingang vond, van dag tot dag toe, Dit bewijzen de Broederschappen van de Heilige Familie, dit bewijzen de bijzondere eerbewijzen haar geschonken, waaronder de voorrechten en gunsten opvallen waarmee onze voorgangers deze devotie hebben bevorderd.

Reeds vanaf de zeventiende eeuw is zij in aanzien gekomen: zij verspreidde zich over Italië, Frankrijk en België en daarna over bijna heel Europa; een nieuwe toekomst vond zij aan gene zijde van de oceaan, in Canada. Ongetwijfeld kan men voor de christelijke gezinnen niets heilzamers en nuttigers bedenken dan het voorbeeld van het heilig Huisgezin, waarin alle huiselijke deugden in hun volmaaktheid aanwezig zijn.

Mogen Jesus, Maria en Jozef, aldus aangeroepen in de huisgezinnen, hen genadig verhoren, de liefde doen toenemen, het gedrag richten, aansporen tot navolging van hun deugden, en mogen zij door het lenigen van de aardse noden, die van alle kanten dreigen, deze draaglijker maken.

 

Document

Naam: NEMINEM FUGIT
Over het Heilig Huisgezin
Soort: Paus Leo XIII - Apostolische Brief
Auteur: Paus Leo XIII
Datum: 14 juni 1892
Copyrights: © 1965, Het Romeins Brevier, uitg. Bredego
Bewerkt: 10 januari 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test